Gå til sygdomsliste

Sygdom Binyrebarkkræft, Metastaser (spredning)
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel SPENCER
Forsøgets lange titel Et fase 1/2-forsøg med EO2401, en ny terapeutisk mikrobiel-afledt peptidvaccine, i kombination med PD-1 checkpoint-blokade, til behandling af patienter med lokalt fremskredet eller metastatisk adrenokortikalt karcinom eller malignt fæokromocytom/paragangliom
Overordnede formål

At evaluere sikkerhed og tolerance for EO2401 i kombination med nivolumab til patienter med inoperabel, tidligere behandlet og ubehandlet, lokalavanceret eller metastatisk adrenokortikalt karcinom og progredierende malignt fæokromocytom eller paragangliom

Undersøgelsesdesign

Et fase 1/2 forsøg

Primære endpoints

Sikkerhed og tolerabilitet 

Sekundære endpoints
 • Immunogenicitet
 • Objektiv responsrate
 • Tid til respons
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Kohorte 1 - adrenokortikalt karcinom eller malignt fæokromocytom/paragangliom som defineret for kohorte 2A og 3A
 • Kohorte 2A og 2B - histologisk verficeret inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk adrenokortikalt karcinom (for detaljer, se protokol)
 • Kohorte 3A og 3B - histologisk verficeret inoperabel malignt fæokromocytom/paragangliom og progression jf. RECIST 1.1 i løbet af periode på maksimum 18 måneder (for detaljer, se protokol)
 • Patienter som er HLA-A2 positive
 • Performance status ≤ 2
 • Forventet restlevetid > 4 måender
 • Mindst 1 målbar læsion jf. RECIST 1.1
Eksklusionskriterier
 • Behandling med dexamethason > 2 mg/dag (eller ækvivalent hertil) inden for 14 dage op til første administration af EO2401
 • Tidligere behandling med lægemidler der targeterer PD-1, PD-L1, CTLA-4 eller lignende komponenter
 • Tidligere eksponering til EO2401
 • Tidligere behandling med immunterapi, strålenuklid, strålebehandling, cytoreduktiv behandling eller behandling med anden forsøgsmedicin inden for 28 dage op til første administration af EO2401
 • Adrenokortikalt karcinom med involvering af mere end 3 organer kombineret med ikke-resektabel primær tumor
 • Adrenokortikalt karcinom og ukontrolleret hormonsekretion
 • Malignt fæokromocytom eller paragangliom og ukontrolleret blodtryk
 • Abnormal hæmatologisk-, lever-, nyre- eller thyroideafunktion
 • Persisterende grad ≥ 3 toksicitet fra tidligere behandling. Toksicitet skal være remitteret til grad ≤ 1, medmindre der er tale om alopeci og lignende
 • Ukontrollerede CNS-metastaser
 • Anden malign sygdom inden for de sidste 3 år
 • Klinisk signifikant aktiv infektion, kardiovaskulær sygdom eller anden klinisk signifikant lidelse 
 • Mistænkt eller aktiv autoimmun sygdom eller anamnese med autoimmun neurologisk sygdom
 • Tidligere organ- eller knoglemarvstransplantation
 • Anamnese med tuberkulose, hepatitis B eller C, HIV
 • Modtaget levende eller levende svækket vaccine inden for 4 uger op til behandlingsstart
 • Kendt overfølsomhed overfor forsøgslægemidlet eller dets komponenter
 • Behandling med naturmedicin som har kendt immunstimulatorisk effekt eller som potentielt kan have indflydelse på større organfunktion
 • Kendt misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer
Behandling

Forsøget består af 5 kohorter: 1, 2A, 2B, 3A, 3B.

Alle kohorter modtager EO2401 sammen med standard dosis nivolumab administreret hver 2. uge i priming fase og hver 4. uge i boosting fasen

Planlagt antal patienter

72 patienter 

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-003396-19

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-11-01