Gå til sygdomsliste

Sygdom Blærekræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel EV302
Forsøgets lange titel Et ublindet, randomiseret, kontrolleret, fase 3-forsøg med enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab versus kemoterapi alene ved ikke tidligere behandlet lokalt fremskreden eller metastatisk blærekræft
Overordnede formål

At undersøge effekt af kombinationsbehandlingen af enfortumab vedotin og pembrolizumab i forhold til standard kemoterapi

Undersøgelsesdesign

Et ublindet, randomiseret, kontrolleret, fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrolrate
 • Livskvalitet
 • Birvirkninger
 • Laboratorie-abnormaliteter
 • Behandlingsophør grundet bivirkninger

 

Inklusionskriterier
 • Histologisk dokumenteret ikke-resektabel lokalt avanceret eller metastatisk blærekræft
 • Målbar sygdom jf RECIST 1.1
 • Ingen tidligere systemisk behandling for blærekræft med undtagelser af:
  • neoadjuverende kemoterapi med recidiv > 12 måneder efter afsluttet behandlingen 
  • adjuverende kemoterapi efter cystoskopi med recidiv > 12 måneder efter afsluttet behandlingen 
 • Egnet til at modtage cisplatin- eller carboplatin-indholdende kemoterapi
 • Arkiveret tumorvæv eller biopsi fra metastase mhp PD-L1 analyse
 • Performance status 0-2
 • Adækvat hæmatologisk samt organfunktion

 

Eksklusionskriterier
 • Tidligere modtaget enfortumab vedotin eller anden monomethyl auristatin E-baseret (MMAE) antistof-lægemiddel-konjugater
 • Tidligere modtaget behandling med en PD1 eller PD-L1 inhibitor for anden malign sygdom, inklusiv tidlig blærekræft
 • Tidligere modtaget behandling med lægemiddel rettet mod anden stimulatorisk eller co-inhibitorisk T-celle receptor
 • Modtaget anticancer behandling såsom kemoterapi, biologiske lægemidler eller anden forsøgsmedicin inden for 4 uger op til behandlingsstart
 • Ukontrolleret diabetes
 • Forventet restlevetid < 12 uger
 • Aktive CNS-metastaser
 • Klinisk signifikant toksicitet > grad 1 fra tidligere behandling
 • Nuværende systemisk behandling for infektion. Profylaktisk behandling tillades
 • Aktiv hepatitis B og C, HIV
 • Anden malign sygdom inden for de sidste 3 år op til behandlingsstart
 • Anamnese med apoplexi, ustabil angina, akut myokardieinfarkt eller NYHA grad IV inden for 6 måneder op til randomisering
 • Modtaget strålebehandling inden for 2 uger op til randomisering
 • Modtaget større kirurugi inden for 4 uger op til randomisering
 • Kendt overfølsomhed for forsøgslægemidlerne
 • Aktiv keratitis eller hornhindelæsioner
 • Anamnese med autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling inden for de sidste 2 år
 • Anamnese med idiopatisk lungefibrose, organiseret pneumoni, lægemiddelinduceret pneumonit eller tegn på aktiv pneumoni på screenings CT skanning
 • Tidligere allogen organ- eller knoglemarvstransplantation
 • Modtaget levende svækket vaccine inden for 30 dage op til randomisering

   

 

Behandling
Gruppe A: Enfortumab vedotin plus pembrolizumab.
 
Enfortumab vedotin administreres i.v. på den 1 og 8 i serier af 21 dage. Pembrolizumab administreres i.v. på den 1 i serier af 21 dage.
 
Gruppe B: Gemcitabin plus enten cisplatin eller carboplatin
 
Gemcitabin administreres i.v. på den 1 og 8 i serier af 21 dage.
Cisplatin eller carboplatin administreres i.v. på den 1 i serier af 21 dage.

 

Planlagt antal patienter

i alt 760 patienter, 12 patienter i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04223856
EudraCT nr.: 2019-004542-15

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-11-01