Gå til sygdomsliste

TMB-H (CheckMate 848)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel TMB-H (CheckMate 848)
Forsøgets lange titel Et randomiseret, åbent fase 2 forsøg med nivolumab i kombination med ipilimumab versus nivolomab som monoterapi til patienter med avanceret eller metastatiske solide tumorer med høj tumormutationsbyrde (TMB-H).
Overordnede formål

At afgøre om nivolumab plus ipilimumab eller nivolumab som monoterapi er effektiv og sikkert som behandling af solide tumorer med høj tumormutationsbyrde.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, åbent fase 2 studie

Primære endpoints

Objektiv responsrate vurderet ved blindet, uafhængig, centralt review

Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Objektiv responsrate vurderet ved investigator
 • Tid til respons
 • Klinisk benefit rate
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Incidens af bivirkninger
 • Incidens af alvorlige bivirkninger
 • Incidens af abnorme laboratorieværdier
 • Incidens af anti-lægemiddel antistof dannelse (ADA)
Inklusionskriterier
 • Refraktær, metastatisk eller ikke-resektabel TMB-H solid tumor, og har modtaget al tilgængelig standardbehandling
 • Tilgængeligt tumorvæv og blodprøver for TMB test
 • Målbar sygdom
Eksklusionskriterier
 • Malignt melanom, ikke-småcellet lungekræft, renalcelle carcinom eller hæmatologisk cancer som primærsygdom
 • Tidligere behandling med en anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137, eller anti-CTLA-4 antistof, eller noget andet antistof eller lægemiddel, der specifikt targeterer T-celle co-stimulation eller checkpoint pathways
 • Behandling med nogen form for kemotarapi, stråleterapi, biologisk cancerbehandling eller forsøgsbehandling inden for 28 dage op til første administration af studiets behandling
 • For yderligere in- og eksklusionskriterier, se protokol
Behandling

Arm 1: Nivolumab + ipilimumab
240 mg nivolumab administreres i.v. hver 14. dag
1 mg/kg ipilimumab administreres i.v. hver 6. uge i op til 24 måneder

Arm 2: Nivolumab
480 mg nivolumab administreres i.v. hver 4. uge i op til 24 måneder

Planlagt antal patienter

Total: 159

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-002898-35

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03668119

Sponsor protokol nr.: CA209-848

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01