Gå til sygdomsliste

Sygdom Prostatakræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 4
Kort titel Keynote-991
Forsøgets lange titel Et forsøg med pembrolizumab (MK-3475) plus enzalutamid plus androgen deprivationsterapi (ADT) versus placebo plus enzalutamid plus ADT givet til patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft.
Overordnede formål

At vurdere effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab plus enzalutamid plus ADT versus placebo plus enzalutamid plus ADT hos patienter med metastatisk hormanfølsom prostatakræft.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, placebokontrolleret, dobbelt-blindet fase III studie

Primære endpoints
 • Radiografisk progressionsfri overlevelse per PCWG modificeret RECIST 1.1
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Tid til initiering af første efterfølgende anticancer behandling eller død
 • Tid til symptomatisk skeletrelateret event
 • Tid til PSA progression
 • Tid til radiografisk bløddelsprogression per PCWG modificeret RECIST 1.1
 • Tid til smerteprogression
 • Tid fra randomisering til sygdomsprogression
 • PSA responsrate
 • Procent af deltagerne med PSA < 0,2 ng/mL
 • Objektiv responsrate per PCWG modificeret RECIST 1.1
 • Responsvarighed per PCWG modificeret RECIST 1.1
 • Bivirkninger
 • Antal deltagere, som ophører med behandlingen grundet bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenocarcinom i prostata uden småcellet histologi
 • Metastatisk sygdom vurderet af investigator og verificeret ved en blindet uafhængig central review (BICR) med enten ≥ 2 knoglemetastaser beskrevet på knoglescanning og/eller visceral sygdom beskrevet på CT / MR scanning
 • Villighed til behandling med ADT med en LHRH agonist eller antagonist under forsøgsbehandlingen eller tidligere bilateralt orchiektomeret
 • Performance status 0-1
 • Deltagere, som modtager knogle antiresorptiv behandling (fx bisfosfonat eller denusumab) skal have været på stabil dosis op til randomiseringen
 • Adækvat organfunktion
 • Der er tidligere taget grovnåls eller excisional biopsi (inden for 12 måneder op til screeningen) fra en bløddelslæssion, som ikke tidligere har været bestrålet. For deltagere med knogledomineret sygdom kan knoglebiopsi accepteres
Eksklusionskriterier
 • Kendt anden malign sygdom, som har progredieret eller krævet aktiv behandling inden for de seneste 3 år
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Diagnosticeret immundefekt eller modtager langvarig systemisk behandling med kortikosteroider
 • Større kirurgisk indgreb inklusiv lokal prostata intervention inden for 28 dage op til randomiseringen, og er ikke kommet sig efter toksicitet eller komplikationer
 • Gastrointestinal sygdom eller tilstand, som kan påvirke absorptionen af lægemidler administreret p.o.
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk behandling
 • Anamnese med pneumonitis, som krævede steroidbehandling, eller pågående pneumonitis
 • Aktiv HIV, hepatitis B eller C
 • Kendte eller suspekte CNS metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Anamnese med kramper eller nogen tilstand, der disponerer til krampeanfald
 • Anamnese med bevidsthedstab inden for de seneste 12 måneder op til screeningen
 • Akut myokardieinfarkt eller ukontrolleret angina pectoris inden for de seneste 6 måneder op til randomiseringen eller hjertesvigt NYHA III eller IV
 • Hypotension (systolisk blodtryk < 86 mmHg) eller ukontrolleret hypertension (systolisk blodtryk > 170 mmHg eller diastolisk blodtryk > 105 mmHg)
 • Anamnese med klinisk signifikante ventrikulære arytmier
 • Overfølsomhed over for indholdsstoffer i pembrolizumab eller enzalutamid
 • Har tidligere modtaget ADT som neoadjuverende/adjuverende behandling for ikke-metastatisk prostatakræft af en varighed på > 39 måneder, inden for 9 måneder op til randomiseringen eller med evidens for progression under ADT behandlingen
 • Tidligere modtaget hormonbehandling (fx abirateron, enzalutamid, apalutamid, darolutamid)
 • Tidligere modtaget behandling med et anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2 lægemiddel eller et lægemiddel rettet mod en anden stimulerende eller co-inhibitorisk T-celle receptor
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til randomiseringen
 • Har en "superscan" knoglescanning
 • Modtaget allogen vævs- eller organtransplantation
 • Har modtaget tidligere behandling for metastatisk prostatakræft med følgende undtagelser:
  - Op til 3 måneder ADT eller orchiektomi
  - En palliativ strålebehandling eller kirurgisk behandling for at lindre symptomer fra metastatisk sygdom (skal være afsluttet mindst 4 uger op til randomiseringen)
  - Deltagere med begrænset metastatisk sygdom kan have modtaget definitiv strålebehandling hvis denne er afsluttet mindst 4 uger op til randomiseringen
  - Op til 6 serier docetaxel hvis behandlingen er afsluttet inden for 2 måneder op til randomiseringen, og der har ikke været evidens for sygdomsprogression. For disse deltagere er op til 6 måneders ADT tilladt
Behandling

Arm A: Pembrolizumab + enzalutamid + ADT
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i op til 35 serier af 21 dage
160 mg enzalutamid administreres p.o. dagligt
ADT (LHRH agonist eller antagonist) administreres iht lokal praksis

Arm B: Placebo + enzalutamid + ADT
200 mg placebo administreres i.v. på dag 1 i op til 35 serier af 21 dage
160 mg enzalutamid administreres p.o. dagligt
ADT (LHRH agonist eller antagonist) administreres iht lokal praksis

Planlagt antal patienter

Total: 1232, heraf ca. 35 Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-003633-41

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04191096

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01