Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft - kvinder
Fase Fase 3
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Kort titel Impassion 030
Forsøgets lange titel Et fase III-, multicenter-, randomiseret, ikke-blindet forsøg til sammenligning af atezolizumab (anti-PD-L1-antistof) i kombination med adjuverende antracyclin/taxan-baseret kemoterapi sammenlignet med kemoterapi alene hos patienter med operabel triple-negativ brystkræft.
Overordnede formål

At vurdere effekt, sikkerhed og farmakokinetik af behandling med adjuverende atezolizumab i kombination med paclitaxel efterfulgt af atezolizumab, dose-dense doxorubicin eller epirubicin og cyklofosfamid, sammenlignet med paclitaxel efterfulgt af dose-dense doxorubicin eller epirubicin og cyklofosfamid alene, hos patienter med stadie II-III triple-negativ brystkræft (TNBC).

Undersøgelsesdesign

Multicenter, randomiseret, ikke-blindet fase 3 studie.

Primære endpoints

Invasiv sygdomsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Recidivfrit interval
 • Fjernrecidivfrit interval
 • Procentdel af deltagere med bivirkninger
 • Serum koncentration af atezolizumab
 • Invasiv sygdomsfri overlevelse hos PD-L1 selekterede patienter
 • Invasiv sygdomsfri overlevelse hos patienter med lymfeknudepositiv sygdom
 • Invasiv sygdomsfri overlevelse inklusiv sekundær primær non-mammae invasiv cancer
 • Procentdel af deltagere med anti-lægemiddel antistoffer mod atezolizumab
 • Ændringer i patientrapporteret funktionsniveau
 • Ændringer i patientrapporteret livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Spredning til axil (som minimum mikrometastaser)
 • Histologisk dokumenteret TNBC
 • Bekræftet tumor PD-L1 status
 • Adækvat eksision: Patienten skal have undergået enten brystbevarende kirurgi eller mastektomi
 • Adækvat hæmatologisk- og organfunktion
 • Ikke mere end 8 uger mellem definitiv brystkirurgi og randomiseringen
 • Repræsentativ formalin-fikseret tumorvævsprøve fra kirurgisk resektion i paraffin blokke eller mindst 25 ufarvede slides
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med tidligere invasiv brystkræft
 • Ingen tidligere systemisk anti-cancer behandling (neoadjuverende eller adjuverene) for den nuværende brystkræft inklusiv kemoterapi og anti-HER2 behandling
 • Tidligere behandling med antracykliner eller taxaner for nogen form for cancer
 • Kardiopulmonal dysfunktion
 • Tidligere malignitet inden for 5 år op til randomiseringen
 • Anamnese med- eller aktiv autoimmun sygdom eller immundefekt
 • Anamnese med idiopatisk pulmonal fibrose, organiseret pneumoni, lægemiddelinduceret pneumonitis, idiopatisk pneumonitis eller evidens for aktiv pneumonitis på screenings CT
 • Urinvejsobstruktion
 • Aktiv tuberkulose
 • Større kirurgisk indgreb for anden end brystkræft inden for 4 uger op til behandlingsstart, eller forventning om behov for en større kirurgisk procedure under forsøgsbehandlingen eller inden for 5 måneder efter sidste behandling med atezolizumab
 • Tidligere allogen stamcellertransplantation eller organtransplantation
 • Behandling med systemisk immunsupprimerende medicin inden for 2 uger op til opstart i forsøgsbehandlingen, eller forventning om behov for immunsupprimerende behandling under studiet
Behandling

Arm 1: Atezolizumab + kemoterapi
840 mg atezolizumab administreres i.v. hver anden uge i 20 uger (10 behandlinger)

80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. hver uge i 12 uger (12 behandlinger)

Dose-danse doxorubicin (60 mg/m2) eller epirubicin (90 mg/m2) administreres i.v. hver anden uge i 8 uger (4 behandlinger)

600 mg/m2 cyklofosfamid administreres i.v. hver anden uge i 8 uger (4 behandlinger)

Der gives endvidere vedligeholdelsesbehandling med 1200 mg atezolizumab i.v. hver tredje uge i 33 uger (11 behandlinger)

Arm 2: Kemoterapi
80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. hver uge i 12 uger (12 behandlinger)

Dose-dense doxorubicin (60 mg/m2) eller epirubicin (90 mg/m2) administreres i.v. hver anden uge i 8 uger (4 behandlinger)

600 mg/m2 cyklofosfamid administreres i.v. hver anden uge i 8 uger (4 behandlinger)

Planlagt antal patienter

Total: 2300, heraf ca. 100 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-003695-47

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03498716

Sponsor protokol nr.: WO39391

Andre protokol numre.: BIG 16-05, AFT-27, ALEXANDRA

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01