Gå til sygdomsliste

Legater du kan søge som kræftpatient

Terminal legat hos foreningen "Familier med kræftramte børn"

Legatet gives til børn under 18 år med kræft i den terminale fase og er på 15.900 kr (indeks 2023).

Ansøgningsformular udfyldes online af en forælder eller værge. For hurtigst mulig tildeling bedes terminalerklæring  (KÆ165) vedhæftes som bilag.
Link til ansøgningsformularen

Der kan søges løbende, og alle ansøgninger behandles i løbet af 5 hverdage.

Spørgsmål i forbindelse med legatansøgningen rettes til
Foreningen "Familier med kræftramte børn"
Jakob Vibild på jv@fmkb.dk 


Alfred og Nicoline Øbergs legat

Støtter værdigt trængende pga. alder, sygdom eller pludselige økonomiske problemer.

Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.
Ansøgningsfrister er 31. marts og 30. september (uddeling 20. april og 20. oktober).

Alfred og Nicoline Øbergs Legat
c/o Danske Frimurerordens velfærd
Blegdamsvej 23
Postboks 2563
2100 København Ø


Fonden af 1. december 1997

Legater tildeles enkeltpersoner/familier, som pludselig er ramt af ulykke eller sygdom, og hvor det kan være en god hjælp med en økonomisk håndsrækning.

Legatet ligger normalt på 5.000-10.000 kr. (i 2021 blev der uddelt 800 legater for i alt 4,5 mio. kr.)
Ansøgningsskema udfyldes online: Ansøg her

Ansøgninger behandles løbende og udbetales 4 gange om året.

Fonden af 1. dec. 1997
Diplomvej 373 (TJM)
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 7022 3062
Mail: mail@fonden97.dk
web: www.fonden97.dk


Børnecancerfonden - forkælelseslegat

Alle under 18 år med en kræftdiagnose kan ansøge. Ved tilbagefald eller senfølger kan man søge igen – dog max 3 gange. Lægedokumentation skal vedlægges – må max være 6 mdr. gammel.

Der ansøges online: Ansøg her

Ansøgninger modtages løbende og der er 3-4 ugers behandlingstid.

Børnecancerfonden
Vester Farimagsgade 1, 3.sal
1606 København K
Tlf.: 3555 4833
Mail: kontakt@boernecancerfonden.dk
web: www.boernecancerfonden.dk


Tømrermester Lauritz Hansen og hustru Karen Dorthea Valborg Hansen, født Guldfeldts Mindelegat

Til understøttelse af enhver art til trængende kræftlidende, såvel under deres sygdom som under en efterfølgende rekreation. Legatet ligger normalt på 3.000-10.000 kr.

Ansøgningsskema rekvireres hos administrator ved indsendelse af frankeret svarkuvert eller e-mail adm@bkm-law.dk. Ansøgninger kan ikke sendes via e-mail.

Ansøgningsfrist den 15. maj – lægeerklæring skal være dateret ansøgningsåret. Reg.nr., bankkonto nr. og mailadresses bedes oplyst i ansøgningen.

Georg Meyer, advokat
Falkoner Alle 1
2000 Frederiksberg
Mærk kuverten: Tømrermester Lauritz Hansen og Hustrus Mindelegat


Fhv. Hotelejer, direktør Adolf Andersens Legat

Legatet betænker trængende kræftpatienter.

Ansøgningsskema kan kun rekvireres i perioden 1. januar - 1. marts via hjemmesiden eller en frankeret svarkuvert. Alle relevante rubrikker i ansøgningsskemaet skal være udfyldt og besvaret fyldestgørende, herunder også vedlagt kopi af relevante årsopgørelser fra SKAT, samt lægefaglig dokumentation.

