Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Fase Fase 1, Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel FORTITUDE-301
Forsøgets lange titel Et åbent multicenter-basket-forsøg i fase 1b/2 med det formål at vurdere sikkerheden og effekten af monoterapi med bemarituzumab i solide tumorer med FGFR2-overekspression (FORTITUDE-301)
Overordnede formål

At finde frem til at den optimale dosis af bemarituzumab (dosiseskalering) samt vurdere effekt og sikkerhed af denne dosis (dosisudvidelse) ved behandling af patienter med solide tumorer med FGFR2-overekspression

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, fase 1b/2 studie

Primære endpoints

Del 1:

 • Dosislimiterende toksiciteter (DLTs)
 • Antal patienter med behandlingsrelaterede bivirkninger

Del 2:

 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints

Del 1:

 • Objektiv responsrate

Del 2:

 • Bivirkninger

Del 1 og del 2:

 • Sygdomskontrolrate
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret cancer af en af følgende typer, som er refraktær til eller recidiverende efter minimum én tidligere standard behandling for fremskreden/metastatisk sygdom:
  • Hoved/hals planocellulærtkarcinom: ≥ 1 linje behandling
  • Triple-negativ brystkræft: ≥ 2 linjer behandling
  • Intrahepatisk kolangiokarcinom: ≥ 1 linje behandling
  • Lunge adenokarcinom: minimum platinum-baseret kemoterapi, checkpoint inhibitorer og targeteret behandling
  • Platinum-resistent epitelial ovariecancer, inklusiv fallopian tube og primær peritoneal karcinom, defineret som progression under eller inden for 6 måneder efter platinum-baseret behandling: ≥ 1 linje behandling
  • Endometriel adenokarcinom: ≥ 1 linje behandling
  • Cervixcancer: ≥ 1 linje behandling
  • Andre solide tumorer: ≥ 1 linje behandling
 • Ikke-resekterbar, lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom, som ikke egner sig til kurativ behandling
 • FGFR2b overekspression
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Ubehandlede eller symptomatiske CNS-metastaser eller leptomeningeal sygdom
 • Kohorten med andre solide tumorer ekskluderer primær CNS-tumor, planocellulært ikke-småcellet lungekræft, gastrisk adenokarcinom og adenokarcinom i gastroesophagale overgang
 • Anamnese med anden malign sygdom i de seneste 2 år (se protokol for undtagelser)
 • Aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika eller ukontrolleret infektion inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Kendt HIV infektion
 • Nedsat hjertefunktion eller klinisk signifikant hjertesygdom inklusiv:
  • Ustabil angina inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen
  • Akut myokardieinfarkti ≥ 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen
  • Hjertesvigt NYHA klasse II-IV
  • Ukontrolleret hypertension (defineret som systolisk blodtryk ≥ 160 mmHg eller diastolisk blodtryk ≥ 100 mmHg) på trods af behandling
  • Ukontrolleret hjertearytmier, der kræver anden behandling end beta-blokkere eller digoxin
  • Aktiv koronararterie sygdom
  • QT-interval ≥ 470
 • Anamnese med systemisk sygdom eller oftalmologiske sygdomme som kræver kronisk brug af oftalmiske steroider
 • Behandling med anden anticancer terapi eller immunterapi inden for 4 uger op til inklusion
 • Større operation inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Tegn på igangværende oftalmologiske abnormaliteter eller symptomer som er akutte (inden for 4 uger) eller progredierende
 • Nylig (inden for 6 måneder) hornhindeoperation eller oftalmisk laserbehandling eller nyligt (inden for 6 måneder) anamnese med hornhindedefekt, hornhindeulceration, keratitis eller keratoconus, eller anden kendt abnormalitet i hornhinden som kan øge patientens risiko for at udvikle hornhindeulceration før/under behandling
 • Tidligere behandling med anden forsøgsbehandling med en selektiv inhibitor af FGF/FGF-receptor pathway
Behandling

Bemarituzumab administreres i.v. på dag 1 i serier á 2 uger

Planlagt antal patienter

I alt 288-303 patienter, heraf op til 15 danske patienter

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05325866

EudraCT: 2021-006386-38

Andet protocol ID: 20210104

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-11-14