Gå til sygdomsliste

RELEASE (PCIA 203/18)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Galdeblære- og galdegangskræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel RELEASE (PCIA 203/18)
Forsøgets lange titel Et randomiseret, ikke-blindet, fase 2 multicenterforsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af fimaporfin-induceret fotokemisk internalisering af gemcitabin plus kemoterapi med gemcitabin/cisplatin sammenlignet med gemcitabin/cisplatin alene hos patienter med inoperabelt kolangiokarcinom
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effekt af fimaporfin-induceret fotokemisk internalisering (PCI) af gemcitabin suppleret med systemisk gemcitabin/cisplatin kemoterapi sammenlignet med gemcitabin/cisplatin alene hos patienter med inoperabelt cholangiocarcinom

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ikke-blindet, fase 2 studie

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Bedste absolutte respons
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Sygdomskontrol rate
 • Ændringer i tumorstørrelse
 • Locoregionale tumorrelaterede events og biliære komplikationer
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenocarcinom forenelig med cholangiocarcinom (CCA)
 • Inoperabel CCA
 • Mindst én læsion (målbar og/eller ikke-målbar), som kan vurderes præcist ved baseline, og som egner sig til gentagen evaluering
 • Hvis der er metastatisk sygdom skal metastaserne være begrænset til leverparenkymet og/eller begrænset til de lokale lymfeglandler med lokal peritoneal involvering i tæt relation til det hepatoduodenale ligament
 • Skal have en billiær læssion, som skaber galdeobstruktion der kræver stentning, og er tilgængelig for PCI lysbehandling
 • Skal have adækvat billiær drænage uden evidens for aktiv, ukontrolleret infektion (patienter på antibiotisk behandling kan dog godt inkluderes)
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid mindst 12 uger
Eksklusionskriterier
 • Tidligere modtaget nogen form for antitumor behandling for CCA (både lokal og systemisk)
 • Alvorlige visceral sygdom ud over CCA
 • Primær skleroserende cholangitis
 • Porfyri eller hypersensitivitet over for porfyriner
 • Anden aktiv primær cancer med et sygdomsfrit interval < 5 år op til screeningen (for undtagelser, se protokol)
 • Uegnet til CT eller MR med kontrast
 • Konkomitant deltagelse i et andet klinisk studie
 • Planlagt kirurgi, endoskopisk undersøgelse eller tandlægebehandling i de første 30 dage efter PCI behandlingen
 • Øjensygdom, som potentielt kan kræve undersøgelse med spaltelampe inden for de første 90 dage efter PCI behandlingen
 • Klinisk alvorlig og ukontrolleret hjertesygdom med undtagelse af ekstrasystoler eller mindre alvorlige ledningsforstyrrelser, og kontrolleret og velbehandlet kronisk atrieflimmer
 • Kendt allergi eller hypersensitivitet over for fotosensibilisatorer, eller kronisk brug af andre fotosensitiverende behandlinger
 • Kendt overfølsomhed eller kontraindikationer over for gemcitabin eller cisplatin
 • Ataxia telangiektasia
 • Alvorlig hørenedsættelse
 • For nyligt modtaget vaccination med levende, svækket vaccine, eller planer om at modtge en sådan
 • Modtager behandling med fenytoin
 • Inadækvat knoglemarvsfunktion
 • Inadækvat leverfunktion ud over tilfredsstillende endoskopisk eller percutan galdegangs stentning
 • Inadækvat nyrefunktion
Behandling

Arm A: PCI behandling og gemcitabin/cisplatin
0,22 mg/kg fimaporfin administreres i.v. 4 dage før hver PCI behandling
1000 mg/m2 gemcitabin og intraluminal laser applikation gives sammen på dag 1 i serie 1 og 5 af 21 dage
Cisplatin og gemcitabin administreres i.v. på dag 8 i serie 1 og 5 samt på dag 1 og 8 i serie 2-4 og 6-8

Arm B: Gemcitabin og cisplatin
Gemcitabin og cisplatin administreres i.v på dag 1 og 8 i op til 8 serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Total: 186, heraf 5-10 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-002647-29

Clinicaltrials.gov nr.: NCT04099888

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01