Gå til sygdomsliste

Personalepolitik

Personalepolitik for medarbejdere ansat i Kræftens Bekæmpelse

Målet med Kræftens Bekæmpelses personalepolitik

Kræftens Bekæmpelses personalepolitik skal åbne muligheder, afstemme forventninger og skabe trygge rammer for medarbejderne i de forskellige situationer, der kan opstå i arbejdslivet og privatlivet. Personalepolitikken skal være med til at sikre en attraktiv arbejdsplads og at medarbejderne motiveres.

Personalepolitikken hviler på de værdier, som udgør grundstenen i foreningens ledelses- og samarbejdsrelationer: Åbenhed, respekt, engagement, troværdighed og medmenneskelighed. Personalepolitikken udvikles løbende, så den altid giver den rigtige ramme for arbejdet og samarbejdet. Det giver en levende personalepolitik, som både medarbejdere og ledere kender og bruger aktivt i hverdagen.

Kræftens Bekæmpelse har en fælles vision, fælles strategier og mål. Arbejdsvilkårene er imidlertid forskellige på Kræftens Bekæmpelses arbejdssteder. Derfor er det vigtigt, at den fælles personalepolitik samler hele organisationen samtidig med, at den åbner mulighed for, at arbejdsstederne kan supplere den fælles personalepolitik med lokale politikker.

Kræftens Bekæmpelse som arbejdsplads

Kræftens Bekæmpelse er en god arbejdsplads, som kan tiltrække, udvikle og fastholde kompetente og engagerede medarbejdere på alle niveauer. Vi har en god ledelse, spændende arbejdsmæssige udfordringer og en tydelig sammenhæng mellem strategier, mål, kompetenceudvikling og ressourcer.

Kræftens Bekæmpelse lægger vægt på mangfoldighed i medarbejdersammensætningen og tager sit sociale ansvar alvorligt. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres.

Personalepolitikken består af fire overordnede politikker:

  • Strategi og involvering - sådan sætter vi kursen
  • Kompetencer og karriere - forudsætningerne for at nå vores mål
  • Arbejdsmiljø og sundhed - vi passer på os selv og hinanden
  • Job og tryghed - vores gode og trygge ansættelsesvilkår
Politik: Strategi og involvering - sådan sætter vi kursen

I Kræftens Bekæmpelse har vi et arbejde med mening, og vi ved, hvilken forskel vores daglige indsats gør. Arbejdsopgaverne er tæt koblet til strategier og mål, og det gør det let for os at sætte kræftsagen i centrum for vores arbejde.

Alle i Kræftens Bekæmpelse involverer sig i fastlæggelsen af strategier og mål for arbejdet - og i den løbende opfølgning på vores resultater. Det gør det let for os at tage medansvar for, at Kræftens Bekæmpelses vision 'Liv uden kræft' kan blive til virkelighed.

I Kræftens Bekæmpelse bidrager alle til en åben og troværdig intern kommunikation. At dele og efterspørge viden er et fælles ansvar, og gennem dialog om de vigtigste begivenheder, beslutninger og overvejelser for vores fælles arbejdsplads, sikrer vi stærke samarbejdsrelationer på tværs af organisationen.

Politik: Kompetencer og karriere - forudsætningerne for at nå vores mål

Opbakningen til Kræftens Bekæmpelses arbejde blandt medlemmer, frivillige og i befolkningen er foreningens eksistensgrundlag. Derfor er vi som medarbejdere gode ambassadører for kræftsagen. Vi påskønner de frivilliges store indsats og behandler de indsamlede midler med respekt.

Den fortsatte finansiering af Kræftens Bekæmpelses aktiviteter hænger i høj grad sammen med de resultater, vi når inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte. Som medarbejdere er vi en af de vigtigste ressourcer i forhold til at skabe resultaterne. Derfor er det afgørende, at Kræftens Bekæmpelse kan tiltrække og udvikle kompetente medarbejdere, og at medarbejderne oplever en arbejdsplads med gode udviklings- og karrieremuligheder, f.eks. med afsæt i faglighed, deltagelse eller ledelse af projekter, samt personaleledelse.

