Gå til sygdomsliste

Robust (BP41628)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Bugspytkirtelkræft, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Lungekræft, Metastaser (spredning), Spiserørskræft, Tyndtarmskræft
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Robust (BP41628)
Forsøgets lange titel Et åbent, multicenter, randomiseret fase 1a/1b-forsøg med dosiseskalering og udvidelse med henblik på at vurdere sikkerheden og anti-tumoraktivitet af RO7284755, et immuncytokin bestående af IL-2-variant (IL-2V) rettet mod PD-1, alene eller i kombination med atezolizumab hos patienter med udbredt kræftsygdom med eller uden metastaser
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, effektivitet og farmakokinetik af RO7284755 alene eller i kombination med atezolizumab hos patienter med udbredt kræftsygdom

Undersøgelsesdesign

Et åbent, multicenter, randomiseret fase 1a/1b-forsøg med dosiseskalering og ekspansion

Primære endpoints
 • Bivirkninger
 • Dosislimiterende toksicitet (DLTs)
 • Objektiv responsrate jf. RECIST v1.1
Sekundære endpoints
 • Sygdomskontrol rate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Hyppighed af anti-drug antistoffer (ADA) for RO7284755
 • Farmakokinetik af RO7284755
 • PD-1 og PD-L1 ekspression i tumors mikromiljø
 • Andel af immunceller som udtrykker CD8+ PD1+ og CD8+ PD1+TCF7+
 • Tumor-mutationsbyrde
 • Ændring i fordeling af immuncelletyper, herunder NK-celler, CD8 og T-reg-celler
 • Ændring i immunmarkører herunder PD-1, PD-L1
Inklusionskriterier
 • Lokalt fremskreden, inoperabel eller metastatisk sygdom
 • Målbar sygdom jf. RECIST v1.1
 • Performance status 0-1
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Tilgængeligt arkiv tumorvæv
 • Adækvat kardiovaskulærfunktion
  - NYHA hjertesvigt ≤ 2
  - LVEF ≥ 50%
  - QT interval ≤ 470 ms
  - blodtryk i hvile med systolisk blodtryk ≤ 150 mmHg og diastolisk blodtryk ≤ 100 mmHg
  - hvilepuls 45-100
 • Adækvat hæmatologisk, nyre- og leverfunktion
 • Ingen tilgængelige standardbehandling eller intolerance over for standardbehandling
Eksklusionskriterier
 • Hurtig sygdomsprogression eller visceral krise som kræver en anden akut medicinsk behandling
 • Ubehandlede CNS-metastaser. Deltager med tidligere hjernemetastaser kan indgå hvis metastser har været stabile inden for 4 uger op til behandlingsopstart og har ikke krævet stereoidbehandling inden for 2 uger op til behandlingsopstart
 • Behandlede asymptomatiske CNS-metastaser (for detaljer, se protokol)
 • Rygmarvskompression som ikke er færdigbehandlet med kirurgi eller strålebehandling eller ikke har været stabil i mere end 2 uger før behandlingsopstart
 • Aktiv eller anamnese med karcinomatøs meningitis/leptomeningeal sygdom
 • Ukontrolleret tumor-relateret smerte eller symptomatisk hypercalcæmi
 • Konkurrerende malign sygdom
 • Samtidig ukontrolleret sygdom, som kunne påvirke kompliance og tolkning af resultater
 • Kardiovaskulær eller cerebrovaskulær akut sygdom inden for 28 dage op til behandlingsopstart
 • Aktiv, ukontrolleret infektion
 • Anamnese med HIV infektion, Hepatitis B eller C
 • Bivirkninger ≥ grad 1 fra tidligere stråleterapi, kemoterapi, targeteret terapi eller kirurgi. Undtaget alopeci, perifer neuropati og hypothyroidisme
 • Bilateral pleural effusion eller ascites, som kræver drænage
 • Større kirurgisk indgreb eller alvorligt traume inden for 28 dage op til behandlingsopstart
 • Kendt allergi for lægemidlerne eller deres komponenter
 • Anden forsøgsbehandling inden for 28 dage op til behandlingsopstart
 • Anamnase med kronisk leversygdom
 • Terapeutisk behandling med oral eller i.v. antibiotika inden for 7 dage op til behandlingsopstart
 • Anamnase med autoimmun sygdom (for detaljer, se protokol)
 • Tidligere organ- eller allogen stamcelletransplantation
 • Alvorlig hviledyspnø eller behov for iltbehandling
 • Anamnase med idiopatisk pulmonal fibrose eller pneumonitis
Behandling

Forsøget består af 3 dele:
Del 1 (Afsluttet): dosis eskalation af RO7284755 administreret som monoterapi i.v. eller s.c.
Del 2: dosis eskalation af RO7284755 administreret i.v. eller s.c. i kombination med atezolizumab
Del 3: ekspansion: RO7284755 administreres alene eller i kombination med atezolizumab. Bedst tolerabel dosis af RO7284755 samt den bedste indgiftsform, i.v. eller s.c., bestemmes på bagrund af resultater fra del 1 og 2

Planlagt antal patienter

Total antal patienter: 440, heraf i Danmark: 25

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

ClinicalTrial.org nr.: NCT 04303858

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01