Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om luftforurening

Luftforurening er kræftfremkaldende, og de fleste danske byer lever ikke op til WHO´s nye, skærpede retningslinjer for partikelforurening. Forureningen stammer fra udlandet og fra lokale brændeovne, biler, skibe, industri og landbrug. Vi mener, at danske politikere skal udarbejde en ambitiøs national handleplan for at sænke luftforureningen og risikoen for bl.a. lungekræft.

Luftforurening er et alvorligt sundhedsproblem. Forurening med fine partikler og dieseludstødning er årsag til lungekræft, og der er mistanke om, at det også øger risikoen for andre kræftformer. Forurening med partikler medfører også hjertekarsygdomme, forværring af astma og nedsat lungefunktion. Hvert år er luftforurening skyld i ca. 4000 for tidlige dødsfald i Danmark.

Der er brug for en bred samlet indsats mod luftforurening
WHO har i 2021 skærpet deres retningslinjer for luftkvalitet, så deres anbefalede grænse for luftforurening med fine partikler nu er halveret fra 10 til 5 mikrogram/m3. Disse retningslinjer overskrides i dag i de fleste større danske byer, hvor bl.a. brændeovne og trafik forurener luften. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at det er vigtigt med politisk handling, som effektivt mindsker udsættelsen for luftforurening i børns og voksnes hverdag.

Luftforurening stammer fra mange forskellige kilder, og vi mener, at det er nødvendigt, at danske politikere iværksætter en ambitiøs national handleplan, der indeholder bindende mål for at sænke luftforureningen med partikler og andre stoffer, så Danmark ikke overskrider WHO’ s retningslinjer.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
 • En ambitiøs national handleplan med bindende mål, så luftkvaliteten i Danmark lever op til WHO´s nye, skærpede retningslinjer.
 • Fokus på cyklisme og andre mulige virkemidler f.eks. fremme af kollektiv transport, nul-emissionszoner og miljøzoner.
 • En bred informationsindsats om luftforureningen fra brændeovne.
 • Indsatser for at udfase brændeovne især i områder med tæt bebyggelse og adgang til fjernvarme. F.eks. indføre tilskudsordninger, så flere erstatter brændeovne med en varmepumpe.
 • Danmark bør også internationalt arbejde for, at EU´s direktiver og grænseværdier følger WHO´s retningslinjer.
Det gør Kræftens Bekæmpelse
 • I Kræftens Bekæmpelse har vi i mange år forsket i luftforureningens helbredseffekter
 • Vores forskere bidrog f.eks. med et af de vigtigste studier, da WHO's kræftforskningscenter, IARC, klassificerede luftforurening med partikler som kræftfremkaldende.
 • Vores forskere bidrager også til myndighedernes indsatser på luftforureningsområdet. F.eks. bidrager vi med ekspertviden til Københavns Kommunes oplysning og tiltag på området.
 • Derudover oplyser Kræftens Bekæmpelse om luftforurening på vores hjemmeside, og vi prøver at skubbe på for bedre lovgivning på området.

Læs vores høringssvar her

Fokus på cyklisme, kollektiv transport og el-biler

Der bør være langt større politisk fokus på at fremme cyklisme i de større byer. Når det bliver nemmere at vælge cyklen i hverdagen, mindsker det ikke alene luftforurening, støj og trængsel, men cyklisme fremmer også fysisk aktivitet og giver klimamæssige og sundhedsmæssige fordele til samfundet og den enkelte.  

Der bør også være fokus på at fremme kollektiv transport og el-drevne køretøjer. Andre mulige virkemidler er f.eks. nul-emissionszoner, hvor kun el-biler og andre køretøjer uden forbrændingsmotor har adgang og miljøzoner i store og mellemstore byer, hvor både biler, tung transport og arbejdsmaskiner skal opfylde de nyeste miljøkrav (Euro-6).

Oplysning og indsatser mod brænderøgsforurening

Vi mener, at borgene har krav på oplysning om forureningen fra brændeovne. Derfor bør sundheds- og miljømyndigheder informere bredt om brændeovnes forurening af luften - både indendørs og udendørs - samt om de klimaskadelige virkninger af røgens sodpartikler.

En samlet national handleplan for bedre luftkvalitet, bør indeholde tiltag, der mindsker luftforureningen fra brændeovne ved at udfase brændeovne i tæt bybebyggelse og adgang til fjernvarme. Udskiftning til nye miljømærkede brændeovne løser ikke problemet, da de nye ovne stadig forurener massivt, sammenlignet med andre varmekilder. Derfor foreslår vi en tilskudsordning, så man f.eks. kan få tilskud til helt at nedlægge sin brændeovn og evt. erstatte den med en varmepumpe eller el-pejs. På sigt kan effektive filterteknologier måske gøre brændefyring muligt uden den tilhørende forurening.    

Danmark bør arbejde for renere luft i Europa

En stor del af luftforureningen blæser hertil med vinden fra andre lande. Derfor er det afgørende, at Danmark arbejder for at fremme ren luft i internationalt regi. Danmark bør arbejde for, at EU sænker grænseværdierne for partikelforurening og andre stoffer, så de følger de anbefalede retningslinjer fra WHO, og så det sikres, at grænseværdierne bliver overholdt.

Luftforureningen stammer fra brændeovne, trafik og andre lande
 • En del af den luftforurening, som vi er udsat for, er blæst hertil med vinden fra andre lande.
 • I Danmark stammer den lokale luftforurening med partikler især fra brændeovne og i nogen grad fra vejtrafik. Røgen fra brændeovne renses ikke i modsætning til udstødning fra biler, hvor EU-krav har mindsket udledningen.
 • Andre kilder til den lokale luftforurening er f.eks. industri, landbrug og skibstrafik.

Kontakt:
Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde omkring luftforurening eller for udtalelser til pressen kontakt Kræftens Bekæmpelses presseafdeling på tlf.: 35 25 74 00


Læs mere:

Du kan læse om luftforurening som årsag til kræft:

Luftforurening


 

Nyheder

20-09-2023
Debat: Her er otte forslag til et nyt sygedagpengesystem
Alt for ofte kommer almindelige mennesker i klemme i sygedagpengesystemet. Det skal ændres. Et styrket samarbejde med læger er blandt i alt otte forslag til en forbedring af sygedagpengesystemet, skri…
Læs flere nyheder