Gå til sygdomsliste

Vurdering af ansøgninger til de videnskabelige udvalg

Kræftens Bekæmpelses videnskabelige udvalg

Når de videnskabelige udvalg bedømmer ansøgninger, deltager alle udvalgsmedlemmer, i det enkelte udvalg, i bedømmelsen af ansøgningerne om projektstøtte, mens der er nedsat underudvalg til bedømmelse af ansøgninger om postdocstipendier, skolarstipendier, støtte til udlandsophold uden løn og andre strategiske midler. Udvalgsmedlemmer, der er inhabile i relation til en ansøgning, må ikke være til stede under eller deltage i behandlingen af denne ansøgning. Projektansøgninger fra udvalgsmedlemmer sendes til faglig udtalelse hos eksterne bedømmere, som oftest i udlandet.

Kriterier for støtte
Hovedparten af midlerne uddeles ved en udvalgenes årlige hoveduddelinger, der finder sted om foråret. Ved ansøgningsbehandlingen lægges der vægt på projektets cancerrelevans, kvalitet, gennemførlighed, nyhedsværdi og patientinddragelse samt på ansøgers kvalifikationer og forskningsmiljø. Endvidere tages der stilling til ansøgningens budget.

Scoresystem

I forbindelse med ansøgningsvurderingen anvendes et scoresystem bestående af tallene 1 - 5, hvor 1 er den bedste score.

Er udvalgets medlemmer enige om at give en ansøgning afslag af formelle årsager (f.eks. manglende cancerrelevans eller ufuldstændig ansøgning), scores den ikke. Alle andre ansøgninger får en scoreværdi fra hvert enkelt udvalgsmedlem. Udvalgsmedlemmer, der er inhabile, må ikke score.

Et evalueringstal udregnes ved, at alle scoreværdier for den enkelte ansøgning lægges sammen, divideres med antallet af medlemmer, der har scoret den pågældende ansøgning. Ansøgninger med et evalueringstal på 1,00 er således højst prioriteret.

De midler, der er til rådighed, uddeles til projekterne i prioriteringsrækkefølge. Skæringsgrænsen varierer fra år til år. Ansøgninger med et evalueringstal over eller lig med 3,20 er så lavt prioriteret, at støtte ikke kan forventes.

Udvalgene giver ikke begrundelser for afslag, og udvalgets beslutninger kan ikke ankes.