Gå til sygdomsliste

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Fase Fase 2
Stadie Alle stadier
Kort titel GRASPA
Forsøgets lange titel Enkelt-arm farmakokinetisk/farmekodynamisk samt sikkerhedsstudie af Eryaspase (GRASPA) til patienter med Ph-akut lymfoblastær leukæmi og hypersensitivitet overfor PEG-asparaginase.
Overordnede formål

Et afklare farmakokinetik, farmakodynamik og bivirkningsprofil ved anvendelse af Eryaspase sammen med kombinationskemoterapi til patienter der har udvist hypersensitivitet overfor pegyleret asparaginase.

Undersøgelsesdesign

Enkeltarm, multicenter, multinationalt fase 2 studie

Primære endpoints

Farmakokinetik i blod af asparaginase aktivitet samt farmakodynamik i cerebrospinalvæske ved måling af asparagine, aspartat, glutamin og glutamat.

Sekundære endpoints
 • Anti-asparaginase antistoffer og neutraliserende antistoffer
 • Asparaginase-relaterede bivirkninger (hypersensitivitet, pancreatitis, hyperlipidæmi, sinusoidal obstruktions syndrom, trombose, osteonekrose, invasive svampeinfektioner)
 • Interferens med farmakokinetik af 6-merkaptopurin og methotrexate metabolitter når Eryaspase gives under ALL vedligeholdelsesbehandling
Inklusionskriterier
 • Alder 1-45 år
 • Første-linje behandling iht NOPHO ALL2008 protokollen
 • Dokumenteret hypersensitivitet for Pegyleret E-coli asparaginase (baseret på klinisk hypersensitivitet eller umålelig asparaginase aktivitet)
 • Karnofsky/Lansky score >50
 • Informeret samtykke
Eksklusionskriterier
 • Ph+ ALL
 • Deltagelse i andre studier (fraset ALL2008) som kan tænkes at interferere med Eryaspase
 • Samtidig anden alvorlig sygdom, herunder antiviral behandling
 • Svær organdysfunction der kan påvirke tolerans, herunder pancreatit, leverdysfunktion, koagulationsforstyrrelse
 • Tidligere alvorlig reaktion på blodtransfusion, eller anden risiko for hæmolyse
Behandling
 • Patienterne er i behandling for standard eller intermediær risiko ALL iht. NOPHO ALL2008 protokol
 • Patienter med påvist hypersensitivitet for Pegyleret Asparaginase (eller umålelig asparaginase aktivitet) inkluderes og behandles med Eryaspase 150 IU/kg hver 2. uge, maksimalt 4 gange, og derefter hver 6. uge maksimalt 3 gange. Den samlede behandlingsvarighed er indtil behandlingsuge 33 i NOPHO ALL2008 protokollen
 • Behandllingen med Eryaspase (et asparaginasepræparat hvor lægemidlet er indlejret i erythrocytter, så cirkulerende antistoffer ikke kan udløse reaktion) gives som en almindelig blodtransfusion (for detaljer - se protokol)
Planlagt antal patienter
 • 25 børn
 • 5 voksne
Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-00451-70

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01