Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om palliation

Mange kræftpatienter kan få behov for en palliativ indsats i sygdomsforløbet. Palliation betyder lindring og bruges i forbindelse med behandling af lidelser og lindring af de symptomer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende og alvorlig sygdom. Den palliative indsats i Danmark har brug for oprustning.

Palliation

Palliation ydes af sygehusafdelinger, via palliative teams, på hospice, plejecentre, eller i den kommunale hjemmesygepleje eller den praktiserende læge.

Definition af palliativ indsats:

Palliation betyder lindring og iværksættes i forbindelse med behandling af livstruende og alvorlig sygdom. Formålet er at sikre lindrende og støttende behandling, pleje og omsorg samt at øge patientens såvel som de pårørendes livskvalitet. Den palliative indsats kan enten være basal eller specialiseret. Palliation ydes af sygehusafdelinger, via palliative teams, på hospice, plejecentre, eller i den kommunale hjemmesygepleje eller den praktiserende læge

Problemstillingen kan både være af fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter. Traditionelt set har palliativ indsats iværksat i den allersidste tid i et sygdomsforløb med dødelig udgang. I dag kan en palliativ indsats også startes tidligt i et sygdomsforløb for at understøtte behandlingsforløbet og øge livskvaliteten. Indsatsen kan også iværksættes for patienter, som forventes at blive helbredt af sygdommen. 

Palliativ indsats skal sættes i gang, når patienten har behov

Forskning viser, at der ofte er tale om kort restlevetid for de kræftpatienter, som tilbydes palliativ indsats. En del kræftpatienter bliver henvist for sent i deres sygdomsforløb og lindres derfor ikke optimalt, hvilket forringer livskvaliteten i den sidste levetid. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at det er væsentligt, at kræftpatienter får afdækket behov og tilbudt palliativ indsats tidligt i et sygdomsforløb. Det kræver, at kommune, hospitaler, praktiserende læger og andre sundhedsaktører har fokus på behovsafdækning og samtidig samarbejder om at få igangsat en helhedsorienteret indsats for den enkelte patient med behov.

Rehabilitering og den palliative indsat skal samtænkes

For mange kræftpatienter vil det være væsentligt, at den palliative indsats samtænkes med en rehabiliterende indsats for at lindre og opretholde et så godt fysisk og mentalt helbred som muligt. For mange vil der være gavnlige sociale effekter af samvær og sammenhold ved fx at deltage i samtalegrupper, ligesom det er vigtigt at holde kroppens fysik ved lige ved at træne. Det er derfor væsentligt, at der etableres samarbejder mellem rehabiliterende og palliative enheder over hele landet.

Læs mere om den palliative indsats:
Palliativt team

Kræftens Bekæmpelse anbefaler

Nogle indsatser skal prioriteres særligt højt.

  • Systematiske samtaler og planlægning af forløb
  • Sårbare målgrupper og pårørende
  • Uddannelse, kompetenceudvikling og forskning

Behov for koordinering af forløb

Nogle patienter med palliative behov oplever at blive afsluttet fra hospitalet uden en plan for det videre forløb. Ofte sker der derfor ikke en systematisk overlevering, når behandlingen afsluttes. Kræftens Bekæmpelse mener, at planlægning og koordinering af den sidste tid er en væsentlig forudsætning for at sikre værdighed og et godt forløb for patienter og pårørende. Der er derfor et stort behov for, at de mange involverede sundhedsaktører samarbejder om de enkelte forløb.

Særligt fokus på sårbare grupper

Undersøgelser har vist, at der er social ulighed i kræft, også når det gælder den palliative indsats. Mange ældre og kortuddannede og aleneboende kræftpatienter vil derfor have gavn af en mere intensiv og håndholdt indsats. En tovholder som er bindeled mellem de forskellige sundhedsaktører vil for eksempel kunne hjælpe med at koordinere indsatsen og på den måde støtte patienten i forløbet. Ligeledes er pårørende og børn også grupper, som skal have et særligt fokus. 

Sundhedspersonaler skal være klædt på til opgaven

For at sikre kræftpatienter den mest kvalificerede indsat er det nødvendigt, at sundhedspersonalet er klædt på til opgaven. Kræftens Bekæmpelse har derfor i en årrække arbejdet for, at der etableres en dansk speciallægeuddannelse i palliation. Det er desuden vigtigt, at der undervises i palliation på de forskellige sundhedsfaglige grunduddannelser, samt at allerede uddannet personalet gennem efteruddannelse får de rette kompetencer til at arbejde med palliation. Eksempelvis er det vigtigt, at sundhedspersonalet har kompetencer til at kunne tage en nødvendig og svær samtale med patienter og pårørende om ønsket til deres sidste tid.

Nationale kvalitetsstandarder

For at kunne måle på kvaliteten af den palliative indsats i kommunerne, er det nødvendigt med nationale kvalitetsstandarder. Det er derfor vigtigt, at disse fastsættes. På tilsvarende vis er det vigtigt med nye viden indenfor området, hvorfor forskning i palliation bør prioriteres nationalt. 

Læs mere om palliation for fagfolk:
Palliation

Definition af rehabilitering:

Rehabilitering er indsatser som er målrettet patienten, der er i risiko for at miste deres fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne. Det kan eksempelvis være i forbindelse med et kræftforløb. Rehabilitering ydes typisk af kommunernes sundheds- og træningscentre.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses holdning til palliation her:

Den palliative indsats i Danmark har brug for oprustning

 

Nyheder

24-09-2021
Bedre dialog om sex og intimitet skal øge livskvaliteten hos kræftpatienter
Mange kræftpatienter oplever seksuelle problemer efter deres sygdom. Samtidig er det et emne, som både patienter og sundhedsprofessionelle har svært ved at tale om, og det gør det svært at løse proble…
Læs flere nyheder