Der er ansøgningsfrist den 1. marts

Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat
c/o Advokat Jacob Monberg
Amaliegade 10
1256 København K
web: www.andersenslegater.dk/kraeftpatienter


Kriminalassistenterne Ulla Christensen og Jens Christensens legat

Til ubemidlede kræftpatienter, der ikke er i stand til at dække udgifterne ved særbehandling under deres sygdom eller skaffe sig det fornødne til opmuntring under denne.

Legatportioner af max kr. 2.000. Send en motiveret ansøgning inkl. navn, adresse, cpr.nr. og årsopgørelse. Ansøgningen skal sendes pr. brev.

Ansøgningsfristen er den 1. marts. 

Haldguttenberg Advokatfirma
Nikolajgade 22
1068 København K
Tlf.: 3311 5030
info@haldguttenberg.dk
Mærk kuverten: Kriminalassistenterne Ulla Christensen og Jens Christensens legat


Ulla og Arne Buchs Mindefond

Støtter personer med leverkræft og anden form for kræft, som har brug for støtte.

Send en motiveret ansøgning inkl. navn, adresse, cpr.nr. og årsopgørelse. Ansøgningen skal sendes pr. brev.Legatportioner af max kr. 5.000.

Der ansøges løbende. Ansøgningsfrist er den 1. februar.

Haldguttenberg Advokatfirma
Nikolajgade 22
1068 København K
Mrk. Ulla og Arne Buchs Mindefond
Tlf.: 3311 5030
info@haldguttenberg.dk 


Vera og Albert Hills mindefond

Der gives støtte til uhelbredelige kræftpatienter med kræft i hoved og hals eller patienter, som lider af svære senfølger af sygdommen og som er ”ubemidlede”. Kræften skal være udgået fra øre- næse- og halsområdet, skjoldbruskkirtlen, strube, svælg, mundhule, kæbehule eller spytkirtler.

Legatet skal anvendes til at forsøde tilværelsen f.eks. i form af rejser og lignende.

Ansøgningsskema, kan hentes på dahanca.dk

Ansøgningsfrit er den 30. april og 10. oktober (der kan ansøges løbende)
Ansøgningsskemaet inkl. bilag kan sende pr. mail til marianne.fournais@dlapiper.com eller pr. post

DLA Piper Denmark
Advokat Marianne Fournais
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Mærk kuverten: Vera og Albert Hills Mindefond


Max og Anna Friedmanns Legat til Sygdomsbekæmpelse

Personer, som lider af en sygdom og mangler økonomiske midler til den nødvendige pleje og helbredelse.

Legatbeløbet er 5.000-10.000 kr.

Der findes ikke et ansøgningsskema. Motiveret ansøgning inkl. års- eller forskudsopgørelse fremsendes løbende via mail:

Advokat Ole Liedke
Mrk.: Max og Anna Friedmanns Legat til Sygdomsbekæmpelse
c/o Forvaltningsinstituttet
Toldbodgade 33
1253 København K
Tlf.: 3330 0200
Mail: co@ibfelt-siebert.dk – skriv i emnefelt: Max og Anna Friedmanns Legat til Sygdomsbekæmpelse


Heinrich og Laurine Jessens Fond

Hjælp til værdigt trængende personer, fortrinsvis til syge eller gamle personer, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling.
Legatbeløbet varierer for den enkelte sag og vurderes af udvalg. Kan rettes mod bestemte omkostninger i forbindelse med fx genoptræningsforløb osv.

Der ansøges online: Ansøg her
Man skal vedhæfte en motiveret ansøgning, bilagt års- eller forskudsopgørelse, CPR og kontooplysninger, evt. budget samt lægeligt resumé for sygdomsforløb og evt. lægeerklæring som dokumentation. Der kommer kun svar, hvis ansøgningen imødekommes.
Der er en behandlingstid på 2-3 måneder. Ansøgningerne behandles løbende.

