Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 4
Kort titel HI-AIM
Forsøgets lange titel Højintens træning af patienter med lungekræft for at mobilisere immunsystemet.
Overordnede formål

At undersøge hvorvidt højintens træning (fysisk træning med høj puls) kan mobilisere og aktivere immunsystem og derved skabe en bedre effekt af den konventionelle behandling af patienter med lungekræft.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret studie

Primære endpoints

Cirkulerende NK-celler

Sekundære endpoints
 • Ændringer i maximal iltoptagelse (kondital)
 • Cirkulerende T- og B-celler
 • Cirkulerende inflammations markører i serum
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Metastatisk ikke-småcellet lungekræft
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Behandling med immunterapi, immunterapi kombineret med kemoterapi eller i kontrolforløb
 • Performance status ≤2
 • Fortrinsvis metastaser velegnet til biopsi
 • Adækvat knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier
 • Nogen form for fysisk sygdom, som forhindrer deltagelse i fysisk træning
 • Alvorlig dyspnø, som forhindrer deltagelse i det højintense aerobe træningsprogram,
 • Symptomatiske hjernemetastaser
 • Demens, psykotisk tilstand eller anden kognitiv sygdom, som forhindrer deltagelse i dette træningsbaserede forsøg
 • Ustabil medicinsk tilstand eller sygdom eller anamnese med alvorlig eller pågående sygdom, som medfører alvorlige risici ved deltagelse i forsøget (fx hjertesvigt NYHA III-IV, ustabil angina pectoris, ICD implantat eller AMI inden for de seneste 6 måneder)
 • En tilstand, som kræver systemisk behandling med enten kortikosteroider (> 10 mg dagligt prednisolon eller lignende) eller anden immunsupprimerende medicin. Det er tilladt at inhalere eller topikalt at administrere steroider eller adrenalin replacement med dosis ≤ 10 mg dagligt.
 • Brug af beta-blokkere
 • Systemisk infektion inden for de seneste 4 uger
 • Patienter, som modtager kemoterapi som monoterapi
 • Såfremt der er dokumenterede knoglemetastaser:
  - udbredelse af knoglemetastaser eller lokalisation, som udgør en risiko for knogleskade under udførelse af fysisk træning
Behandling

Arm A: Interventionsgruppe
Deltagerne modtager 6 ugers træningsprogram under supervision af en fysioterapeut og gruppebaseret træning 3 gange ugentligt på hospitalet. Hver træningssession består af intermediær og højintensitets intervaltræning. Den træningsbaserede intervention kombineres med standard onkologisk behandling. Yderligere vil patienterne monitoreres med fysiske test, spørgeskemaer og blodprøver.

Arm B: Kontrolgruppe
Deltagerne modtager standard onkologisk behandling

Planlagt antal patienter

Total: 70

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04263467

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01