Gå til sygdomsliste

BP42772 (TALIOS)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Spiserørskræft
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel BP42772 (TALIOS)
Forsøgets lange titel Et randomiseret, blindet, aktivt kontrolleret fase II-forsøg med 3 grupper med RO7121661, et PD1-TIM3 bispecifikt antistof, og RO7247669, et PD1-LAG3 bispecifikt antistof, sammenlignet med nivolumab hos forsøgspersoner med fremskreden eller metastatisk pladecellekarcinom i spiserøret
Overordnede formål

At undersøge effekten af RO7121661 og RO7247669 sammenlignet med nivolumab, for at finde et behandlingsalternativ til patienter med ikke-resektabel, avanceret eller metastatisk esophagus cancer, som er refraktær eller intolerant til en tidligere linje af kemoterapi.

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, blindet, aktiv kontrolleret fase II forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Livskvalitet
 • Farmakologiske egenskaber for RO7121661, RO7247669 og nivolumab
 • Forekomst og mængde af antidrug-antistoffer
 • Ændringer i fænotype og aktivering af T-celle subtyper i blodet
 • Ændringer, som CD8 T-celle infiltration, proliferation, i tumors mikromiljø
 • Baseline PD-L1, CD8+PD1+, CD8+TIM3+ og CD8+LAG3+ ekspression i tumors mikromiljø 
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret esophagus pladecellecarcinom
 • Er ikke kandidat til radikal resektion og har tidligere modtaget en linje af ikke-kurativt intenderet behandling. Den tidligere behandling skal være fluoropyrimid-platinum- eller taxan-platinum-baseret regim og med progression efter min. 3 serier eller intolerance overfor behandlingen
 • Er tidligere behandlet med kurativ sigte med neo/adjuverende fluoropyrimid/taxan og platinum-baseret kemoterapi +/- strålebehandling og operation og har recidiv inden for 24 uger efter behandlingen
 • Radiologisk målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-1
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Tilgængeligt tumorvæv mhp PD-L1 analyse
 • Adækvat kardiovaskulær-, hæmatologisk-, nyre- og leverfunktion (se protokol for detaljer)
 • Toksicitet fra tidligere behandling skal være mindsket til grad 1 (alopeci, behandlet endokrynopati, neuropati grad 2 undtaget)
Eksklusionskriterier
 • Kendt hypersensitivitet for forsøgslægemidlerne eller deres komponenter
 • Signifikant underernæring
 • Tegn på komplet esophagusobstruktion som ikke er egnet til behandling
 • Højere risiko for blødning eller fistel forårsaget af esophagale læsioner med indvækst i omkringliggende organer
 • Symptomatiske CNS-metastaser
 • Knoglemarvskompression som ikke er velbehandlet med operation og/eller strålebehandling eller uden klinisk stabilitet ≥ 14 dage op til randomisering
 • Anamnase med eller aktiv leptomeningeal sygdom eller carcinomatøs meningitis
 • Asymptomatisk primær CNS-tumor eller CNS-metastaser som kræver steroidbehandling eller enzym-inducerende anti-epileptika inden for 28 dage op til randomisering
 • Ukontrollerede tumorrelaterede smerter
 • Anden aktiv malign sygdom
 • Ukontrolleret, signifikant co-morbiditet som kan påvirke kompliance og studiets resultater
 • Encefalitis, meningitis eller ukontrolleret epilepsi inden for 1 år op til indgang i studiet
 • Signifikant kardiovaskulærsygdom inden for 6 måneder op til randomisering
 • Ukontrolleret infektion af enhver art inden for 28 dage op til randomisering
 • Kendt klinisk signifikant leversygdom
 • Større kirurgi eller trauma inden for 28 dage op til randomisering eller forventning af behov for kirurgi under forsøgsperioden
 • Demens eller anden påvirket mental tilstand
 • Ukontrolleret pleura-, perikardieeffusion eller ascites
 • Anamnase med eller aktiv autoimmun sygdom eller immundefekt
 • Positiv for HIV, hepatitis B eller C
 • Tidligere behandling med immunmodulerende lægemidler
 • Vaccination med levende vaccine inden for 28 dage op til randomisering
 • Terapeutisk antibiotisk behandling inden for 14 dage op til randomisering
 • Konkurrerende behandling med andre forsøgslægemidler
 • Strålebehandling inden for 28 dage op til behandlingsstart medmindre det er i palliativt øjemed
 • Immunsupprimerende behandling
 • Tidligere adoptiv celleterapi med fx CAR-T terapi
Behandling

Arm 1: RO7121661

2100 mg RO7121661 administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage

Arm 2: RO7247669

2100 mg RO7247669 administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage

Arm 3: nivolumab

240 mg nivolumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 14 dage

Planlagt antal patienter

4 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-004606-60

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-11-01