Gå til sygdomsliste

Sygdom
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel MK1088-02
Forsøgets lange titel Et fase 1 / fase 2 studie til at undersøge sikkerhed og tolerabilitet af MK-1088 som monoterapi og i kombination med pembrolizumab hos deltagere med fremskredne solide tumorer
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik af MK-1088 som monoterapi og i kombination med pembrolizumab hos patienter med fremskredne solide tumorer

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret fase 1/2 forsøg

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet
 • Bivirkninger
 • Seponering af forsøgsbehandling som følge af bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Objektiv responsrate
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden eller metastatisk solid tumor
 • Modtaget, har været intolerant over for eller ikke egnet til standardbehandling. Se protokol for specifikke krav vedrørende kastrations-resistent prostata-cancer
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1. Se protokol for specifikke krav vedrørende kastrations-resistent prostata-cancer
 • Tilgængelig tumorvæv fra læsion som ikke tidligere er bestrålet 
 • Performance status 0–1 inden for 72 timer op til opstart af forsøgsmedicin 
 • HIV-inficerede patienter som har velbehandlet HIV 
 • HBsAg positive patienter kan deltage hvis de har modtaget HBV antiviral behandling i minimum 4 uger og har ikke-detekterbar HBV viral load før behandlingsstart
 • Patienter med tidligere HCV infektion kan inkluderes hvis HCV viral load er ikke-detekterbar ved screening
 • Er i stand til at sluge og beholde oral medicin
Eksklusionskriterier
 • Modtaget kemoterapi, strålebehandling eller biologisk cancerbehandling inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin eller har bivirkninger > grade 1 efter cancerbehandling administreret > 4 uger tidligere
 • Anamnese med anden malign sygdom, medmindre potentiel kurativ behandling er gennemført uden tegn på malignitet i minimum 2 år
 • Klinisk aktive CNS-metastaser og/eller karcinomatøs meningitis. Deltagere med tidligere behandlede hjerne- eller meningeale metastaser kan inkluderes hvis de er stabile og asymptomatiske og uden tegn på nye eller progredierende hjernemetastaser, er vurderet inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicin, og har ikke modtaget immunsupprimerende doser af systemisk steroidbehandling inden for 2 uger op til inklusion
 • Tidligere alvorlig hypersensitiv reaktion på behandling med monoklonale antistoffer eller dele af forsøgsmedicin
 • Aktiv og behandlingskrævende infektion
 • Anamnese med interstitielle lungesygdomme
 • Anamnese med pneumonitis som har krævet steroidbehandling eller nuværende pneumonitis
 • Aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling de sidste 2 år
 • Nuværende aktiv hepatitis B eller C virus infektion
 • HIV-inficeret med anamnese med Kaposis sarkom og/eller multicentrisk Castlemans sygdom
 • Tidligere eller nuværende gastrointestinal tilstand eller nedsat leverfunktion som ifølge investigator kan ændre absorptionen af forsøgsmedicin
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom inden for 12 måneder op til første dosis af forsøgsmedicin
 • QTcF > 470 msec
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation eller solid organtransplantation
 • Tidligere anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2 behandling eller behandling med medicin målrettet en anden stimulerende eller co-hæmmende T-celle receptor med seponering af behandlingen pga irAE ≥ grad 3 
 • Tidligere behandling med A2A- eller A2B-receptorantagonister
 • Nuværende behandling med moderate til stærke CYP3A4 inducere eller hæmmere
 • Nuværende behandling med H2-receptorantagonister eller protonpumpe-hæmmere
 • Modtaget systemisk anticancer behandling inklusiv eksperimentel behandling inden for 4 uger op til inklusion
 • Modtaget strålebehandling inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Modtaget levende (inklusiv svækkede levende) vaccine inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Modtaget eksperimentel behandling inden for 4 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Har en ´superscan´ knoglescanning, defineret som intens symmetrisk aktivitet i knoglerne og aftagende renal parenkymal aktivitet på knoglescanning således at tilstedeværelsen af yderligere metastaser i fremtiden ikke kan evalueres
 • Er ikke kommet sig efter større kirurgisk indgreb eller har igangværende kirurgiske komplikationer
Behandling

Arm 1: MK-1088 som monoterapi 

Stigende doser af MK-1088 administreres oralt på dag 1-21 i serier af 21 dage

Arm 2: MK-1088 i kombination med pembrolizumab

Stigende doser af MK-1088 administreres oralt på dag 1-21 i serier af 21 dage

200 mg pembrolizumab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

i alt 80 patienter, heraf 15 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

2021-006712-93

NCT05394350

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision