Gå til sygdomsliste

Sygdom Hodgkin Lymfom (HL), Lymfeknudekræft
Fase Fase 2
Kort titel COBRA
Forsøgets lange titel Målrettet og meget tidlig FDG-PET responstilpasset behandling af avanceret Hodgkin lymfom: Et fase II forsøg
Overordnede formål
At vurdere, hvorvidt en behandlingstilpasning baseret på en meget tidlig FDG-PET-CT-scanning kan forbedre effekten af behandling samtidig med, at man minimerer toksiciteten af behandling af avanceret Hodgkin lymfom
Undersøgelsesdesign
Single arm, multicenter fase II forsøg
Primære endpoints
Modificeret progressionsfri overlevelse defineret som en periode mellem start af behandlingen og dato af den første af de følgende:
- Progression af sygdom
- Opstart i ny behandling for klassisk Hodgkin lymfom såfremt patienten ikke har opnået komplet respons ved afslutning af protokolbehandlingen
- Død, uanset årsagen hertil
Sekundære endpoints
 • Proportion af patienter med en negativ FDG-PET-scanning
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Tidligere ubehandlet, histologisk verificeret klassisk Hodgkin lymfom
 • Stadieinddelt ved PET-scanning med diagnostisk CT-scanning
 • Klinisk stadie jf. Lugano 2014 og baseret på FDG-PET-CT-scanning:
  - Stadie IIb med stor mediastinal masse > 1/3 af største transverse thorakale diameter og/eller ekstranodale læsioner
  - Stadie III-IV
 • Samtykke til deltagelse i translationel forskning
 • Tilgængeligt arkiv tumorvæv
 • Alder >18 og <60
 • Performance status 0-2
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kendt cerebral eller meningeal sygdom (HL eller anden ætiologi), inklusiv symptomer på progressiv multifokal leukoencephalopati
 • Symptomatisk neurologisk sygdom, som kompromitterer det normale funktionsniveau eller er behandlingskrævende
 • Perifer neuropati ≥ grad 2
 • Alvorlig kardiovaskulær tilstand eller event inden for de seneste 6 måneder (for detaljer, se protokol)
 • Dårligt kontrolleret diabetes
 • Aktiv systemisk bakteriel, viral eller fungal infektion, som har krævet systemisk antibiotisk behandling inden for 2 uger op til registrering
 • Kendt HIV infektion, kronisk aktiv hepatitis C eller hepatitis B positiv
 • Konkomitant eller tidligere anden malign sygdom inden for de seneste 5 år
 • Tidligere behandling med anti-CD30 antistoffer
 • Kendt overfølsomhed over for nogen af indholdsstofferne i brentuximab vedotin eller noget andet lægemiddel, som indgår i studiet
 • Samtidig anti-cancerbehandling eller brug af noget andet forsøgslægemiddel
Behandling

Alle deltagere modtager én serie BrAVD (brentuximab vedotin og kemoterapi) og får herefter foretaget PET-CT-scanning, som bestemmer den videre behandling.

Ved negativ PET-CT-scanning (jf. Deauville kriterier) gives yderligere 5 serier BrAVD:
1,2 mg/kg brentuximab vedotin administreres i.v. på dag 1 og 15 i 5 serier af 28 dage
25 mg/m2 adriamycin administreres i.v. på dag 1 og 15 i 5 serier af 28 dage
6 mg/m2 vinblastine administreres i.v. på dag 1 og 15 i 5 serier af 28 dage
375 mg/m2 dacarbazin administreres i.v. på dag 1 og 15 i 5 serier af 28 dage

Ved positiv PET-CT-scanning (jf. Deauville kriterier) skiftes behandling til 6 serier BrECADD:
1,8 mg/kg brentuximab vedotin administreres i.v. på dag 1 i 6 serier af 21 dage
40 mg/m2 adriamycin administreres i.v. på dag 2 i 6 serier af 21 dage
250 mg/m2 dacarbazin administreres i.v. på dag 3 og 4 i 6 serier af 21 dage
150 mg/m2 etoposide administreres i.v. på dag 2, 3 og 4 i 6 serier af 21 dage
1250 mg/m2 cyclofosfamid administreres i.v. på dag 2 i 6 serier af 21 dage
Såfremt der fortsat er aktiv restsygdom på PET-CT efter gennemført behandling tilbydes strålebehandling

Planlagt antal patienter

Total: 150, heraf ca. 15 på Rigshospitalet

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-000498-35

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03517137

Andet protokol nr.: EORTC-1537-LYMG

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01