Heinrich og Laurine Jessens Fond
C/O Kromann Reumert
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
Tlf.: 7012 1211


Fabrikant S. A. Bøytlers og Hustrus Legat
Legatet støtter bl.a. personer, der lider af kræft fortrinsvis til rekreationsrejser med henblik på hel eller delvis helbredelse.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Kun legatansøgere som kommer i betragtning får svar. Der kan ansøges løbende.

Advokat Jakob Lund Poulsen
Knabrostræde 30, 2.tv
1210 København K
Tlf.: 3312 4611


Julie Seiferts Mindelegat
Til fordel for alvorligt syge kvinder i Danmark til hjælp til lindring af alvorlige sygdomme. Legatportionerne er mellem kr. 5.000-10.000

Der skal sendes en motiveret ansøgning med en lægeerklæring. I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende: 

  • Brug ansøgningsskema (findes på legatbogen.dk)
  • Lægeerklæringen må MAKS være 6 måneder gammel
  • Lægeerklæringen skal helst ikke vedlægges som bilag, men skrives i rubrikken til lægens oplysninger i ansøgningsskemaet (her skal lægen kort beskrive: diagnose, eventuel behandling og almen tilstand/status) 

Der kan søges løbende.

Ansøgningen sendes til LB@minervaadv.dk

eller som brev til:
Advokat Lars Behrend
Skindergade 38
1159 København K


Emil Lorenzens Mindelegat 

Legatet støtter værdigt trængende enlige kvinder + personer, som på grund af sygdom har det vanskeligt.

Man skal ansøge digitalt her:

Legathåndbogen

Ansøgningsfristen er den 30. september.

Adv. Janne Glæsel
Kontorfællesskab med Nyborg & Rørdam Advokatfirma
Store Kongensgade 77
1264 København K
Mrk.: Legatansøgning til Emil Lorenzens Mindelegat


Krista og Viggo Petersens Fond

Fonden støtter enlige mødre med mindst et hjemmeboende barn, mennesker der pga. sygdom er kommet midlertidigt i nød, personer hvis sygdom gør, at de har behov for rekreationsophold.

Fonden yder også støtte til videre uddannelse og studierejer i udlandet – fortrinsvis på juridiske og økonomiske uddannelser.  Legatbeløb er 15.000 kr.

Der kan søges online eller skemaet kan rekvireres ved telefoniske henvendelse
Der er 3-4 mdr. behandlingstid – alle får svar.

KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond)
St. Kongensgade 59A, 1. sal
1264 København K
Tlf.: 3311 3399
Mail: info@kv-fonden.dk
web: www.kv-fonden.dk/stoette


Ekspeditionssekretær, cand. jur. Torkil Steenbecks legat

Støtter værdigt trængende personer, fortrinsvis syge og svagelige.

Motiveret ansøgning i A4 , som ikke må foldes, sendes til nedenstående adresse.
Desuden sendes et ansøgningsresume til nedenstående mail (højst ½ A4 side), indeholdende hvem ansøger, adresse og kontaktperson, kort beskrivelse af formål med ansøgningen, ønsket legatbeløb og tid/tidsplan for det ansøgte formål.

Ansøgningsfrist er den 14. marts og den 14. oktober.

Ekspeditionssekretær, cand. jur. Torkil Steenbecks Legat c/o Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, att. advokat Peter Lyck
Frederiksberggade 16
1459 København K
Tlf.: 5116 7595
Mail: steenbeckslegat@nnlaw.dk 


Grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins Legat 

Legatet gives til værdigt trængende samt børn og unges uddannelse og forbedring af vilkår.

Legatportionerne er på 10.000 kr.
Ansøgningsskema rekvireres via mail (1/8-17/9) på hjortslegat@mail.dk og indsendes med posten.
Vejledning til ansøgning: Ansøgningsskemaet & bilag må kun have tekst på én side, være i A4-format, højst fylde 10 sider, og må ikke foldes. Papirer sammenhæftes i øverste venstre hjørne i følgende orden: Ansøgningsskema side 1 og 2, eventuel begrundelse, lægeerklæringer og lignende, årsopgørelse og forskudsopgørelse.

