Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 2
Stadie Stadie 4
Kort titel MK-7684A-002
Forsøgets lange titel Et fase II forsøg med MK-7684A +/-docetaxel eller docetaxel alene til patienter med ikke-småcellet lungekræft med spredning
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effektivitet af MK-7684A (kombination af vibostolimab og pembrolizumab) alene og i kombination med docetaxel versus docetaxel monoterapi hos patienter med metastatisk ikke-småcellet lungecancer

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret fase 2 multicenter forsøg

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Objektiv respons
 • Absolut overlevelse
 • Varighed af respons
 • Antal af patienter der oplever bivirkninger
 • Antal af patienter som ophører med forsøgsmedicin grundet bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Cytologisk eller histologisk verificeret metastatisk ikke-småcellet lungekræft
 • Bekræftelse på at epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR), anaplastisk lymfom kinase (ALK) eller ROS proto-onkogen 1 (ROS1) targeteret behandling ikke er indiceret som primær behandling
 • Progression på behandling med et anti-PD-1 eller anti-PD-L1 antistof givet som monoterapi eller i kombination med andre checkpoint hæmmere ellen andre behandlinger
 • Progression efter platinbaseret kemoterapi for metastatisk sygdom
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Tilgængeligt tumorvæv
 • Forventet restlevetid ≥ 3 måneder
 • Performance status 0-1 inden for 7 dage op til randomisering
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Aktive eller ubehandlede CNS-metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Anamnese med anden malign sygdom, medmindre at denne er behandlet kurativt og har været uden recidiv i minimum 3 år
 • Tidligere behandling med docetaxel
 • Tidligere behandling med et andet lægemiddel der targeterer T-celle immunoreceptor med immunoglobulin og immunoreceptor tyrosin-baseret inhibitor motif (ITAM) domæner (TIGIT) pathway
 • Strålebehandling inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling. 1 uges pause er tilstrækkeligt for palliativ strålebehandling til ikke-CNS sygdom
 • Deltagelse i et andet forsøg inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Svær allergi for docetaxel eller MK-7684A eller deres komponenter
 • Kendt immundefekt eller modtager kronisk steroidbehandling eller anden immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Kendt interstitiel lungesygdom eller anamnese med pneumonitis som kræver steroidbehandling
 • Kendt med aktiv HIV, hepatitis B eller C
 • Tidligere allogen vævs- eller organtransplantation
 • Modtaget levende, svækket vaccine inden for 30 dage op til opstart af forsøgsbehandling
Behandling
Arm 1: MK-7684A og docetaxel
MK-7684A (200 mg pembrolizumab og 200 mg vibostolimab) administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage i op til 2 år (35 serier)
75 mg/m2 docetaxel administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage
 
Arm 2: MK-7684A 
MK-7684A (200 mg pembrolizumab og 200 mg vibostolimab) administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage i op til 2 år (35 serier) 
 
Arm 3: Placebo og docetaxel 
MK-7684A-placebo administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage i op til 2 år (35 serier)
75 mg/m2 docetaxel administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage
Planlagt antal patienter

240 patienter, herunder 10 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-004034-38

ClinicalTrials.gov: NCT04725188

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-10-01