Gå til sygdomsliste

Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Bløddelssarkomer, Bløddelssarkomer - rhabdomyosarkom
Fase Fase 1
Stadie Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel Afatinib til tumorer med dysreguleret ErbB
Forsøgets lange titel Åbent fase 1-forsøg med dosisøgning af afatinib alene for at fastlægge den højeste tålte dosis, sikkerheden, farmakokinetikken og effekten af afatinib hos børn i alderen 2 år til <18 år med recidiv eller resistent neuro-ektodermal tumor, rhabdomyosarkom eller anden solide tumor med kendt forstyrrelse af ErbB signalvejen uanset tumour type
Overordnede formål

At fastlægge den kliniske anti-tumor effekt hos patienter der er karakteriseret ved en biomarkør for ErbB dysregulering

 • Del 1 har til formål at finde maksimal tolerabel dosis (MTD)
 • Del 2 MTD ekspansionskohorten har til formål at fastlægge den kliniske anti-tumor effekt hos patienter der er karakteriseret ved en biomarkør for ErbB dysregulering
Undersøgelsesdesign

Åbent, dosiseskalerings, enkelt-stof studie med et biomarkør-specifikt MTD ekspasionskohorte

Primære endpoints
 • MTD af afatibin hos patienter ≥ 2 år. MTD fastlægges som den højeste dosis ved hvilken højst 1/6 oplever dosis-begræsende bivirkninger
 • Beskrive farmakokinetikken efter første dosis af afatinib samt ved steady state hos børn
 • Objektivt respons
 • Patienter der inkluderes i MTD ekspansions-kohorten selekteres på baggrund af enhver biomarkør for ErbB deregulering og for disse fastlægges objektivt respons på behandling og der indsamles yderligere data for bivirkninger, farmakokinetik of behandlingseffekt
Sekundære endpoints
 • Helbredsrelateret livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Alder 2 - 17,99 år
 • Recidiveret eller refraktær sygdom efter mindst én tidligere standardbehandling, og hvor der ikke findes yderligere effektiv konventionel behandling
 • For dosisfindingsdelen (af MTD) kan følgende patientgrupper indgå:
  • Højgrads gliom
  • Diffust intrapontint gliom
  • Lavgrads gliom
  • Astrocytom
  • Neuroblastom
  • Ependymom
  • Medulloblastom/PNET
  • Rabdomyosarkom eller enhver solid tumor med kendt dysregulering af ErbB signaleringsvej uanset tumorhistologi
Eksklusionskriterier
 • Kemoterapi mindre end 3 uger tidligere, eller biologiske lægemidler eller forsøgsbehandling mindre end 4 uger tidligere
 • Stråleterapi mindre end 2 uger tidligere
 • Operation mindre end 4 uger tidligere
 • Kendt alvorlig, hjerte, lunge, mave-tarm, nyre eller leversygdom eller knoglemarvsdysfunktion
 • Kendt keratitis
 • HIV
Behandling

Patienterne behandles med peroral monoterapi med Afatinib. Dosis er konstant i en cyklus på 4 uger. Den næste dag (dag 29) startes næste cyklus. Hvis der er ikke er dosisbegrænsende toksicitet (se protokol) øges dosis i næste kohorte. Patienterne behandles i kohorter af op til 6 patienter i hver kohorte. Startdosis i første kohorte er 80% af voksendosis (18 mg/kv for et barn). Der dosisøges (se protokol) op til maksimalt 150% af voksendosis. Den enkelte patient kan, hvis der ikke opleves dosisbegrænsende toksicitet deltage i dosiseskalering til næste dosistrin

Planlagt antal patienter

Total: 60, heraf ca. 3 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2014-002123-10

ClinicalTrials.gov nr.: NCT02372006

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01