Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 1
Kort titel NP39488
Forsøgets lange titel Et åbent, multicenter, fase 1b-forsøg med RO7082859 og atezolizumab (plus en enkelt forbehandlingsdosis med obinutuzumab) til voksne patienter med recidiverende/refraktær non-hodgkins B-cellelymfom.
Overordnede formål

At vurdere maximalt tolereret dosis og/eller anbefalet fase II dosis for kombinationsbehandling med RO7082859 og atezolizumab, samt at vurdere den generelle sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik og indledende anti-tumor aktivitet af denne kombinationsbehandling i voksne patienter.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, multicenter, fase 1b studie

Primære endpoints

Dosis limiterende toksicitet (DLT)

Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Anti-drug antistoffer (ADA) dannelse
 • Komplet responsrate
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
 • CD8-positiv T-celle proliferation
 • CD20-positiv B-celle reduktion
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret hæmatologisk malignitet, som forventes at udtrykke CD20 (recidiv efter eller manglende respons på mindst én tidligere behandlingslinje; ingen yderligere behandlinger, der kan forventes at forlænge overlevelsen eller manglende patientaccept af kemoterapi eller autolog stamcelletransplantation
 • Mindst én målbar læssion
 • Biopsi taget før behandlingsstart. Hvis denne ikke kan udtages, kan en arkiviret biopsi fra en metastase bruges som erstatning, såfremt den ikke er over 6 måneder gammel, og der ikke er confounders som fx progression eller behandling
 • Performance status 0 eller 1
 • Adækvat organ funktion (lever, knoglemarv, nyre)
 • Negativ test for hepatitis B, hepatitis C og HIV
Eksklusionskriterier
 • Kronisk lymfatisk leukæmi, CD20-positiv akut lumfoblastær leukæmi, Burkitt lymfom eller lymfoplasmocytisk lymfom
 • Kendt aktiv infektion eller reaktivering af en latent infektion inden for 4 uger op til administration af obinutuzumab
 • Anamnese med bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
 • Anamnese med leptomeningeal sygdom
 • Pågående eller tidligere CNS lymfom
 • Pågående eller tidligere CNS sygdom
 • Større kirurgisk indgreb eller alvorlig traumatisk skade ≤ 28 dage op til administration af obinutuzumab
 • Alvorlig kardiovaskulær eller pulmonal sygdom
 • Aktiv eller tidligere autoimmun sygdom eller immundefekt (med undtagelse af fx hypothyroidisme og DM type 1)
 • Anamnese med idiopatisk pulmonal fibrose, organiseret pneumoni, lægemiddelinduceret pneumonitis eller idiopatisk pneumonitis, eller evidens for aktiv pneumonitis ved screenings CT-scanning
 • Behandling med standard anti-cancer strålebehandling/kemoterapi inklusiv forsøgsbehandling inden for 4 uger op til administration af obinutuzumab
 • Tidligere organtransplantation
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Autolog stamcelle transplantation inden for 100 dage op til administration af obinutuzumab
 • Dokumenteret resistens over for monoterapi med obinutuzumab
 • Tidligere systemisk behandling med immunoterapeutiske/immunstimulerende medicin inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til administration af obinutuzumab
 • Anamnese med immunrelaterede bivirkninger ≥ grad 3 med undtagelse af endokrinopati, der kan håndteres med hormonsubstitutionsbehandling
 • Brug af kortikosteroider svarende til > 25 mg/dag prednison inden for 4 uger op til og under forsøgsbehandling
 • Behandling med systemisk immunsupprimerende medicin
 • Vaccination med levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til første obinutuzumab infusion eller forventning om, at en sådan vaccination vil være nødvendig under forsøget eller inden for 5 måneder efter sidste dosis forsøgsbehandling
Behandling

Del 1: Dosiseskalering
1000 mg obinutuzumab administreres i.v. 7 dage før første dosis RO7082859
Eskalerende doser RO7082859 administreres i.v. på dag 1 i op til 17 serier af 21 dage
1200 mg atezolizumab administreres i.v. i kombination med RO7082859 fra serie 2

Del 2: Ekspansion
1000 mg obinutuzumab administreres i.v. 7 dage før første dosis RO7082859
Maksimalt tolereret dosis RO7082859 fastlagt i del 1 administreres i.v. på dag 1 i op til 17 serier af 21 dage
1200 mg atezolizumab administreres i.v. i kombination med RO7082859 fra serie 2

NB: Kun deltagere med refraktær eller recidiverende follikulært lymfom eller diffust storcellet B-celle lymfom kan deltage i forsøgets ekspansionsdel

Planlagt antal patienter

Total: 140, heraf ca. 12 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03533283

EudraCT nr.: 2017-004835-36

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01