Gå til sygdomsliste

Sygdom Testikelkræft
Fase Fase 3
Stadie Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom
Kort titel TIGER
Forsøgets lange titel Standard-dosis kombinationskemoterapi eller høj-dosis kombinationskemoterapi og stamcelletransplantation i behandlingen af patienter med recidiverende eller refraktære germinalcelletumorer
Overordnede formål

At vise, hvor godt standard-dosis kombinationskemoterapi virker sammenlignet med højdosis kombinationskemoterapi og stamcelletransplantation i behandlingen af patienter med germinalcelletumorer, som er vendt tilbage efter en periode med bedring, eller som ikke har responderet på behandlingen

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 3 studie

Primære endpoints

Absolut overlevelse

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Favorabel responsrate
 • Toksicitet, inkl. behandlingsrelateret mortalitet
 • At vurdere sammenhængen mellem fald i tumormarkørerne alfaføtoprotein (AFP) og human choriogonatropin (HCG) og absolut overlevelse samt progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret germinalcelletumor (både seminom og non-seminom)
 • Evidens for progressiv eller recidiverende germinalcelletumor efter én linje cisplatinbaseret kemoterapi:
  - Tumor biopsi fra ny eller voksende eller ikke-resektabel læssion
  - Konsekutivt eleveret serum tumormarkører (AFP eller HCG), som er stigende
  - Udvikling af ny eller voksende læssion med vedvarende eleveret AFP eller HCG, selv om tumormarkører ikke er stigende
 • Mandligt køn
 • Performance status 0-2
 • Alder ≥ 14 år
 • Tidligere behandling:
  - Skal have gennemgået 3-6 serier cisplatinbaseret kemoterapi som en del af første linje behandling
  - Ikke mere end én tidligere linje af kemoterapi mod germinalcelletumor
  - Tidligere behandling med carboplatinbaseret kemoterapi som adjuverende behandling er tilladt, såfremt patienten også har modtaget 3-4 serier cisplatin baseret behandling
  - Tidligere behandling med 1-2 serier BEP eller EP som adjuverende kemoterapi ved tidlig sygdom er tilladt, såfremt patienten også har modtaget 3-4 serier BEP eller EP ved recidiv
  - Ingen tidligere behandling med højdosis kemoterapi
  - Ingen tidligere behandling med TIP
  - Ingen konkomitant behandling med andre cytotoksiske lægemidler
  - Ingen stråleterapi inden for 14 dage op til opstart i forsøgsbehandling
  - Ingen kemoterapi inden for 16 dage op til inklusion
  - Adækvat bedring efter tidligere kirurgi
 • Negativ for følgende sygdomme:
  - HIV
  - Human T-celle leukæmi virus
  - Hepatitis B
  - Hepatitis C
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier
 • Anden malignitet
 • Sent recidiv hvor komplet kirurgisk resektion er mulig
 • Større (≥2 cm) hæmoragiske eller symptomatiske hjernemetastaser
 • Sekundær somatisk malignitet udgået fra teratom
Behandling

Arm 1: TIP
Der gives 4 serier af 21 dage med:
250 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. over 24 timer på dag 1. Der gives forbehandling inkl. dexamethason, diphenhydramin og H2 blokker
1500 mg/m2 ifosfamid administreres i.v. dagligt på dag 2-5 sammen med mesna
25 mg/m2 cisplatin administreres i.v. på dag 2-5
6 mg pegyleret G-CSF administreres s.c. på dag 6 eller 7 eller G-CSF administreres s.c. på dag 6-18

Arm 2: TI-CE
Der gives 5 serier, hvoraf serie 1-2 er 14 dage, mens serie 3-5 er 21 dage.

Serie 1-2:
200 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. over 3 timer på dag 1. Der gives forbehandling inkl. dexamethason, diphenhydramin og H2 blokker
2000 mg/m2 ifosfamid administreres i.v. dagligt på dag 1-3 sammen med mesna
10 μg/kg G-CSF administreres s.c. på dag 3-15 i serie 1 og på dag 3-14 i serie 2 eller 6 mg pegyleret G-CSF administreres s.c. på dag 4 eller 6 i serie 1 og på dag 4 eller 5 i serie 2
Leukoferese hver 14. dag såfremt der er inadækvat antal CD34+ celler/kg samlet i serie 1

Serie 3-5:
Carboplatin administreres i.v. dagligt på dag 1-3
400 mg/m2 etoposid administreres i.v. på dag 1-3
Stamcelle reinfussion på dag 5
6 mg pegyleret G-CSF eller 5 μg/kg G-CSF administreres s.c. på dag 5-15

Planlagt antal patienter

420

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2014-003930-17

Clinicaltrials.gov nr.: NCT02375204

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01