Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel ORCHARD
Forsøgets lange titel Et biomarkør-rettet platformsforsøg i fase 2 hos patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft, der har oplevet sygdomsprogression på førstelinjebehandling med osimertinib
Overordnede formål

At undersøge forskellige behandlinger, der kan være effektive og sikre for patienter med ikke-småcellet lungekræft, som har oplevet sygdomsprogression efter behandling med osimertinib

Undersøgelsesdesign

Et åbent, multicenter, biomarkør-rettet fase 2 platformforsøg

Primære endpoints
 • Absolut responsrate jf RECIST v.1.1
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsvarighed
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Ikke-småcellet lungekræft med følgende specifkationer:
  • lokal fremskreden eller metastatisk sygdom som ikke kan behandles kurativt med kirurgi eller stråleterapi
  • histologisk eller cytologisk verificeret adenocarcinom i lunge med EGFR mutationer som er sensitive for tyrosin-kinase inhibitorer
  • har modtaget monoterapi med osimertinib med klinisk effekt
  • dokumenteret radiologisk sygdomsprogression på førstelinje monoterapi med osimertinib 80 mg dagligt
 • Egnet til tumorbiopsi
 • Tilgængeligt arkiv tumorvæv eller accept af tumorbiopsi
 • Performance status 0-1
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Evne til at sluge og optage orale lægemidler
 • Mulighed for at anlægge venøs adgang
 • Forventet restlevetid på mindst 12 uger
 • Adækvat koagulationsparametre
 • Patienter kendt med tumortrombose eller dyb venøs trombose kan deltage hvis de er velbehandlede på blodfortyndende behandling
Eksklusionskriterier
 • Sygdomsprogression i løbet af de 3 første måneder af osimertinib behandling
 • Tidligere toksicitet ved brug af osimertinib der førte til dosisreduktion eller seponering af behandlingen eller større end grad 1 toksicitet ved forsøgsstart
 • Seponering af osimertinib behandling > 60 dage op til forsøgsopstart
 • Tidligere eller samtidig systemisk anticancer behandling for lokal fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft herunder kemoterapi, biologisk behandling, immunterapi eller forsøgsmedicin. Undtagelser kan forekomme
 • Større kirurgi inden for 28 dage op til forsøgsopstart. Undtagelser inkluderer mindre kirurgi, dog skal der gå 7 postoperative dage før behandlingsstart, samt vaskulær adgang, hvor der ikke kræves ventetid
 • Administration af levende, svækket vaccine inden for 30 dage op til første forsøgsdosis
 • Behandling med warfarin eller coumarin analoger inden for 7 dage op til første forsøgsdosis
 • Diagnose med småcellet lungekræft eller pladecellecarcinom
 • Rygmarvskompression, symptomatiske og ustabile hjernemetastaser, undtaget patienter som har færdiggjort definitiv behandling for dette, ikke er på steroidbehandling, samt har en stabil neurologisk funktion i mindst 2 uger efter definitiv behandling er afsluttet
 • Allogen organtransplantation
 • Anden svær eller ukontrolleret systemisk sygdom
 • Anamnase med anden primær malign sygdom undtaget:
  • patienter der har modtaget kurativ behandling og ikke har haft aktiv sygdom i 2 år
  • adækvat behandlet non-melanom hudkræft eller lentigo maligna uden tegn på sygdom
  • adækvat behandlet carcinoma in situ uden tegn på sygdom
  • lokaliseret non-invasiv primær sygdom under overvågning
 • Aktiv infektion, inklusiv hepatitis B, C og HIV. Undtagelser kan forekomme
 • Graviditet eller amning
 • Følgende kardiale kriterier:
  • klinisk betydende arytmi eller abnormiteter i konduktans og morfologi på hvile-EKG
  • ustabil atrieflimmer eller ustabil rytme med ventrikulær frekvens på over 100 slag/min målt ved hvile-EKG
  • ukontrolleret hypertension
  • ukontrolleret angina eller akut koronart syndrom inden for 6 måneder op til screening
  • i risiko for apopleksi, TCI eller problemer med hjerneperfusion inden for 6 måneder op til screening
  • symptomatisk hjertesvigt
  • tidligere eller nuværende kardiomyopati
  • svær hjerteklapsygdom
 • Utilstrækkelig knoglemarvsreserve eller organfunktion
 • Kreatinin clearance < 50ml/min, kalkuleret efter Cockcroft-Gault formlen
Behandling

Deltagere behandles afhængig af tumor molekulær profil.

Deltagere inddeles i 3 grupper:
Gruppe A (biomarkørmatchet behandling) er for patienter der har specifikke biomarkører der er sensitive for et af forsøgslægemidlerne.
Gruppe B (ikke-biomarkørmatchet behandling) er for patienter uden specifikke biomarkører som alligevel vil modtage en af forsøgsbehandlingerne.
Gruppe C (observationsgruppe) er for patienter som ikke kan modtage nogen af forsøgsbehandlingerne og i stedet behandles med standardbehandling.

Arm 1:
80 mg osimertinib administreres per os 1 gang dagligt og 300 mg eller 600 mg savolitinib administreres per os 1 gang dagligt

Arm 2: 80 mg osimertinib administreres per os 1 gang dagligt og 250 mg gefinitinib administreres per os 1 gang dagligt

Arm 3: 80 mg osimertinib administreres per os 1 gang dagligt og 800 mg necitumumab administreres i.v på dag 1 og 8 i serier af 21 dage

Arm 4: Carboplatin administreres i.v på dag 1 og 500 mg/m2 pemetrexed administreres i.v. på dag 1 og 1500 mg durvalumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Arm 5: 80 mg osimertinib administreres per os 1 gang dagligt og 600 mg alectinib administreres per os 2 dagligt

Arm 6: 80 mg osimertinib administreres per os 1 gang dagligt og 160 mg selpercatinib administreres per os 2 dagligt

Planlagt antal patienter

Totalt antal: 180

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003974-29
ClinicalTrials.gov nr.: NCT03944772

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision