Gå til sygdomsliste

Sygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Fase Fase 3
Kort titel KEYNOTE-B96
Forsøgets lange titel Et klinisk fase 3 forsøg med pembrolizumab versus placebo i kombination med paclitaxel med eller uden bevacizumab til behandling af platin-resistent tilbagevendende kræft i æggestokkene (KEYNOTE-B96 / ENGOT-ov65)
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effekt af pembrolizumab plus paclitaxel med eller uden bevacizumab sammenlignet med placebo plus paclitaxel med eller uden bevacizumab til behandling af patienter med platin-resistent ovariecancer

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbeltblindet, fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. RECIST 1.1 vurderet af investigator
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse jf. RECIST 1.1 vurderet ved blindet, uafhængig central review (BICR)
 • Antal patienter med bivirkninger
 • Antal patienter som ophører med forsøgsbehandling grundet bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Ændring fra baseline i abdominale og gastrointestinale symptomer
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret epitelial ovariecancer, tubacancer eller primær peritoneal karcinom
 • Modtaget 1 eller 2 tidligere systemiske behandlingslinjer mod ovariecancer, inklusiv minimum 1 tidligere platinum-baseret begandling
  • Patienter skal have modtaget minimum 4 serier af platinum-baseret behandling i 1.linje
  • Adjuverende/neoadjuverende behandling anses som 1.linje
  • Patienter må gerne have modtaget behandling med PARP-inhibtior, anti-PD-1/anti-PD-L1 behandling, bevacizumab eller hormonbehandling; disse anses ikke som en separat behandlingslinje
  • Enhver ændring af et kemoterapi-regime grundet toksicitet ved fravær af sygdomsprogression anses som del af samme behandlingslinje
 • Radiologisk bevis for sygdomsprogression inden for 6 måneder (180 dage) after sidste dosis af platinum-baseret kemoterapi mod ovariecancer
 • Kandidat til paclitaxel (og eventuelt bevacizumab)
 • Performance status 0-1
 • Radiologisk evaluerbar sygdom, enten målbar eller ikke-målbar jf. RECIST 1.1, vurderet af den lokale investigator
 • Arkiveret tumorvæv eller nyligt indhentet biopsi af en tumorlæsion, som ikke tidligere har været bestrålet
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Non-epitelial cancer, borderline tumor, mucinøs, seromucinøs som primært er mucinøs, malignt Brenner tumor og udifferentieret karcinom
 • Primær platinum-refraktær sygdom, defineret som sygdom med radiologisk progression under eller inden for 28 dage efter sidste dosis af 1.linje platinum-baseret behandling
 • Tidligere sygdomsprogression under ugentlig behandling med paclitaxel alene
 • Modtaget ˃ 2 linjer af systemisk behandling mod ovariecancer
 • Modtaget systemisk anticancer behandling, inklusiv forsøgsmedicin eller vedligeholdelsesbehandling (inklusiv vedligeholdelsesbehandling med bevacizumab) inden for 4 uger op til randomisering
 • Modtaget strålebehandling inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Ikke kommet sig adækvat fra operation og/eller komplikationer fra operationen
 • Modtaget kolonistimulerende faktorer (fx granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF), granulocyt-makrofag-kolonistimulerende faktor (GM-CSF) eller rekombinant erytropoietin) inden for 4 uger op til randomisering
 • Modtaget levende eller levende, svækkede vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Deltagelse i et andet klinisk forsøg inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Diagnosticeret med immundefekt eller modtager kronisk systemisk steroidbehandling (dosis > 10 mg daglig prednison eller ækvivalent) eller anden form for immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Anden kendt malign sygdom med progression eller som har krævet aktiv behandling inden for de seneste 3 år
 • Kendte aktive CNS-metastaser og/eller karcinomatøs meningitis. Patienter med tidligere behandlede hjernemetastaser kan deltage, hvis de er radiologisk vurderet stabile (uden tegn på progression) i minimum 4 uger, klinisk stabile og uden behov for steroidbehandling minimum 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Alvorlig hypersensibilitet (≥ grad 3) over for pembrolizumab, paclitaxel eller bevacizumab og/eller et af deres indholdsstoffer
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Anamnese med (non-infektiøs) pneumonitis/interstitiel lungesygdom, som har krævet steroider eller nuværende pneumonitis/interstitiel lungesygdom
 • Aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika
 • Anamnese med HIV, hepatitis B eller hepatitis C virusinfektion
 • Anamnese med eller nuværende bevis på enhver tilstand, behandling, laboratorie abnomaliteter eller andre forhold, som kan påvirke forsøgets resultater
 • Anamnese med psykisk sygdom eller stofmisbrug, som kan påvirke patientens evne til at efterleve forsøgets retningslinjer
 • Allogen vævs-/solid organtransplantation
 • Specifikt for bevacizumab behandling:
  • Ukontrolleret hypertension
  • Nuværende klinisk relevant tarmobstruktion, inklusiv relateret til underliggende epitelial ovariecancer, abdominal fistel eller gastrointenstinal perforation, intraabdominal absces eller bevis for involvering af rectosigmoideum ved pelvisk undersøgelse
  • Anamnese med trombotisk lidelse, blødning, hæmoptyse eller aktiv gastrointestinal blødning inden for 6 måneder op til randomisering
Behandling

Arm 1: pembrolizumab + paclitaxel med eller uden bevacizumab 

400 mg pembrolizumab administreres i.v. hver 6. uge.
80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. ugentligt
Eventuelt 10 mg/kg bevacizumab administreres i.v. hver 2. uge

Arm 2: placebo + paclitaxel med eller uden bevacizumab 

Placebo administreres i.v. hver 6. uge.
80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. ugentligt
Eventuelt 10 mg/kg bevacizumab administreres i.v. hver 2. uge

Planlagt antal patienter

I alt ca. 616 patienter, heraf 4 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05116189

EudraCT: 2020-005027-37 

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2020-11-16