Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel ALICE
Forsøgets lange titel Et randomiseret, placebo-kontrolleret fase 2 studie, som evaluerer atezolizumab kombineret med immunogen kemoterapi hos patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effektivitet af atezolizumab kombineret med immunogen kemoterapi hos patienter med metastatisk triple-negativ brystkræft

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet fase 2 studie

Primære endpoints
 • Vurdering af toksiciteten ved kombineret behandling med atezolizumab, pegyleret liposomal doxorubicin og cyclophosphamid
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv tumorrepons ratio
 • Absolut overlevelse
 • Responsvarighed
 • Klinisk benefit ratio
 • Patient rapporteret outcome
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Metastatisk eller ikke-kurabel lokal fremskreden, histologisk verificeret triple-negativ brystkræft
 • Adækvat nyligt foretaget grovnåls- eller ekscisionsbiopsi fra en tumorlæssion, der ikke tidligere har været bestrålet. Ingen anti-tumor behandling er tilladt mellem tidspunktet for biopsitagningen og inklusion i studiet. Har patienten modtaget kemoterapi for metastatisk sygdom, skal en ny biopsi foretages efter denne
 • Målbar sygdom jf. immun-relateret RECIST (irRECIST)
 • Performmance status 0-1
 • Hos patienter som har modtaget (neo) adjuverende behandling med antracykliner eller cyclophosphamid skal der været gået mindst 12 måneder mellem behandlingen og recidiv
 • Højst én tidligere behandlingslinje med kemoterapi for metastatisk sygdom
Eksklusionskriterier
 • Anden malign sygdom end brystkræft inden for de seneste 5 år op til randomiseringen
 • Kendt BRCA mutation, med mindre patienten allerede har modtaget behandling med carboplatin eller af anden årsag ikke kan modtage carboplatin behandling jf. egne præfarencer eller lægens anbefalinger
 • Rygmarvskompression, som ikke er definitivt behandlet med kirurgi og/eller stråleterapi, eller tidligere diagnosticeret og behandlet rygmarvskompression, hvor der ikke foreligger evidens for, at sygdommen har været klinisk stabil i > 2 uger op til randomiseringen
 • Kendt CNS-sygdom, undtagen behandlede, asymptomatiske CNS-metastaser, såfremt følgende er opfyldt:
  - Målbar sygdom uden for CNS
  - Ingen metastaser i mesencephalon, pons, medula oblongata eller rygmarven
  - Ingen evidens for progression efter behandling af CNS-sydgom
  - Ingen behov for dexamethason behandling for CNS-sygdom
  - Ingen bestråling af CNS-metastaser inden for 14 dage op til randomisering
  - Ingen leptomeningeal sygdom
  - Patienter med asymptomatiske CNS-metastaser opdaget under screeningen skal behandles med stråleterapi og/eller kirurgi for denne. Efter behandlingen kan disse patienter inkluderes uden behov for yderligere hjerne scanninger, såfremt de andre kriterier er opfyldt
 • Ukontrolleret pleuraeffusion, pericardieeffusion eller ascites. Patienter med permanente katetre kan inkluderes
 • Ukontrollerede tumorrelaterede smerter. Behov for medicinsk smertebehandling skal være stabilt ved inklusionen. Symptomatiske læsioner egnet for palliativ stråleterapi skal være behandlet op til randomiseringen. Asymptomatiske metastaser, som ved progression må forventes at give symptomer skal inden randomiseringen være henvist til lokoregional behandling, såfremt dette er muligt
 • Ioniseret calcium > 1,2 x UNL. Brug af bisfosfonater er tilladt
 • Evidens for alvorlig ukontrolleret konkomitant sygdom
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • Alvorlig, indlæggelseskrævende infektion inden for 21 dage op til randomiseringen
 • Modtaget oral eller i.v. antibiotika inden for 1 uge op til serie 1, dag 1. Rutine ordination af profylaktisk antibiotika kan inkluderes
 • Større kirurgisk procedure inden for 21 dage op til randomiseringen eller forventning om behov for større kirurgisk indgreb under studiet, som ikke skyldes primærdiagnosen
 • Anamnese med alvorlig allergi, anafylaksi eller andre overfølsomhedsreaktioner over for kimeriske eller humaniserede antistoffer eller fusionsproteiner
 • Kendt overfølsomhed eller allergi over for biofarmaceutiske komponenter produceres i kinesisk hamster ovarieceller, eller noget andet indholdsstof i atezolizumab
 • Kendt overfølsomhed over for doxorubicin eller cyclophosphamid eller nogen af indholdsstofferne i disse produkter
 • Anamnese med autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år (for undtagelser, se protokol)
 • Modtaget allogen stamcelle- eller organtransplantation
 • Anamnese med idiopatisk pulmonal fibrose, lægemiddelinduceret pneumonitis, organiseret pneumoni eller evidens for aktiv pneumonitis på screening CT. Tidligere strålebetinget pneumonitis i strålefeltet er tilladt
 • Positiv HIV test
 • Aktiv hepatitis B eller C
 • Aktiv tuberkulose
 • Modtager anden forsøgsmedicin, eller har tidligere deltaget i et andet studie og modtaget forsøgslægemiddel inden for 4 uger op til første behandlingsdosis
 • Modtaget behandling med immuncheckpoint modulatorer, inklusiv anti-CTLA4, anti-PD1 eller anti-PD-L1 antistoffer
 • Modtaget behandling med systemisk immunstimulerende lægemiddel inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til randomiseringen
 • Modtaget systemisk behandling med corticosteroider eller anden systemisk immunsupprimerende behandling inden for 2 uger op til randomiseringen, eller forventet behov for behandling med systemisk immunsupprimerende behandling under studiet (for undtagelser, se protokol)
 • Modtaget anticancer behandling (medicinsk eller strålebehandling) inden for 3 uger op til serie 1 dag 1. Dog er palliativ strålebehandling for knoglemetastaser tilladt ind til 2 uger før serie 1, dag 1
 • Modtaget levende vaccination inden for 30 dage op til planlagt opstart i forsøgsbehandlingen, eller forventning om behov for en levende vaccine under forsøgsbehandlingen
Behandling

Arm 1: Kemoterapi + placebo
20 mg/m2 pegyleret liposomal doxorubicin administreres i.v. dag 1 i serier af 14 dage
840 mg placebo administreres i.v. dag 1 i serier af 14 dage
50 mg cyclophosphamid administreres p.o. dag 1 i serier af 14 dage, på ulige serier

Arm 2: Kemoterapi + atezolizumab
20 mg/m2 pegyleret liposomal doxorubicin administreres i.v. dag 1 i serier af 14 dage
840 mg atezolizumab administreres i.v. dag 1 i serier af 14 dage
50 mg cyclophosphamid administreres p.o. dag 1 i serier af 14 dage, på ulige serier

Planlagt antal patienter

I Danmark 25, heraf 15 på Rigshospitalet og 10 på Vejle Sygehus

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03164993

Andet protokol nr.: ML39079_ALICE

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01