Rekrutteringsprocesser tilrettelægges professionelt, så ansøgerne får en positiv oplevelse af Kræftens Bekæmpelse. Vi går efter den bedst kvalificerede kandidat til stillingen og lægger stor vægt på at give vores nye kolleger en god start gennem et velforberedt introduktionsforløb.

Den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) er udgangspunktet for en løbende udviklingsdialog mellem ledere og medarbejdere. Her evaluerer lederen og medarbejderen sammen medarbejderens personlige resultater, karriere- og kompetenceudvikling, generelle trivsel samt afstemmer indbyrdes forventninger.

Vores kompetenceudvikling tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses strategier og mål. Fokus er udvikling af kernekompetencer, der er fælles for alle medarbejdere, nøglekompetencer, hos grupper af medarbejdere og spidskompetencer, der er specifikke for den enkeltes job.

Det er vores ambition, at alle i Kræftens Bekæmpelse skal udvikle sig hele tiden bl.a. gennem samarbejde, projektarbejde, god ledelse, intern og ekstern kompetenceudvikling samt intern rokering.

Politik: Arbejdsmiljø og sundhed - vi passer på hinanden

Kræftens Bekæmpelse er et godt sted at arbejde. Vi har ambitiøse mål for vores arbejde, så det er vigtigt, at vi trives godt på arbejdet både fysisk og psykisk. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse aktivt med sundhed og arbejdsglæde på arbejdsstederne i hele landet. Vi gennemfører regelmæssige trivselsmålinger for at undersøge, hvordan vi gør Kræftens Bekæmpelse til en endnu bedre arbejdsplads.

Alle i Kræftens Bekæmpelse bidrager til et inspirerende og effektivt arbejdsmiljø, hvor der er plads til både fællesskab, forskellighed og konstruktiv uenighed. Den åbne og tillidsfulde dialog og det respektfulde samarbejde er vores fælles ansvar, og vi accepterer ikke mobning eller chikane.

Kræftens Bekæmpelse gør det lettere at holde en sund livsstil på arbejdet. Hos os hører rusmidler og arbejde ikke sammen. Vi understøtter aktiviteter, der fremmer fysisk aktivitet, og vi er en røgfri, solsikker arbejdsplads, som lægger vægt på, at vi kan vælge sunde fødevarer både ved møder og den daglige frokost.

Politik: Job og tryghed - vores gode og trygge ansættelsesvilkår

I Kræftens Bekæmpelse har vi trygge rammer for vores ansættelse. Vi har klare arbejdsvilkår og en tillidsfuld dialog med vores ledere om arbejdsopgaverne. I Kræftens Bekæmpelse ønsker vi at have en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, så medarbejderne har energi både til arbejdet og til fritiden.

Hvis vi kommer ud for særlige udfordringer i vores arbejdsliv eller privatliv, vil Kræftens Bekæmpelse hjælpe og støtte i videst muligt omfang. Efter aftale med vores nærmeste leder har vi mulighed for at tilrettelægge vores arbejde fleksibelt i kortere eller længere perioder. Det giver tryghed og styrker vores tilhørsforhold.

Kræftens Bekæmpelse anerkender, at medarbejdere motiveres af noget forskelligt - på forskellige tidspunkter i deres liv. Derfor har lederne mange forskellige tilgange til at anerkende indsatsen.

Kræftens Bekæmpelse lægger vægt på at have personalegoder, der tilgodeser medarbejderne på alle arbejdssteder, og motiverer helhedssyn og åbenhed. Vores personalegoder afspejler Kræftens Bekæmpelses fokusområder og værdier med bl.a. sundhed, viden og balance mellem arbejdsliv og privatliv i centrum.