Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder, Hoved-halskræft, Lungekræft, Modermærkekræft, Spiserørskræft, Æggestokkræft
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel WP41188
Forsøgets lange titel Et åbent, multicenter fase 1 forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik af RO7296682, et CD25 targeterende, t-regulerende antistof, hos deltagere med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer.
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, maksimum tolerede dosis (MDT), farmakokinetik og farmakodynamik samt foreløbig anti-tumoraktivitet af RO7296682 (et CD25 targeterende, t-regulerende antistof) hos patienter med melanom (MEL), hoved-halskræft, pladecelle type (HNSCC), ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), æggestokkekræft (OVC), triple negativ brystkræft (TNBC), spiserørskræft (EsC) som ikke er kandidater til standard behandling.

Undersøgelsesdesign

First-in-man studie, ikke-blindet dosiseskalations fase 1 forsøg

Primære endpoints
 • Procentdel af deltager med bivirkninger
 • Procentdel af deltager med dosis limiterende toksicitet (DLT)
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Farmakokinetik
 • Farmakodynamik
 • Forekomst af anti-lægemiddel antistoffer (ADAs)
 • Behandlingsinducerede ændringer i niveau af t-regulerende celler i perifer blod og / eller tumorbiopsier
Inklusionskriterier
 • Patienter med fremskreden og/eller metastatisk solid tumor, hvor standard behandling ikke længere er muligt pga progression eller intolerans
 • Performance status 0-1
 • Målbar sygdom if. RECIST 1.1
 • Tilgængeligt arkiveret tumorvæv
 • Adækvat kardiovaskulær, hæmatologisk, hepatisk og renal funktion
 • Hvis deltageren er i antikoagulerende behandling, skal dette være i en stabil fase
Eksklusionskriterier
 • Kendt overfølsomhed over for nogen af komponenter i RO7296682
 • Anamnase eller klinisk evidens for CNS primær tumor eller metastaser
 • En anden aktiv malign sygdom i de seneste 2 år
 • Alvorlig, ukontrolleret konkomitant sygdom, der kan påvirke studiets resultater
 • Kendt aktiv eller ukontrolleret infektion
 • Vaccination med levende-svækket vaccine inden for 28 dage op til serie 1, dag 1
 • Større kiruigsk indgreb eller alvorligt traume inden for 28 dage op til første dosis RO7296682
 • Positiv HIV test ved screening
 • Positiv for hepatitis B og C
 • Komplikationer til sårheling
 • Demens eller anden mental status, der forhindrer at afgive informeret samtykke
 • Aktiv eller anamnase med autoimmun sygdom eller immundefekt
 • Tidligere behandling med anti-CTLA4, anti-PD1, anti-PDL1, immunmodulerende monoklonale antistoffer er tilladt
 • Tidligere behandling med CCR4-targeteret eller CD25-tageteret lægemiddel er ikke tilladt
 • Standard strålebehandling, kemoterapi, targeteret behandling eller behandling med et andet forsøgslægemiddel inden for 28 dage eller 5 halveringstider op til første dosis RO7296682
 • Strålebehandling inden for de seneste 4 uger op til opstart i forsøgslægemiddel, med undtagelse af begrænset palliativ strålebehandling
Behandling

Del A: Dosiseskalering

 • RO7296682 administreres i eskalerende doser i.v. på dag 1 i serier af 21 dage.

Del B: Dosisekspandering

 • RO7296682 administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage. Dosis bestemmes ud fra resultaterne i Del A.
Planlagt antal patienter

Total: 110; i Danmark: 20, heraf 6 i dosiseskaleringsdelen

Deltagende afdelinger
  Protokolnr

  EudraCT. Nr.: 2019-002830-35

  Primær investigator Rigshospitalet
  Dato for sidste revision 2021-04-01