Ansøgninger modtages mellem 1/8-17/10.
Kun ansøgere, som har fået legatet modtager svar. 

Grosserer Emil Hjort og hustru Therese Hjort, født Seidelins legat
c/o Gabriel Rohde
Henriettevej 31
2920 Charlottenlund
Tlf.: 2224 1220
Mail: hjortslegat@mail.dk 


Direktør, stenhuggermester Vald. Handberg og hustru Laura Handberg, født Nielsens mindelegat

Til personer, der uden skyld er kommet i nød.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til info@haldguttenberg.dk  og indsendes med posten til nedenstående adresse og indeholde navn, adresse, CPR.nr. og seneste årsopgørelsen.
Legatportioner af kr. 2.000.
Ansøgningsfristen er den 1. september.

Haldguttenberg Advokatfirma
Nikolajgade 22
1068 København K
Tlf.: 3311 5030
info@haldguttenberg.dk 


Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat 

Legatet gives til værdigt trængende, herunder syge og/eller gamle + uddannelse i videste forstand.

Legattildelinger overstiger sjældent 10.000 kr.
Ansøgningsskema og øvrige oplysninger kan hentes her.  
Ansøgningsskemaet skal sendes i papirudgave med posten.
Der er ansøgningsfrist den 31. august.
Kun ansøgere, som har fået legatet modtager svar.

Forretningsfører Peter Christian Kierkegaard
c/o KLAR Advokater
Indiakaj 12
2100 København Ø
Mail: info@klaradvokater.dk 


Elisabeth & Cornelius Staus Mindefond

Støtte til rekreationsophold.

Ansøgningen sker elektronisk via en online blanket: Blanketten
Ansøgning kan ske 1. april-1. juni eller 1. september-1. november.
Kun ansøgere, som har fået legatet modtager svar.

Elisabeth og Cornelius Staus Mindefond
c/o adv. Johan Weihe
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Mail: esc-fonden@esc-fonden.dk 


Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond

Legatet gives til værdigt trængende + kronisk syge + rekreation og ferie + gamle og svagelige/ældres vel + familier eller personer, der er kommet i akut nød.

Menighedsplejens eller sognepræstens anbefaling skal vedlægges.
Læs mere her: https://www.menighedsplejen.dk/soeg-legat-1 
Ansøgningsskema kan hentes her: ansøgningsskema
Der kan ansøges løbende via mail: legat@menighedsplejer.dk  – skriv i emnefeltet: De Samvirkende Meningsplejers Fællesfond for skjult nød.
Der er 3 ugers behandlingstid – alle får besked.

Samvirkende Menighedsplejer
Valby Tingsted 7
2500 Valby
Tlf.: 3646 6666
Mail: info@menighedsplejen.dk 
web: www.menighedsplejen.dk  


Den Raben-Levetzauske Fond

Støtte til sociale, velgørende, videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske formål. Uddeles til både foreninger, selskaber og stiftelser m.v. eller direkte til enkeltpersoner.

Legatet er på 5.000-10.000 kr.
Der er ikke et ansøgningsskema, så du skal sende en motiveret ansøgning, men frankeret svarkuvert skal vedlægges ansøgningen.
Der er ansøgningsfrist den 30. november.

Den Raben-Levetzauske Fond
c/o Raben-Levetzau
Viadukt Allé 27
2900 Hellerup
Tlf.: 5672 0079


Specifikt til unge og/eller uddannelse


Etatsråd Nicolai Petersen og hustru Anna, født Johansens Legat

Legatet uddeles til enhver form for faglig uddannelse, såvel håndværks- og købmandsmæssigt som akademisk eller kunstnerisk. De nydende må ikke være fyldt 25 år den 15/9.

