Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Brystkræft - kvinder, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Knoglesarkomer, Leverkræft, Livmoderhalskræft, Livmoderkræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Keynote-587
Forsøgets lange titel Et multicenter, ublindet, fase III ekstensionsforsøg, der undersøger langtids sikkerhed og effektivitet hos deltagere med fremskredne tumorer, som modtager behandling eller er i follow-up i et klinisk forsøg med pembrolizumab.
Overordnede formål

At evaluere langtids sikkerhed og effektivitet af pembrolizumab (MK-3475) hos deltagere fra tidligere Merck studier med pembrolizumab, som krydser over til deltagelse i dette studie.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, fase 3 ekstensionsstudie

Primære endpoints

Absolut overlevelse

Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Varighed af komplet respons
 • Alvorlige bivirkninger
 • Specifikke bivirkninger
 • Specifikke events
Inklusionskriterier
 • Fremskreden, ikke resekterbar eller metastatisk solid tumor
 • Inkluderet i et Merck sponsoreret klinisk studie med pembrolizumab og modtager behandling eller er i follow
 • Yderligere inklusionskriterier for patienter, der modtager anden linje behandling når de inkluderes i studiet:
  - Har ikke modtaget nogen anticancer behandling siden sidste dosis pembrolizumab eller pembrolizumab-baseret kombinationsbehandling i første linje behandling
 • Performance status 0 eller 1
 • Adækvat organfunktion
 • Er kommet sig efter toksicitet relateret til første linje behandling til ≥ grad 1 før anden linje behandling initieres. Såfremt patienter har fået strålebehandling med > 30 Gy eller kirurgisk indgreb, skal de have kommet sig efter bivirkninger eller komplikationer fra dette
Eksklusionskriterier

Der er ingen eksklusionskriterier for deltagelse i studiet.
Deltagere kan dog ekskluderes fra anden linje behandling efter inklusion efter nedenstående kriterier:

 • Alvorlig overfølsomhed over for pembrolizumab
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til første dosis i anden linje behandling
 • Diagnosticeret immundefekt eller i kronisk behandling med systemisk steroid eller anden form for immunsupprimerende medicin inden for 7 dage op til serie 1 dag 1 i anden linje behandling
 • Kendt anden malign sygdom, som progredierer eller kræver aktiv behandling
 • Kendte aktive CNS-metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Aktiv immunsygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Anamnese med pneumonitis, der krævede steroidbehandling
 • For ikke-småcellet lungekræft patienter: interstitiel lungesygdom
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk behandling
 • Kendt HIV
 • Kendt hepatitis B eller C
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • Leverpåvirkning (Child-Pugh score >6)
 • Ukontrolleret thyroidea dysfunktion
 • Ukontrolleret diabetes
 • Allogen vævs- eller organtransplantation
 • Anamnese med aktiv tuberkolose
Behandling

Arm 1:
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage i op til 35 serier for første linje behandling og op til 17 serier for anden linje behandling

Arm 2:
400 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 42 dage i op til 17 serier for første linje behandling og op til 8 serier for anden linje behandling

Arm 3:
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage
Standardbehandling (eller behandling fra oprindeligt studie såfremt der ikke eksisterer en standardbehandling) administreres sammen med pembrolizumab i op til 35 serier for første linje behandling og op til 17 serier for anden linje behandling

Arm 4:
400 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 42 dage
Standardbehandling (eller behandling fra oprindeligt studie såfremt der ikke eksisterer en standardbehandling) administreres sammen med pembrolizumab i op til 17 serier for første linje behandling og op til 8 serier for anden linje behandling

Arm 5:
Standardbehandling eller behandling jf. oprindeligt studie uden administration af pembrolizumab

Planlagt antal patienter

Total: 2300, heraf ca. 4 fra Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-004417-42

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03486873

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01