Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel MARIPOSA2
Forsøgets lange titel Et åbent randomiseret fase 3 forsøg med amivantamab og lazertinib i kombination med kemoterapi til patienter med ikke-småcellet lungekræft med EGFR-mutation
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effekt ved tillæg af amivantamab og lazertinib til standardbehandling med kemoterapi (carboplatin og pemetrexed) hos patienter med EGFR-muteret ikke-småcellet lungekræft

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 3

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Absolut overlevelse
 • Varighed af respons
 • Tid til efterfølgende behandling
 • Progressionsfri overlevelse efter første efterfølgende behandling (PFS2)
 • Tid til symptomatisk progression
 • Intrakraniel progressionsfri overlevelse
 • Antal af patienter med bivirkninger
 • Antal af patienter med abnorme laboratorieværdier
 • Farmakokinetik
 • Antal af patienter med anti-amivantamab antistoffer
 • Symptomer grundet kræftsygdommen
 • Livskvalitet
 • Fysisk funktion
Inklusionskriterier
 • Minimum én målbar læsion jf. RECIST 1.1 der ikke tidligere er blevet bestrålet
 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med EGFR-mutation 
 • Patienter med hjernemetastaser skal have alle læsioner adækvat behandlet og behandling er afsluttet ≥ 14 dage op til randomisering. (ingen nuværende indikation for yderligere definitiv lokal behandling). Patienten kan modtage lav-dosis kortikosteroid behandling (≤ 10 mg prednison eller ækvivalent) 
 • Performance status 0-1
 • Adækvat knoglemarvs- og organ funktion
 • Toksicitet fra tidligere systemisk anticancer behandling ≤ grad 1 (undtagen ≤ grad 2 perifer neuropati eller hypothyreoidisme stabiliseret med hormonbehandling)
 • Progression under eller efter monoterapi med osimertinib som seneste behandling. Osimertinib skal være administreret som 1. linje behandling for lokalt avanceret eller metastatisk sygdom eller 2. linje behandling efter tidligere behandling med første- eller andengenerations EGFR-TKI som monoterapi. Deltagere som har modtaget neoadjuverende og/eller adjuverende behandling kan deltage, hvis progression til lokalt avanceret eller metastatisk sygdom skete minimum 12 måneder efter sidste dosis af en sådan terapi. Behandling med osimertinib skal være stoppet minimum 8 dage (4 halveringstider) op til randomisering
Eksklusionskriterier
 • Anden ukontrolleret sygdom inkl.:
  • Diabetes
  • Aktiv infektion
  • Aktiv blødningsdiatese
  • Behov for iltbehandling
  • Refraktær kvalme eller opkastninger, kronisk gastrointestinal sygdom, manglende evne til at sluge piller eller tidligere signifikant tarmresektion, der kan påvirke absorption af forsøgsmedicinen 
  • Psykisk sygdom eller andre forhold, som kan forhindre patienten i at efterleve forsøgets retningslinjer
  • Klinisk ustabil oftalmologisk lidelse
 • Tidligere palliativ strålebehandling mod NSCLC inden for 14 dage op til randomisering
 • Symptomatiske eller progredierende hjernemetastaser
 • Tidligere deltagelse i studiet NCT04487080
 • Anamnese med eller nuværende leptomeningeal sygdom eller rygmarvskompression, som ikke er færdigbehandlet med operation eller strålebehandling
 • Kendt småcellet transformation
 • Ukontrollerede, tumor-relaterede smerter
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom inklusiv medicininduceret interstitiel lungesygdom eller strålepneumonitis
 • Hypersensitivitet overfor carboplatin eller pemetrexed
 • Anden aktiv malign sygdom (undtagen patienter som har gennemgået kurativ behandling og er uden tegn på recidiv af sygdommen siden afslutning af behandlingen, for detaljer se protokol)
 • Kontraindikationer til behandling med pemetrexed eller carboplatin eller patienter med anamnese med hypersensitivitet over for vitamin B12 eller folinsyre
 • Anamnese med klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
Behandling

Behandlingsgruppe A: amivantamab + lazertinib + kemoterapi (pemetrexed og carboplatin)

Amivantamab administreres i.v. på dag 1, 2, 8 og 15 i serie 1 og på dag 1 i efterfølgende serier i serier á 21 dage

Pemetrexed administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Carboplatin administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Lazertinib administreres per o.s. dagligt i serier á 21 dage

 

Behandlingsgruppe B: kemoterapi (pemetrexed og carboplatin)

Pemetrexed administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Carboplatin administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

 

Behandlingsgruppe C: amivantamab + kemoterapi (pemetrexed og carboplatin)

Amivantamab administreres i.v. på dag 1, 2, 8 og 15 i serie 1 og på dag 1 efterfølgende serier i serier á 21 dage

Kemoterapi (pemetrexed og carboplatin) administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 600 patienter, heraf 7 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2021-001825-33

Clinicaltrials.gov: NCT04988295

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-09-08