Gå til sygdomsliste

Medicintilskud

Her kan du læse om de forskellige former for medicintilskud.

Der findes flere former for medicintilskud. Tilskuddene kan opdeles i følgende hovedområder:

  • Det almindelige medicintilskud for alle
  • Enkelt-tilskudsordningen
  • Kronikertilskud - tilskud til folk med et stort medicinforbrug
  • Kronikertilskud for personer med høje medicinudgifter
  • Merudgifter for førtidspensionister (efter de nye pensionsregler (2003))
  • Helbredstillæg for folkepensionister og for førtidspensionister (før de nye pensionsregler (2003))
  • Tilskud til døende i eget hjem
  • Tilskud til medicin til økonomisk dårligt stillede
  • Tilskud fra sygeforsikringen "danmark"

Sygesikringens tilskud til den medicin, du køber på apoteket, afhænger af, hvor stort et forbrug af tilskudsberettiget medicin du har inden for en 12-måneders periode. Reglerne betyder, at jo større forbrug, jo større tilskud.

Medicintilskuddets størrelse

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra Tilskud til personer over 18 år Tilskud til personer under 18 år
0-1.010 kr. 0 pct. 60 pct.
1.010-1.685 kr. 50 pct. 60 pct.
1.685-3.660 kr. 75 pct. 75 pct.
Over 3.660 kr. 85 pct. 85 pct.

Personer over 18 år:
Over 19.815 kr.
(egenbetaling = 4.270) 

100 pct.

Personer under 18 år:
Over 24.341 kr
(egenbetaling = 4.270)

100 pct.

Kronikertilskud - automatisk tilskud til folk med et stort medicinforbrug

Hvis du lider af en eller flere sygdomme, herunder eksempelvis en kræftsygdom, og sygdommene hver for sig eller tilsammen medfører, at du i en periode på 12 mdr. får udgifter til tilskudsberettiget medicin på 4.110 kr. eller mere, får du pr. 1. januar 2018 automatisk 100 pct. tilskud til medicinen. Det vil sige, at tilskuddet automatisk bliver trukket fra din udgift, når du har nået loftet for egenbetaling på 4.190 kr.

Når du får automatisk kronikertilskud, kan du få en gratis henstandsordning med apoteket. Henstandsordningen betyder, at du kan sprede din egenbetaling på 4.190 kr. hen over året med en månedlig betaling på 343 kr. Herved får du nedsat dine udgifter i de måneder, indtil du er på loftet på egenbetaling på de 4.190 kr.

Enkelttilskud

Hvis du bliver behandlet med et ikke tilskudsberettiget lægemiddel, kan din læge i visse tilfælde søge Lægemiddelstyrelsen om en enkelt-tilskudsbevilling. Bevilger Lægemiddelstyrelsen en enkelttilskudsbevilling, er det pågældende lægemiddel herefter tilskudsberettiget efter de almindelige tilskudsregler. Din økonomiske situation er uden betydning for at opnå enkelttilskud. Kun den lægelige vurdering af lægemidlets egnethed har betydning for, om du kan få tilskud eller ej.

Merudgifter

Som førtidspensionist efter de nye regler (2003) kan du søge om kompensation for de merudgifter, sygdommen eller funktionsnedsættelsen medfører, hvis merudgiften overstiger 6.672 kr. om året. En merudgift kan for eksempel være medicin, diætkost og befordring til arbejde og uddannelse. Kontakt kommunen om de nærmere muligheder.

Helbredstillæg

Hvis du har fået bevilget en førtidspension før den 1. januar 2003 eller er folkepensionist, kan du søge kommunen om et helbredstillæg til dækning af dine egne udgifter til medicin. Du kan kun få helbredstillæg, hvis medicinen er tilskudsberettiget efter sygesikringsloven.

For at være berettiget til helbredstillægget må din og eventuelle ægtefælles eller samlevers formue ikke overstige 91.900 kr. gældende pr. 1. januar 2021. Med formue menes penge i banken og værdipapirer. Formue er ikke hus, bil og sommerhus.
Dit helbredstillæg beregnes i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Helbredstillægget kan dække op til 85 pct. af din egenbetaling.

Hvis du vil søge helbredstillæg, skal du rette henvendelse til din kommune og bede om et ansøgningsskema eller gå ind på borger.dk. Opfylder du betingelserne, vil du få tilsendt et helbredstillægskort, som automatisk vil blive fornyet hvert år. Kortet skal medbringes på apoteket.

Tilskud til døende i eget hjem

Hvis en døende person vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem frem for på sygehuset, ydes der 100 pct. tilskud til alle lægeordinerede lægemidler, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej. Det er den behandlende læge, der skal søge Lægemiddelstyrelsen om tilskuddet.

Man har mulighed for at søge dækning af ens egne udgifter til lægeordinerede ernæringspræparater.

Tilskud til økonomisk dårligt stillede

Hvis man ikke er pensionist og ikke har økonomisk mulighed for at betale sin medicin, kan man søge kommunen om hjælp til betaling af medicinudgifterne. Kommunen vil efter at have modtaget ansøgningen om økonomisk hjælp til betalingen af medicinen i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, om der ud fra en såkaldt "trangsvurdering" af de økonomiske og sociale forhold kan ydes hjælp eller ej.

Tilskud fra sygeforsikringen "danmark"

Medlemmer af den private sygeforsikring "danmark" har som gruppe 1 og 2 medlemmer ret til 100 pct. dækning af egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin, mens gruppe 5 medlemmer får 50 pct.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning