Gå til sygdomsliste

Sygdom Blærekræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Kort titel Keynote 905
Forsøgets lange titel Et fase 3 forsøg af perioperativ pembrolizumab til patienter med muskelinvasiv blærekræft, som ikke er egnede til cisplatin.
Overordnede formål

At evaluere effekten af perioperativ pembrolizumab og radikal cystektomi plus pelvisk lymfeknude dissektion versus radikal cystektomi plus pelvisk lymfeknude dissektion alene hos patienter med muskelinvasiv blærekræft, som ikke er egnede til behandling med cisplatin.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet fase 3 studie

Primære endpoints
 • Patologisk komplet respons rate for alle deltagere
 • Patologisk komplet respons rate for deltagere, hvis tumor udtrykker PD-L1 med combined positiv score ≥ 10
 • Eventfri overlevelse for alle deltagere
 • Eventfri overlevelse for deltagere, hvis tumor udtrykker PD-L1 med combined positiv score ≥ 10
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse for alle deltager
 • Absolut overlevelse for deltagere, hvis tumor udtrykker PD-L1 med combined positiv score ≥ 10
 • Sygdomsfri overlevelse for alle deltager
 • Sygdomsfri overlevelse for deltagere, hvis tumor udtrykker PD-L1 med combined positiv score ≥ 10
 • Patologisk downstaging rate for alle deltager
 • Patologisk downstaging rate for deltagere, hvis tumor udtrykker PD-L1 med combined positiv score ≥ 10
 • Bivirkninger
 • Behandlingsfrafald grundet bivirkninger
 • Perioperative komplikationer
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret muskelinvasiv blærekræft (T2-T4aN0M0) med dominerende urotelial histologi (≥ 50%). Deltagere med blandet histologi kan inkluderes såfremt den uroteliale komponent er ≥ 50%. Uroteliale carcinomer, som ikke udgår fra blæren, kan ikke inkluderes. Deltagere, hvis tumorer indeholder en neuroendokrin komponent, kan ikke inkluderes
 • Klinisk ikke-metastatisk blærekræft bestemt ved billedundersøgelse
 • Egnet til radikal cystektomi og pelvisk lymfeknude dissektion, og accepterer at gennemføre denne behandling med kurativt sigte
 • Uegnet til behandling med cisplatin, da patienten opfylder mindst ét af følgende:
  - Nedsat nyrefunktion med målt eller beregnet kreatininclearence på 30-59 ml/min
  - Performance status 2
  - Audiometrisk høretab ≥ grad 2
  - Perifer neuropati ≥ grad 2
  - NYHA klasse 3 hjertesvigt
 • Transuretral resektion af en blæretumor, som er indsendt og egnet til evaluering af histologi, muskelinvasionsgrad og PD-L1 status
 • Performance status 0-2
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kendt anden non-urotelial malign sygdom, som progredierer eller har krævet aktiv behandling inden for 3 år op til randomisering i studiet
 • Tidligere modtaget nogen form for antineoplastisk behandling for muskelinvasiv blærekræft
 • Tidligere modtaget behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2 eller med et lægemiddel, som er rettet mod en anden stimulerende eller co-stimulerende T-celle receptor
 • Tidligere modtaget systemisk anti-cancer behandling inklusive forsøgslægemidler inden for 3 år op til randomiseringen
 • Modtaget strålebehandling mod blæren
 • Modtaget en levende vaccine inden for 30 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Tidligere eller konkomitant deltagelse i et studie af et forsøgslægemiddel inden for 4 uger op til første dosis forsøgsmedicin
 • Diagnosticeret med immundefekt eller modtaget kronisk systemisk steroid behandling eller nogen anden form for immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Overfølsomhed over for monoklonale antistoffer
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år. Substitutions behandling er dog tilladt
 • Anamnese med pneumonitis, som har krævet steroidbehandling, eller nuværende pneumonitis
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk behandling
Behandling

Arm A: Pembrolizumab + kirurgi (lukket for inklusion)
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage
Der gives 3 behandlingsserier præoperativt og op til 14 serier postoperativt. Den kirurgiske behandling består af radikal cystektomi og pelvisk lymfeknude dissektion.

Arm B: Kirurgi
Der foretages radikal cystektomi og pelvisk lymfeknude dissektion.

Arm C: Pembrolizumab + Enfortumab vedotin
Neoadjuverende + adjuverende behandling med pembrolizumab og Enfortumab vedotin

Planlagt antal patienter

Total: 610

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003809-26

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03924895

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01