Gå til sygdomsliste

Sygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 4
Kort titel AGO-OVAR 2.29
Forsøgets lange titel Atezolizumab i kombination med bevacizumab og kemoterapi versus bevacizumab og kemoterapi i tilbagevendende kræft i æggestokkene – et randomiseret fase III forsøg
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af atezolizumab i kombination med bevacizumab og kemoterapi i sammenligning med bevacizumab og kemoterapi alene

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret fase III forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Livskvalitet
 • Absolut responsrate
 • Varighed af respons
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Effektivitet i relation til PD-L1 status
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer
 • Relaps/ progressiv sygdom
 • Op til 3 tidligere behandlingslinjer. Patienter som har modtaget 1-2 behandlingslinjer, skal have recidiv inden for 6 måneder efter afsluttet platin-baseret kemoterapi
 • Målbar sygdom, evaluerbar sygdom i kombination med GCIG CA-125-kriteria eller histologisk verificeret relaps/progression
 • Tilgængeligt tumorvæv (biopsi ikke ældre end 3 måneder) og arkiveret tumorvæv
 • Patienten har ikke haft progression på planlagt kemoterapi (paclitaxel eller pegyleret liposomal doxorubicin)
 • Patienter der tidligere har modtaget bevacizumab kan deltage medmindre de tidligere har oplevet toksicitet der umuliggjorde behandling
 • Adækvat hæmatologisk, nyre- og leverfunktion
 • Adækvat kontrolleret blodtryk med systolisk blodtryk ≤ 140 mmHg og diastolisk blodtryk ≤ 90 mmHg
  Forventet restlevetid mindst 3 måneder
  Performance status 0-1
Eksklusionskriterier
 • Non-epitelial tumor
 • Ovarietumor med lav malignitetsgrad
 • Anden malign sygdom inden for de sidste 5 år (for detaljer, se protokol)
 • Mere end 3 tidligere behandlingslinjer. Vedligeholdelsesbehandling med fx bevacizumab, olaparib eller niraparib betragtes ikke som en behandlingslinje.
 • Systemisk anticancerbehandling inden for 28 dage op til randomiseringen
 • Tidligere strålebehandling af pelvis eller abdomen
 • Anden samtidig anticancerbehandling. Hormon-substitutionsbehandling tillades
 • Tidligere behandling med anti-CD137 eller immun-checkpoint hæmmere
 • Tidligere randomisering i AGO-OVAR 2.29
 • Behandling med systemiske immunstimulerende lægemidler
 • Behandling med systemiske kortikosteroider eller anden systemisk immunsupprimerende behandling
 • Modtaget levende svækket vaccine inden for 4 uger op til serie 1, dag 1
 • Større kirurgi inden for 4 uger op til opstart af behandling eller patienter som ikke er rehabiliteret efter operation
 • Tidligere allogen knoglemarvstransplantation eller organtransplantation
 • Konkomitant hepatitis behandling
 • Anamnase med idiopatisk lungefibrose, pneumonitis, organiseret pneumoni eller tegn på aktiv pneumonitis på screenings CT scanning.
 • Anamanse med stråleinduceret pneumonitis påvist på screenings CT scanning accepteres.
 • Apopleksi, TCI eller subaraknoidal blødning inden for 6 måneder op til randomisering
 • Anamnase med eller mistanke om hjernemetastaser eller rygmarvskompression
 • Anamnase med autoimmunsygdom (for detaljer, se protokol)
 • Immunkompromitterede patienter
 • Persisterende toksicitet fra tidligere behandling ≥ grad 2
 • Svær infektion, som kræver systemisk antibiotisk behandling inden for 4 uger op til randomisering
 • Kronisk forbrug af aspirin > 325 mg/dag inden for 10 dage op til randomisering
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Ikke-helende sår eller fraktur
 • Gastrointestinale lidelser, fx tarmobstruktion, fisteldannelse, perforation, abscesdannelse, fri luft i abdomen mv.
 • Anamnase med hypertensiv krise eller hypertensiv encefalopati
 • Anamnase med allergisk reaktion for i.v. Kontraststoffer
 • Kendt hypersensitivitet for forsøgslægemidlerne og deres komponenter
Behandling

Arm 1: atezolizumab med bevacizumab og kemoterapi (paclitaxel eller pegyleret liposomal doxorubicin, bestemt af forsøgslæge)
840 mg atezolizumb administreres i.v. på dag 1 og 15 i serier af 28 dage
10 mg/ kg bevacizumab administreres i.v. på dag 1 og 15 i serier af 28 dage
80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serier af 28 dage ELLER
40 mg/m2 pegyleret liposomal doxorubicin administreres i.v. på dag 1 og 15 i serier af 28 dage

Arm 2: placebo med bevacizumab og kemoterapi (paclitaxel eller pegyleret liposomal doxorubicin, bestemt af forsøgslæge)
atezolizumb-placebo administreres i.v. på dag 1 og 15 i serier af 28 dage
10 mg/ kg bevacizumab administreres i.v. på dag 1 og 15 i serier af 28 dage
80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serier af 28 dage ELLER
40 mg/m2 pegyleret liposomal doxorubicin administreres i.v. på dag 1 og 15 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

664 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-000202-37

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-10-01