Gå til sygdomsliste

Medlemmer af KBVU-MS

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund 2022

Bred faglig kompetence

Hvordan vælges udvalgets medlemmer?

Professor, cand.med., ph.d. Dorte Ejg Jarbøl, formand
Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Professor, ph.d. Mette Nørgaard, næstformand
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Professor, M.Sc., cand.cur., ph.d. Anne Marie Lunde Husebø
Det Helsevitenskapelige Fakultet, Universitetet i Stavanger

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Hjalgrim
Kræftens Bekæmpelse

Associate Professor, MSc, ph.d. Mette Terp Høybye
Interacting Minds Centre, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Professor, M.Sc., ph.d., viceinstitutleder Maria Kristiansen
Afd. for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

Lector MD, ph.d. Maria Planck
Department of Clinical Sciences, Division of On-cology
Lund University

Professor, cand.cur., ph.d. Karin Dieperink
Department of Clinical Research, Syddansk Universitet

Professor, MD, ph.d. Katja Fall
Clinical Epidemiology, School of Medical Sciences, Örebro University

Professor, cand.psych., dr.phil., ph.d. Kirsten Kaya Roessler
Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

Professor, ph.d., dr.med. Torben Frøstrup Hansen
Onkologisk afd., Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Patientrepræsentant Christine Mandrup Poulsen

Patientrepræsentant Merete Schmiegelow

På udvalgets møder deltager desuden som tilforordnede: Administrerende direktør Jesper Fisker (ikke ved ansøgningsbehandlingen) samt bevillingschef Christina J. B. Koefoed-Hansen og bevillingskoordinator Michelle Malou Speiermann.

 
Bred faglig kompetence i udvalget

Udvalget består af 13 medlemmer, herunder 2 patientrepræsentanter, og har såvel danske som udenlandske medlemmer. De faglige udvalgsmedlemmer er alle aktive erfarne forskere med cancerindsigt. Ved valget af dem tilstræbes en høj grad af sikkerhed for, at der vil være den bredest mulige faglige kompetence i udvalget. Desuden vælges medlemmerne med en vis hensyntagen til en rimelig geografisk og institutionsmæssig fordeling.

Medlemmerne bliver valgt for en treårig periode med mulighed for genvalg én gang. Der er højst 3-4 medlemmer på valg hvert år af hensyn til kontinuiteten i udvalgets arbejde. Udvalget er administrativt og politisk uafhængigt.

Hvordan vælges udvalget medlemmer?

Medlemmerne vælges af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse efter en kortfattet fagligt begrundet indstilling fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund. Hovedbestyrelsen sikrer ved valget, at udvalgets medlemmer har en hensigtsmæssig specialemæssig fordeling under hensyntagen til kræftforskningens aktuelle problemer og emnerne i ansøgningsporteføljen.

Forud for udarbejdelsen af indstillinger til ledige medlemspladser indkalder Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund forslag til nye medlemmer ved opslag i relevante fagblade samt i universitetsaviser m.v. Opslaget indeholder oplysninger om, hvilket fagområde kandidaten skal dække, for at udvalgets brede sammensætning kan opretholdes. Desuden sendes opslaget til alle sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige fakulteter ved de danske universiteter, hovedbestyrelsens medlemmer samt Kræftens Bekæmpelses egne forskningsafdelinger.

Ud fra en drøftelse af de indkomne forslag indstiller Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske & Samfund den bedst egnede kandidat til valg af hovedbestyrelsen. Ved indstillingen til hovedbestyrelsen skal udvalget tage rimeligt hensyn til en geografisk og institutionsmæssig repræsentation.

Udvalgets medlemmer vælges som personlige medlemmer, og repræsenterer ikke organisatoriske eller foreningspolitiske særinteresser.