Gå til sygdomsliste

Hvis du bliver syg på rejsen

Hvis du bliver syg mens du er i udlandet, er det en god idé at kontakte en lokal læge i landet. Er du i et EU-land kan du med det blå EU-sygesikringskort få behandling på offentlige behandlingssteder. I lande uden for EU skal du selv betale for behandlingen eller bruge en privat rejseforsikring.

Hvis du bliver syg på rejsen

Hvis du bliver syg eller kommer til skade under et udlandsophold, er det altid klogt at søge læge. Det blå EU-sundhedskort giver dig ret til nødvendig behandling i alle EU/EØS-lande. Behandlingen er som udgangspunkt gratis. Du har ret til behandling på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, du opholder dig i. Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også skal betale.

Enkelte steder skal du muligvis selv lægge ud for behandlingen og derefter søge om refusion.

Det blå sundhedskort dækker ikke:

  • Behandling hos private læger, hospitaler, klinikker mv., som ikke er en del af landets offentlige sygesikring.
  • Hjemtransport ved sygdom eller død. Det er derfor en god ide at supplere med en rejseforsikring for hjemrejse.
  • Hvis du er taget til udlandet med det formål at få behandling.

Refusion af udgifter - gem alle kvitteringer

Er du kommet af sted uden det blå sundhedskort, eller har du selv lagt ud for din behandling, har du mulighed for at søge om refusion for dine udgifter. Gem derfor alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter.

Når du kommer hjem fra din rejse, kan du søge om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen tager herefter kontakt til det land, du har modtaget behandlingen i, og herefter afgør den, om du kan få refunderet dine udgifter. Søg om refusion her: 

Refusion - Styrelsen for Patientsikkerhed

Har du tegnet en privat rejseforsikring, er det muligt at søge refusion fra dit private forsikringsselskab, hvis du har udgifter, som du ikke kan få refunderet via Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal kontakte dit forsikringsselskab for mere information.

Styrelsen for Patientsikkerhed er den relevante myndighed for EU-sygesikring i Danmark. Læs mere på deres hjemmeside:

www.stps.dk

Den offentlige rejsesygesikring ophørte 1. august 2014

Det gule sundhedskort kan ikke længere bruges som offentlig rejsesygesikring, du skal i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort eller tegne en privat rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på offentlige behandlingssteder ved midlertidige ophold (op til 1 år) i et EU-land og i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Rejse og forsikring

Rejseforsikring og Storbritannien

EU og Storbritannien har indgået en særlig udtrædelsesaftale, som også indeholder en overgangsperiode frem til udgangen af 2020. I overgangsperioden vil de nuværende regler om sygesikring af personer, der bevæger sig mellem EU og Storbritannien fortsat gælde. Reglerne om sygesikring og tilskud til sundhedsydelser forbliver uændrede i hele 2020.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning