Gå til sygdomsliste

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Leukæmi
Fase Fase 2
Kort titel CASSIOPEIA
Forsøgets lange titel Et fase II forsøg med tisagenlecleucel til børn og unge med høj risiko B-celle akut lymfoblastisk leukæmi (B-ALL) og minimal restsygdom efter afsluttet konsoliderende behandling
Overordnede formål

At bestemme sikkerheden og effektiviteten af tisagenlecleucel hos børn og unge voksne med de novo høj risiko B-ALL, som har modtaget første linje behandling og har minimal restsygdom (MRD) efter afsluttet konsoliderende behandling

Undersøgelsesdesign

Ublindet fase 2 studie

Primære endpoints
 • Sygdomsfri overlevelsesrate
Sekundære endpoints
 • Procentdelen af deltagere, som er sygdomsfri uden allogen stamcelletransplantation
 • Absolut overlevelse
 • Procentdel af deltagere, som opnår MDR negativ komplet respons (CR) eller komplet respons med ufuldstændig genoprettelse (Cri) efter 3 måneder
 • Procentdel af deltagere med CR eller CRi med persisterende B-celle aplasi over tid efter tisagenlecleucel infusion
 • Procentdel af deltagere for hvem tisagenlecleucel produktet har været succesfuldt produceret ud af det totale antal inkluderede deltagere ≥ 1 år og < 3 år
 • Pædiatrisk livskvalitet
 • Tisagenlecleucels indflydelse på kognitive funktioner
 • Procentdel af deltagere med præ-eksisterende antistoffer
 • Procentdel af deltagere med anti-mCAR19 antistoffer post tisagenlecleucel infusion og procentdel af deltagere uden målbare anti-mCAR19 antistoffer
 • Procentdel af deltagere med målbare anti-mCAR19 antistoffer over en øvre patientspecifik grænse præ- og post tisagenlecleucel infusion kategoriseret som respons på dag 28
 • Tisagenlecleucel transgen koncentration
 • Ekspression af tisagenlecleucel
 • Persistens af CAR kategoriseret som tiden til B-celle gendannelse
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • B-celle akut lymfoblastisk leukæmi (B-ALL) med CD19 ekspression
 • De novo NCI høj risiko B-ALL som blev behandlet med første linje behandling og er positive for MDR (≥0,01%) efter afsluttet konsoliderende behandling
 • Alder 1-25 ved screening
 • Lansky eller Karnofsky performance status ≥ 60%
 • Adækvat organfunktion
 • Tidligere induktions- og konsolideringsbehandling tillader :
  ≤ 3 blokke standard kemoterapi for første linje B-ALL, defineret som 4-stofs induktion, forøget Berlin-Frankfurt-Münster (BFM) konsolidering og midlertidig vedligeholdelse med højdosis methotrexat
Eksklusionskriterier
 • M3 knoglemarv ved afslutning af første linje induktions behandling
 • M2 eller M3 knoglemarv eller persisterende ekstramedullær sygdom ved afslutningen af første linje konsoliderende behandling. Patienter med tidligere CNS sygdom kan inkluderes, hvis der ikke længere er aktiv CNS leukæmi involvering på tidspunktet for inklusionen
 • Philadelphia kromosom positiv ALL
 • Hypodiploid: Mindre end 44 kromosomer og/eller DNA index < 0,81 eller anden klar evidens for en hypodiploid klon
 • Tidligere behandling med tyrosinkinase inhibitor
 • Deltagere med genetiske syndromer som er associeret med knoglemarvssvigt (fx Fanconi anæmi, Kostmann syndrom, Shwachman syndrom mm. Patienter med Downs syndrom bliver ikke ekskluderet)
 • Deltagere med Burkitts lymfom/leukæmi
 • Tidligere behandling med nogen form for anti-CD19 behandling
 • Tidligere behandling med nogen form for gen- eller fremstillet T-celle terapi
Behandling

Arm A: Enkelt dosis tisagenlecleucel (CTL019)
Ud fra deltagerens vægt fremstilles én af to mulige doseringer.
≤ 50 kg: 0,2 til 5,0*106 CAR-positive levedygtige T-celler pr. kg kropsvægt
> 50 kg: 0,1 til 2,5*108 CAR-positive levedygtige T-celler

Planlagt antal patienter

Total: 140

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-002116-14

Clinicaltrials.gov nr: NCT03876769

Andet protokol nr.: CCTL019G2201J

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-03-01