Gå til sygdomsliste

Sunlight (CL3-95005-007)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 4
Kort titel Sunlight (CL3-95005-007)
Forsøgets lange titel Et åbent, randomiseret fase III-forsøg, hvor trifluridin/tipiracil i kombination med bevacizumab sammenlignes med trifluridin/tipiracil alene hos patienter med refraktær metastatisk kolorektal kræft
Overordnede formål

At sammenligne effektivitet og sikkerhed af kombinationsbehandling med trifluridin/tipiracil og bevacizumab med en standardbehandling med trifluridin/tipiracil alene hos patienter med metastatisk kolorektal kræft

Undersøgelsesdesign

Et åbent, randomiseret to-armet fase III- forsøg

Primære endpoints

Absolut overlevelse

Sekundære endpoints
 • Progressionfri overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret ikke-resektabel adenokarcinom i tyk- eller endetarm
 • RAS-typebestemmelse fra tumorbiopsi må foreligge (mutant eller wild-type)
 • Modtaget maksimum 2 linjer kemoterapi for metastatisk kolorektal cancer og har oplevet sygdomsprogression eller intolerance for sidste behandlingsregime
 • For patienter med wild type RAS skal tidligere behandling have inkluderet fluoropyrimidin, irinotecan, oxaliplatin, anti-VEGF antistoffer og/eller anti-EGFR antistoffer
 • Hos patienter som har modtaget adjuverende eller neoadjuverende kemoterapi og har sygdomsprogression under eller op til 6 måneder efter behandlingen skal den adjuverende/neoadjuverende kemoterapi tælle som et behandlingsregime for metastatisk kolorektal cancer
 • Målbar eller ikke-målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Kan synke tabletter
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Performance status ≤ 1
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
  • Neutrofilocytter ≥1,5 x 10^9/L
  • Hæmoglobin ≥9 g/dl.
  • Trombocytter ≥100 x 10^9/L
  • Kreatinin clearance ≥50 mL/min
  • Bilirubin ≤1,5 x normalværdi.
  • ALAT og ASAT ≤ 2,5 x normalværdi
  • Adækvat koagulation
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandlet med mere end 2 behandlingslinjer for metastatisk kolorektal cancer
 • Deltagelse i andet forsøg inden for 4 uger op til randomisering. Det er tilladt at være deltagende i visse typer af follow-up fra tidligere forsøg
 • Behandling med anticancerterapi inden for 4 uger op til randomisering
 • Grad ≥ 3 CTCAE toksicitet fra tidligere anticancer terapi, eksklusiv alopeci og ændret hudpigmentering
 • Symptomatiske CNS-metastaser eller behov for øgede mængde steroider for at opretholde sygdomskontrol
 • Større kirurgi inden for 4 uger op til randomisering, eller patienter som ikke er rehabiliteret efter kirurgi eller som sandsynligvis kræver kirurgi under forsøgsbehandlingen
 • Kronisk gastrointestinal sygdom som umuliggør tilstrækkelig absorption af lægemiddel fra tarmen
 • Svær eller ukontrolleret aktiv akut eller kronisk infektion
 • Nuværende eller tidligere interstitiel lungesygdom, pneumonitis eller pulmonær hypertension
 • Kendt med hepatitis B eller C
 • Bærer af HIV-antistoffer
 • Utilstrækkeligt reguleret diabetes
 • Utilstrækkeligt reguleret arteriel hypertension eller arytmi
 • Arteriel tromboembolisk sygdom, inklusiv apoplexi cerebri og myokardieinfarkt, inden for 6 måneder op til randomisering
 • Ustabil angina pectoris, hjertesvigt NYHA klasse 3 eller 4
 • Ascites-, pleural eller pericardiel drænage inden for 4 uger op til randomisering
 • Anden malign sygdom inklusiv radikalt behandlet malignitet hvor remissionsperioden er under 5 år.
 • Systemisk immunosuppressiv behandling, eksklusiv steroider givet profylaktisk eller i en kronisk lav dosis (svarende til ≤ 20 mg/dag prednison)
 • Strålebehandling inden for 4 uger op til randomisering, medmindre det er sket med pallierende sigte. Tumorlæsioner som er tidligere strålebehandlet kan ikke bruges som mållæsion for responsevaluering
 • Kriterier relateret til behandling med trifluridin/tipiracil
  • Har tidligere modtaget behandling med trifluridin/tipiracil
  • Kendt med allergi for et trifluridin/tipiracil-lignende produkt eller nogen af dets hjælpestoffer
  • Opfylder kontraindikationer i EUs produktinformation for trifluridin/tipiraci
 • Kriterier relateret til behandling med bevacizumab
  • Kendt med allergi for bevacizumab eller dets hjælpestoffer
  • Tidligere allergisk reaktion på æggestok-celler fra kinesiske hamstere, eller anden rekombinante humane eller humaniserede antistoffer
  • Svære ikke helende sår, kroniske sår eller frakturer
  • Dyb venethrombose inden for 4 uger op til randomisering
  • Kendt med koagulopati der øger blødningsrisiko, blødningsdiatese. Blødningstilstand CTCAE grad ≥3 inden for 4 uger op til randomisering
  • Opfylder kontraindikationer i EUs produktinformation for bevacizumab
Behandling

Arm 1: Forsøgsbehandling med trifluridin/tipiracil og bevacizumab
Trifluridin/tipiracil administreres per os 2 gange dagligt i 5 dage efterfulgt af 2 dagens pause i 2 uger, derefter 2 ugers pause i serier af 28 dage.
5 mg/kg bevacizumab administreres intravenøst hver 14 dage.

Arm 2: Standardbehandling med trifluridin/tipiracil alene
Trifluridin/tipiracil administreres per os 2 gange dagligt i 5 dage efterfulgt af 2 dagens pause i 2 uger, derefter 2 ugers pause i serier af 28 dage.

Planlagt antal patienter

490 patienter, heraf ca. 40 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Regionshospitalet Herning
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT Number: 2020-001976-14
Sponsor Protocol Number: CL3-95005-007

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-07-01