Gå til sygdomsliste

Sygdom Analkræft, Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 4
Kort titel MK-7902-017
Forsøgets lange titel Et klinisk fase 3 forsøg med lenvatinib i kombination med pembrolizumab til behandling af patienter med tidligere behandlet metastatisk kolorektal kræft
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effekt af kombination af lenvatinib og pembrolizumab i forhold til standardbehandling hos patienter med metastatisk kolorektal kræft

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, ublindet, multicenter fase 3 forsøg

Primære endpoints

Absolut overlevelse

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret ikke-resektabel og metastatisk kolorektal adenokarcinom
 • Tidligere behandlet med standardbehandling som patienten ikke kunne tåle eller har oplevet sygdomsprogression under eller efter (for detaljer, se protokol)
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Tilgængeligt tumorvæv
 • Performance status 0-1
 • Forventet restlevetid ≥ 3 måneder
 • Kan modtage medicin per os
 • Velkontrolleret blodtryk med eller uden behandling defineret som blodtryk ≤ 150/90 mm Hg inden for 1 uge op til randomisering
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • MSH-H/dMMR positiv tumor
 • Gastrointestinal tilstand der forhindrer tilstrækkelig absorption af lægemidlet
 • Nuværende eller progredierende pleura-, perikardieeksudat eller ascites som kræver drænage eller diuretika inden for 2 uger op til inklusion
 • Radiologisk evidens for invasion af et større blodkar eller intratumoral kavitering
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom inden for de seneste 12 måneder op til behandlingsstart, herunder NYHA III-IV, ustabil angina, myokardieinfekt, cerebral iskæmi eller arytmi associeret med hæmodynamisk instabilitet
 • Arteriel thromboembolisme inden for de seneste 12 måneder op til behandlingsstart
 • Proteinuri ≥ 1 g/døgn
 • Forlænget QTc interval på EKG > 480 ms
 • LVEF, målt via EKKO eller MUGA, under normale grænse
 • Ikke-helende sår eller fraktur
 • Større kirurgi ingen for 3 uger op til behandlingsstart
 • Behandling med vækstfaktor (fx. granulocytkoloni stimulerende vækstfaktor) inden for 4 uger op til behandlingsstart
 • Gastrointestinal eller ikke-gastrointestinal fistel ≥ grad 3
 • Anamnese med anden maling sygdom, medmindre er kurativt behandlet og uden recidiv inden for de sidste 2 år
 • Tidligere behandling med kombination af anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2-lægemiddel og anti-VEGF mAbs eller VEGFR inhibitorer
 • Tidligere behandling med regorafenib eller TAS-102
 • Systemisk anti-cancer behandling inklusiv forsøgsbehandling inden for 28 dage op til randomisering
 • Strålebehandling inden for 2 uger op til behandlingsstart
 • Modtaget levende eller levende svækket vaccine inden for 30 dage op til behandlingsstart
 • Kendt overfølsomhed for pembrolizumab, lenvatinib, regorafenib eller TAS-102 eller deres komponenter
 • Kendte CNS-metastaser eller carcinomatøs meningitis
 • Aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling i de sidste 2 år
 • Kendt immundefekt eller systemisk kortikosteroidbehandling eller anden immunsuppressiv behandling inden for 7 dage op til behandlingsstart
 • Kendt med non-infektiøs pneumonitis
 • Aktiv infektion der kræver systemisk behandling
 • HIV, hepatitis B eller hepatitis C
 • Tidligere allogen vævs- eller organtransplantation
Behandling
Arm 1: pembrolizumab og lenvatinib 
400 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 42 dage i op til 18 serier
20 mg lenvatinib administreres p.o. 1 gang dagligt i serier af 28 dage 
 
Arm 2: standardbehandling med regorafenib eller TAS-102
160 mg regorafenib administreres p.o. 1 gang dagligt på dag 1-21 i serier af 28 dage eller 
35 mg/m2 TAS-102 administreres p.o. 2 gange dagligt på dag 1-5 og 8-12 i serier af 28 dage
Planlagt antal patienter

434 patienter herunder 20 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-004289-20

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-10-01