Legatet er på 4.500 kr.
Der modtages mange ansøgninger, så kun virkelig kvalificerede ansøgere kan gøre sig håb om at få legatet – første års studerende kan ikke forvente at modtage legatet.
Ansøgningsskema kan rekvireres via mail til gina.ginelli@dk.dlapiper.com eller ved indsendelse af frankeret svarkuvert. 
Ansøgningsfristen er 15. september. Ansøgning sendes via mail til gina.ginelli@dk.dlapiper.com eller til nedenstående adresse.
Kun ansøgere, som har fået legatet modtager svar.

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Oslo Plads 2
2100 København V


Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat

Legatet gives til uddannelse og studierejser + almennyttige formål + sociale formål + kunstneriske formål.

Der er 10-12 legater af 10.000-50.000 kr. stk. om året.
Læs om legatet og find ansøgningsskema på www.bestlesfond.dk
Legaterne uddeles 3 gange om året, fristerne er 15. januar, 15. maj og 15. september.

Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat
C/O Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø


Frøknerne Haas' Legat

Uddeles i første række som hjælp til enligt stillede kvinder (ugifte, enker, separerede eller skilte) over 35 år, for hvem sådan hjælp kan være af betydning. Derpå til unge mennesker af begge køn til studier eller anden nyttig uddannelse.

Der gives mindst 500 kr., dog som regel 1.000-2.500 kr. Antallet af legatportioner er begrænsede.
Ansøgningsskema hentes online: Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet indsendes til nedenstående adresse og ansøgningsfristen er 1. oktober.
Kun ansøgninger, som imødekommes får besked.

Nielsen & Nørager Advokatpartnerselskab
Att.: Henrik Peytz
Frederiksberggade 16
1459 København K
Mærket ”Frøknerne Haas’ Legat”
Tlf.: 4512 8915
web: www.frkhaaslegat.dk


Harboefonden

Støtter forskning og videnskab og uddannelse, støtte til sygeplejepersonalets videreuddannelse og projektrelaterede rejser, støtte til omsorg for ældre, der er i økonomisk trang, og andre almennyttige formål.

Du skal søge online ved først at oprette den ansøgningsprofil og efterfølgende vælge hvad man ønsker at ansøge til. Læs mere her www.harboefonden.dk/hvordan-soeger-du
Der kan ansøges løbende.

Harboefonden
Att: Annelise Hanson, forretningsfører
Agern Alle 24
2970 Hørsholm
Tlf.: 4053 8775
Mail: hka@harboefonden.dk 
web: www.harboefonden.dk


Henry og Mary Skovs Fond

Støtter navnlig hjælp til uddannelse for unge mennesker – fortrinsvis inden for jernindustrien, men også andre relevante tekniske eller økonomiske uddannelser, der kan styrke dansk erhvervsliv.

Ansøgningsskema hentes online og sendes endes efterfølgende med posten til nedenstående adresse.
Der kan ansøges løbende – frister er 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.
Kun ansøgere, som modtager legatet, får svar.

Henry og Mary Skovs Fond
C/o Advokat Niels Gade
Nyhavn 6
1051 København K
Tlf.: 3319 3271
web: www.henryogmaryskovsfond.dk/


Banklys Studielegat 

Et studielegat til elever, som har brug for økonomisk støtte til et ophold i udlandet eller på højskole, et projekt eller andet. Der bliver lagt øget vægt på, at ansøgeren lider af en kronisk sygdom, herunder kræft.
Støtter personer, som har brug for støtte til et teoretisk projekt i fm. deres uddannelse, en udvekslingsstuderende, et praktisk projekt evt. i fm. arbejde, praktik- eller højskoleophold.
Læs mere på www.bankly.dk/studielegat

Der kan ansøges 1. august - 31. oktober.

UNI FINANCE APS
Amaliegade 6, 2.tv
1264 København K
Tlf. 3096 0899
Mail: ve@unifinance.dk
Web: www.unifinance.dk

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning