Gå til sygdomsliste

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Kort titel Lever ctDNA
Forsøgets lange titel Overvågning af metyleret, cirkulerende tumor DNA i blodet hos patienter, der har gennemgået lokalbehandling af levermetastaser fra colorektal cancer - et prospektivt biomarkørstudie.
Overordnede formål

At undersøge om metyleret, cirkulerende tumor DNA målt i en blodprøve hos patienter behandlet for levermetastaser fra colorectal cancer, kan anvendes som markør for tidlig opsporing af recidiv.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, observationelt biomarkørstudie

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Tid mellem forøgelse i niveauet af metyleret ctDNA og recidiv synlig på en CT-scanning
 • Absolut overlevelse
 • NK-celle aktivitet
Inklusionskriterier
 • Biopsi verificeret adenocarcinom i colon eller rektum
 • Metastaser lokaliseret alene i leveren
 • Vurderet egnet til lokalbehandling af levermetastaser bestemt på multidisciplinær konference (MDT-konference)
 • Evaluerbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-2
 • Forventet restlevetid > 3 måneder
 • Samtykke til at modtage lokalbehandling af levermetastaser
Eksklusionskriterier
 • Tilstedeværelse af primær tumor i tarmen
 • Komorbiditet eller intellektuel tilstand vurderet af investigator, som gør patienten uegnet til lokalbehandling af levermetastaser
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 3 år op til inklusionen, dog undtaget basalcelle- og pladecellecarcinom samt carcinoma in situ cervix uteri
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet studiet. Der tages blodprøver på patienterne før operation for levermetastaser, og evt. før hver efterfølgende serie kemoterapi, samt ved opfølgende CT scanninger. Prøverne analyseres for cirkulerende tumor DNA.

Planlagt antal patienter

Total: 37

Deltagende afdelinger
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01