Gå til sygdomsliste

Sygdom Mavesækskræft, Spiserørskræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Keynote 859
Forsøgets lange titel Pembrolizumab/placebo i kombination med kemoterapi som første-linje behandling af patienter med fremskreden HER2 negativ kræft i mavesækken eller nedre del af spiserøret.
Overordnede formål

At evaluere effektivitet og sikkerhed af pembrolizumab i kombination med kemoterapi versus placebo i kombination med kemoterapi hos patienter med fremskreden HER2 negativ ventrikelkræft eller kræft i den gastro-esofageale overgang (GEJ).

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindet fase 3 studie.

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevlse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Bivrikninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokal avanceret ikke-resektabel eller metastatisk ventrikelkræft eller adenocarcinom i den gastro-esofageale overgang med kendt PD-L1 ekspression
 • HER2-negativ cancer
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Tilgængeligt arkiveret tumorvæv eller nyligt indhentet grovnåls eller ekscisionsbiopsi fra en tumorlæsion som ikke tidligere har været bestrålet
 • Tilgængeligt tumorvæv til PD-L1 analyse
 • Tilgængeligt tumorvæv til analyse af MSI-biomarkører
 • Performance status 0-1 inden for 3 dage op til start af forsøgsmedicin
 • Adækvat organfunktion inden for 10 dage op til start af forsøgsmedicin
Eksklusionskriterier
 • Diagnose af planocellulært eller udifferentieret carcinom i ventrikel
 • Tidligere systemisk anti-cancer behandling inden for 4 uger op til randomisering eller er ikke kommet sig efter bivirkninger til tidligere behandling til ≤ grad 1
 • Tidligere strålebehandling inden for 2 uger op til start af forsøget eller er ikke kommet sig efter alle bivirkninger til strålebehandling, har behov for steroidbehandling og har ikke haft stråleinduceret pneumonitis
 • Deltagelse i et andet forsøg, hvor modtagelse af et nyt forsøgsmedicin eller udstyr forekom inden for 28 dage op til dag 1, serie 1
 • Tidligere behandling for lokal avanceret ikke-resektabel eller metastatisk ventrikelkræft eller GEJ. Neo / adjuverende behandling er tilladt, hvis behandlingen er afsluttet ≥ 6 måneder op til randomisering
 • Tidligere behandling med et anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2 lægemiddel, eller et lægemiddel rettet mod andre stimulerende eller co-inhibitoriske T-celle receptorer
 • Større kirugisk indgreb, åben biopsi eller alvorlig traumatisk skade inden for 28 dage op til randomisering, forventning om behov for større kirurgisk indgreb under deltagelse i forsøget eller er ikke kommet sig efter komplikationer til tidligere operationer
 • Diagnosticeret med immundefekt eller modtager systemisk steroidbehandling eller anden form for immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis forsøgsmedicin
 • Alvorlig hypersensitivitet (≥ grad 3) over for pembrolizumab
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk behandling
 • Anamnese med ikke-infektiøs pneumonitis, som har krævet steroidbehandling, eller har pneumonitis på nuværende tidspunkt
 • Kendt med HIV, hepatitis B, hepatitis C og/eller tuberkulose
 • Perifær neuropati grad >1
 • Allogent vævs / organtransplantation
 • Modtaget levende, svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Aktive CNS-metastaser og / eller meningeal carcinomatose
 • Aktiv auutoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling i de sidste 2 år
 • Har hypokalcæmi, hypomagnesiæmi eller hypokaliæmi
 • Alvorlig hypersensitivitet (≥ grad 3) over for kemoterapi, som anvendes i forsøget
 • For behandling med cisplatin: høretab ≥ grad 2 ved audiometri
 • Anden aktiv malign sygdom, som er i progression eller har krævet aktiv behandling inden for de sidste 5 år
Behandling

Arm 1: Pembrolizumab i kombination med kemoterapi
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage op til 35 serier

Arm 2: Placebo i kombination med kemoterapi
200 mg placebo administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage op til 35 serier

Kemoterapien vil består af en af de følgende, som lægen vælger:
- FP: cisplatin og 5-FU
- CapOx: capecitabin og oxaliplatin

Planlagt antal patienter

Total 1542 patienter, heraf 16 i DK

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nummer 2018-001757-27

ClinicalTrials.gov nr. NCT03675737

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01