Gå til sygdomsliste

Sygdom Hjernetumor
Fase Fase 2
Stadie Recidiverende sygdom
Kort titel CA9UP
Forsøgets lange titel Et åbent fase II forsøg med nivolumab og bevacizumab til patienter med recidiv af glioblastoma multiforme efter standard behandling med temozolomid og strålebehandling.
Overordnede formål

At undersøge effekten af behandling med nivolumab i kombination med bevacizumab og sammenligne dette med immunsystemets og kræftcellers reaktion på behandlingen ved at undersøge tumorvæv.

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 2 forsøg.

Primære endpoints
 • At foretage en forløbig vurdering af PD-L1 og andre immunrelaterede biomarkører, som evt. kan have prædiktiv værdi af nivolumabs antitumor aktivitet
Sekundære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet af nivolumab i kombination med bevacizumab hos patienter med recidiverende glioblastom
 • Progressionsfri overlevelse i arm A
 • Absolut responsrate i arm B
 • Responsvarighed i arm B
 • Absolut overlevelse i arm B
 • Prædiktiv værdi af FET PET/MR til reponsevaluering i forhold til progressionsfri overlevelse og absolut overlevelse
 • Karakterisere ekspression af PD-L1 og andre immunrelaterede biomarkører i tumorvæv udtaget ved primær resektion og/eller biopsi og sammenholde denne med behandlingsrepons
Inklusionskriterier
 • Patologisk verificeret glioblastom (alle histologiske varianter)
 • Radiologisk evidens (MR-scanning) for mållbar recidiverende progressiv glioblastom jf. RANO kriterier
 • Målbar sygdom jf. RANO guidelines inden for 14 dage efter opstart i behandling. Vedr. målbar sygdom efter operation i arm A er det ikke påkrævet, at der er radiologiske tegn på recidiverende sygdom efter behandling med temozoloid og stråleterapi
 • Mindst 4 uger siden sidste behandling med stråle- eller kemoterapi
 • Performance status 0-2
 • Forventet levetid > 3 måneder
 • Adækvat knoglemarv og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Klinisk significant medicinsk sygdom, der ikke kan kontrolleres adækvat med behandling
 • Co-medicinering, der kan interferere med studiets resultater, fx immunsupprimerende medicin ud over kortikosteroider
 • Anden aktiv malign sygdom eller tidigere malign sygdom inden for de seneste 5 år
 • Anamnese med autoimmun sygdom
 • Ukontrolleret hypertension, ustabil angina, hjertesvigt, alvorlig arytmi eller myocardieinfakt inden for de seneste 6 måneder
 • Klinisk alvorlig perifer vaskulær sygdom
 • Blødningsdiatese, koagulopati eller behandling med ASA, NSAID eller clopidogrel
 • Større kirurgisk indgreb, åben biopsi eller alvorlig traumatisk skade inden for 28 dage op til dag 0
 • Mindre kirurgisk indgreb inden for 7 dage op til dag 0
 • Abdominal fistel, gastrointestinal perforation eller intraabdominal absces inden for 6 måneder op til dag 0
 • Kendt hepatitis A, B eller C
 • Kendt HIV
 • Aktiv infektion, der kræver systemisk antibiotika behandling
 • Administration af levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til første dosis nivolumab
 • Alvorlig infektion inden for 4 uger op til serie 1, dag 1
 • Organtransplantation
 • Anamnese med idiopatisk pulmonal fibrose
 • Tidligere behandling med PD-1/PD-L1 inhibitorer
 • Kendt overfølsomhed over for indholdsstofferne i nivolumab eller bevacizumab
 • Anden forsøgsbehandling inden for 28 dage op til serie 1, dag 1
 • Godkendt anti-cancer behandling inden for 3 uger op til serie 1, dag 1
 • Signifikant nedsat kropsvægt ift. idealvægt
Behandling

Gruppe A: Reoperation mulig
240 mg nivolumab administreres i.v. som neoadjuverende behandling 7 dage før reoperation
14 dage efter operation gives behandling med 240 nivolumab i.v. alene
28 dage efter operation tillægges bevacizumab 10 mg/kg i.v. Behandling med nivolumab og bevacizumab gives hver 14. dag

Gruppe B: Reoperation ikke mulig
240 mg nivolumab administreres i.v. hver 14. dag
10 mg/kg bevacizumab administreres i.v. hver 14 dag

Planlagt antal patienter

Total: 40

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-003925-13

Sponsor protokol nr.: Nivo-Bev-ITT-01

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01