Gå til sygdomsliste

LOXO-TRK-15002

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Metastaser (spredning), Signalvejs-targeteret behandling
Fase Fase 2
Stadie Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel LOXO-TRK-15002
Forsøgets lange titel Et fase 2 studie af den perorale, selektive TRK inhibitor LOXO-101 til patienter med NTRK fusions-positive tumorer
Overordnede formål

At vurdere behandlingseffekt, farmakologi, farmakodynamik og toksikologi ved behandling med LOXO-101

Undersøgelsesdesign

Enkelt arms, monoterapi-studie

Primære endpoints
 • Responsratio
 • Andelen af patienter, der opnår komplet remission eller partielt respons
 • Respons vurderes for hver tumortype (fx sarkomer eller hjernetumorer)
Sekundære endpoints
 • Varigheden af bedste respons, progressionsfri overlevelse og overlevelse efter start på LOXO-101. Herunder patientandel med respons på 16 ugers behandling eller mere
 • Andel patienter med en hvilken som helst grad af tumor regression som bedste respons
 • Bivirkninger
 • Molekylære mekanismer ved analyse af tumor og cirkulerende tumor-DNA, der kan spille en rolle for TRK-biologien og for effekten af LOXO-101 behandling, herunder resistensmekanismer
 • Farmakokinetik, herunder betydningen for behandlingseffekt og toksicitet
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk NTRK (type 1, 2 eller 3) fusions-positive tumorer
 • Alder ≥ 12 år
 • Adækvat knoglemarvs-, lever- og nyrefunktion (se protokol)
 • Tidligere relevant behandling for den maligne sygdom eller forventet dårligt respons på standardbehandling
Eksklusionskriterier
 • Anden eksperimentel behandling inden for de seneste 2 uger eller <28 dage fra tidligere TRK-targeteret tyrosinkinase inhibitor behandling
 • Symptomatisk eller ustabil hjernemetastase. Patienter med primær hjernetumor kan indgå
 • Ukontrolleret infektion, kardiovaskulær lidelse eller anden sygdom, der forhindrer LOXO-101 behandling
 • Alvorlig tarmsygdom, der kan forhindrer absorption af LOXO-101
 • Behandling med en stærk CYP3A4 inhibitor eller inducer (se protokol)
Behandling
 • 100 mg LOXO-101 (=Larotrectinib) administreres p.o. 2 x dagligt. Dog gives 50 eller 75 mg hvis legemsoverfladen er < 0,85 m2. Patienten skal faste 2 timer før og 1 time efter medicinindtag
 • Hver serie er på 28 dage, og behandlingen kan fortsætte mere end 1 år ved behandlingseffekt
 • Ved gentagen grad 2 eller førstegangs grad 3-4 toksicitet, skal efterfølgende dosis reduceres 1 dosistrin (dvs. med 25 mg). Næste LOXO-101 behandling gives først efter 4 ugers pause, når patienten har opnået grad 1 eller baseline toksicitet (se protokol)
  LOXO-101 50-100 mg peroralt. Dosis (50, 75 eller 100 mg/dag) er afhængig af legemsoverflade
Planlagt antal patienter

Total: 151
Dog skal opnås et vist antal patienter inden for hver tumortype (se protokol)

Deltagende afdelinger
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2015-003582-28

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision