Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Fase Fase 1
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Xentuzumab
Forsøgets lange titel Et ublindet, fase 1b, dosis-eskaleringsforsøg hvor sikkerhed og tolerabilitet af xentuzumab og abemaciclib vurderes hos patienter med lokalt fremskredne eller metastaserende solide tumorer og i kombination med endokrin behandling hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk hormonreceptor-positiv, HER2 negativ brystkræft, efterfulgt af flere kohorter.
Overordnede formål

At finde maksimalt tolereret dosis og anbefalet fase 2 dosis for xentuzumab i kombination med abemaciclib med eller uden hormonterapi (letrozol, anastrol og fulvestrant). I ekspansionskohorterne er formålet at vurdere anti-tumor aktiviteten af xentuzumab i kombination med abemaciclib hos patienter med ikke-småcellet lungekræft (kohorte E).

Hvis data er lovende åbnes evt. en kohorte F, for at vurdere anti-tumor aktiviteten af xentuzumab i kombination med abemaciclib og fulvestrant hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk ER-positiv brystkræft, som har haft progression efter behandling med aromatasehæmmer og CDK4/6 hæmmer.

Kohorte D1 og D2 skal vurdere anti-tumor effekten af xentuzumab i kombination med abemaciclib og fulvestrant hos patienter med lokal fremskreden eller metastatisk ER-positiv brystkræft, som har haft progression efter tidligere endokrin behandling. Kohorte D1 inkluderer patienter med viscerale metastaser og kohorte D2 inkluderer patienter med non-viscerale metastaser.

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret, paraleldesignet fase 1b studie

Primære endpoints
 • Kohorte A, B,C og D: Maksimalt tolereret dosis
 • Kohorte A, B,C og D: Antal patienter med dosis limiterende toksiciteter ved maksimalt tolereret dosis
 • Kohorte E og F: Objektivt respons
 • Kohorte D1 og D2: Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Kohorte E, F, D1 og D2: Sygdomskontrol
 • Kohorte E, F, D1 og D2: Tid til objektivt respons
 • Kohorte E, F, D1 og D2: Varighed af objektivt respons
 • Kohorte E, F, D1 og D2: Varighed af sygdomskontrol
 • Kohorte E, F, D1 og D2: Progressionsfri overlevelse
 • Kohorte D1 og D2: Objektivt respons
Inklusionskriterier

Kohorte A (solide tumorer):

 • Forventet levetid > 3 måneder
 • Ikke flere tilgængelige standardbehandlinger
 • Histologisk eller cytologisk verificeret diagnose med fremskreden og/eller metastatisk, målbar eller evaluerbar, ikke-resektabel solid tumor
 • Kan indtage medicin p.o.
 • Performance status 0-1

Kohorte B, C, D og F (brystkræft):

 • Kohorte F: Postmenopausal patient med lokal fremskreden eller metastatisk ER-positiv brystkræft og refraktær til behandling med aromatasehæmmere og CDK4/6 inhibitorer
 • Kohorte B, C, D og F skal være egnet til den respektive tilhørende antihormonbehandling (letrozol, anastrozol eller fulvestrant). For kohorte B og C er tidligere behandling med fulvestrant eller exemestan tilladt. For kohorte D og F er tidligere behandling med non-steroid aromatasehæmmere (anastrozol, letrozol) eller exemestan tilladt
 • Mindst én læssion (målbar eller ikke-målbar), som kan vurderes præcist med MR eller CT eller PET-CT ved baseline, og som er egnet til præcist gentagen vurdering. I kohorte F skal patienterne have mindst én målbar læssion
 • Tidligere adjuverende og neoadjuverende kemoterapi er tilladt. 0-2 tidligere linjer kemoterapi for metastatisk sygdom er tilladt
 • HER2 negativ brystkræft
 • ER-positiv brystkræft
 • Histologisk eller cytologisk verificeret brystkræft med evidens for lokal fremskreden sygdom, der ikke kan opereres kurativt eller metastatisk sygdom
 • Postmenopausal status grundet enten kirurgisk/naturlig menopause eller medicinsk ovariel suppression (initieret mindst 28 dage op til serie 1 dag 1) med GnRH agonist som goserelin eller stråle-induceret ovariel suppression
 • Kan indtage medicin p.o.
 • Performance status 0-1

Kohorte E (ikke-småcellet lungekræft):

 • Performance status 0-1
 • Kan indtage medicin p.o.
 • Histologisk eller cytologisk verificeret stadie IV ikke-småcellet lungekræft
 • Skal have haft progression efter platinbaseret kemoterapi OG immunterapi (med mindre patienten ikke har været kandidat til behandlingen) OG have modtaget maksimalt 2 andre linjer kemoterapi for fremskreden og/eller metastatisk sygdom (med mindre patienten ikke har været egnet til behandlingen)
  Tidligere behandling med EGFR-TKI og ALK inhibitor er obligatorisk for deltagere hvis tumor har EGFR aktiverende mutationer eller ALK translokationer. Tidligere targeterende behandling og neoadjuverende /adjuverende behandling er tilladt.
 • Adækvat organfunktion
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
Eksklusionskriterier

Kohorte A, B, C, D, E og F:

 • Dokumenteret aktiv eller mistænkt anden malign sygdom eller anamnese med anden malign sygdom inden for 3 år op til screeningen
 • Tidligere behandling i dette studie
 • Deltagelse i et andet studie med forsøgsbehandling, eller mindre end 21 dage siden afslutning af deltagelse i andet studie med forsøgsbehandling
 • Kronisk alkohol eller stofmisbrug
 • Tidligere anti-cancer kemoterapi, biologisk behandling eller strålebehandling, androgener, talidomid, andre anti-cancer lægemidler eller forsøgsbehandling inden for 21 dage (14 dage for non-myelosuppressive lægemidler og 4 uger for immunterapi) op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Tidligere behandling med anti-CDK lægemidler (undtagen kohorte F)
 • Tidligere strålebehandling mod ≥ 25% af knoglemarven uanset hvornår dette er givet
 • Manglende bedring af behandlingsrelateret toksicitet efter tidligere behandlinger til > grad 1
 • Tidligere behandling med IGF-1R targeterende lægemidler
 • Kendte aktive eller ukontrollerede CNS-metastaser, carcinomatøs meningitis eller leptomeningeal sygdom.
 • Alvorlig eller ukontrolleret konkommitant systemisk sygdom
 • Inadækvat knoglemarvs- eller organfunktion
 • Præeksisterende renal sygdom
 • Refraktær kvalme og opkastninger, kronisk GI sygdom, manglende evne til at indtage medicin per os eller tidligere signifikant tarmresektion, der kan hindre optagelsen af abemaciclib
 • Anamnese med overfølsomhed over for aktive eller inaktive indholdsstoffer i forsøgsmedicin
 • Type 1 diabetes eller ukontrolleret type 2 diabetes
 • Fremskreden eller metastatisk, symptomatisk, visceral spredning, som er i risiko for livstruende komplikationer på kort sigt
 • Tidligere hæmatopoetisk stamcelle eller knoglemarvstransplantation
 • Anamnese med følgende tilstande: synkope af uforklaret eller kardiovaskulær ætiologi, ventrikulær arytmi eller pludseligt hjertestop. Patienter med kontrolleret atrieflimmer i > 30 dage op til opstart i forsøgsbehandlingen kan indkluderes
 • EPO, G-CSF og GM-CSF er ikke tilladt inden for 2 uger op til inklusion i studiet
 • Større kirurgisk indgreb (undtagen biopsitagning) < 28 dage op til første dosis forsøgsmedicin, eller planlagt større kirurgisk indgreb under deltagelse i studiet
 • Aktiv bakteriel, svampe eller viral infektion
 • Hyperglykæmi ≥ grad 2
 • Behov for behandling med CYP3A4 inhibitorer/inducere
 • Diarre ≥ 2
Behandling

Kohorte A: Xentuzumab + Abemaciclib (dosis 1)
Xentuzumb administreres i.v. ugentligt i en fastlagt dosis
Abemaciclib administreres p.o. to gange dagligt på dag 1-28 i serier af 28 dage

Kohorte B: Xentuzumab + Abemaciclib + Letrozol (dosis 2)
Xentuzumb administreres i.v. ugentligt i en fastlagt dosis
Abemaciclib administreres p.o. to gange dagligt på dag 1-28 i serier af 28 dage
Letrozol administreres dagligt

Kohorte C: Xentuzumab + Abemaciclib + Anastrozol (dosis 3)
Xentuzumb administreres i.v. ugentligt i en fastlagt dosis
Abemaciclib administreres p.o. to gange dagligt på dag 1-28 i serier af 28 dage
Anastrozol administreres dagligt

Kohorte D: Xentuzumab + Abemaciclib + Fulvestrant (dosis 4)
Xentuzumb administreres i.v. ugentligt i en fastlagt dosis
Abemaciclib administreres p.o. to gange dagligt på dag 1-28 i serier af 28 dage
Fulvestrant administreres i.m. månedligt med yderligere én dosis givet to uger efter første dosis

Kohorte E: Xentuzumab + Abemaciclib (dosis 1)
Xentuzumb administreres i.v. ugentligt i en fastlagt dosis
Abemaciclib administreres p.o. to gange dagligt på dag 1-28 i serier af 28 dage

Kohorte F: Xentuzumab + Abemaciclib + Fulvestrant (dosis 4)
Xentuzumb administreres i.v. ugentligt i en fastlagt dosis
Abemaciclib administreres p.o. to gange dagligt på dag 1-28 i serier af 28 dage
Fulvestrant administreres i.m. månedligt med yderligere én dosis givet to uger efter første dosis

Kohorte D1: Xentuzumab + Abemaciclib + Fulvestrant (dosis 4)
Xentuzumb administreres i.v. ugentligt i en fastlagt dosis
Abemaciclib administreres p.o. to gange dagligt på dag 1-28 i serier af 28 dage
Fulvestrant administreres i.m. månedligt med yderligere én dosis givet to uger efter første dosis

Kohorte D2: Xentuzumab + Abemaciclib + Fulvestrant (dosis 4)
Xentuzumb administreres i.v. ugentligt i en fastlagt dosis
Abemaciclib administreres p.o. to gange dagligt på dag 1-28 i serier af 28 dage
Fulvestrant administreres i.m. månedligt med yderligere én dosis givet to uger efter første dosis

Planlagt antal patienter

Total: 148

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2016-003142-85

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03099174

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01