Gå til sygdomsliste

Medicintilskud

Her kan du læse om de forskellige former for medicintilskud.

Der findes flere former for medicintilskud. Tilskuddene kan opdeles i følgende hovedområder

  • Generelle medicintilskud for alle, herunder kronikertilskud
  • Enkelttilskud
  • Merudgifter for førtidspensionister 
  • Helbredstillæg
  • Tilskud til døende i eget hjem (terminaltilskud)
  • Tilskud til medicin til økonomisk dårligt stillede
  • Tilskud fra sygeforsikringen "danmark"

Generelle medicintilskud til alle, herunder kronikertilskud

Generelle tilskud betyder, at du automatisk får tilskud til medicinen, når du køber den på recept på apoteket.

 Sygesikringens tilskud til den medicin, du køber på apoteket, afhænger af, hvor stort et årligt forbrug af tilskudsberettiget medicin du har. Reglerne betyder, at jo større forbrug, jo større tilskud.

Hvis du i en periode på 12 måneder får udgifter til tilskudsberettiget medicin på mere end 20.636 kr., får du automatisk kronikertilskud (25.286 kr., hvis du er under 18 år). Det betyder, at  du automatisk får 100 pct. tilskud til medicinen efter en egenbetaling på 4.435 kr.

Når du får automatisk kronikertilskud, kan du få en gratis henstandsordning med apoteket. Henstandsordningen betyder, at du kan sprede din egenbetaling på 4.435 kr. hen over året med en månedlig betaling på 360 kr.

I skemaet her, kan du se det generelle tilskuds størrelse:

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra Tilskud til personer over 18 år Tilskud til personer under 18 år
0-1.045 kr. 0 pct. 60 pct.
1.045-1.750 kr. 50 pct. 60 pct.
1.750-3.795 kr. 75 pct. 75 pct.
Over 3.795 kr. 85 pct. 85 pct.

Personer over 18 år:
Over 20.636 kr.
(egenbetaling = 4.435)

100 pct.
(kronikertilskud)

Personer under 18 år:
Over 25.286 kr.
(egenbetaling = 4.435)

100 pct.
(kronikertilskud)

Enkelttilskud

Hvis du bliver behandlet med et ikke tilskudsberettiget lægemiddel, kan din læge i visse tilfælde søge Lægemiddelstyrelsen om en enkelt-tilskudsbevilling. Bevilger Lægemiddelstyrelsen en enkelttilskudsbevilling, er det pågældende lægemiddel herefter tilskudsberettiget efter de almindelige tilskudsregler. Din økonomiske situation er uden betydning for at opnå enkelttilskud. Kun den lægelige vurdering af lægemidlets egnethed har betydning for, om du kan få tilskud eller ej.

Merudgifter for førtidspensionister

Som førtidspensionist kan du søge om kompensation for de merudgifter, sygdommen eller funktionsnedsættelsen medfører, hvis merudgiften overstiger 574 kr. om måneden. En merudgift kan for eksempel være medicin, diætkost og befordring til arbejde og uddannelse. Kontakt kommunen om de nærmere muligheder.

Helbredstillæg

Hvis du har fået bevilget en førtidspension før den 1. januar 2003 eller er folkepensionist, kan du søge kommunen om et helbredstillæg til dækning af dine egne udgifter til medicin. Du kan kun få helbredstillæg, hvis medicinen er tilskudsberettiget efter sygesikringsloven.

For at være berettiget til helbredstillægget må din og eventuelle ægtefælles eller samlevers formue ikke overstige 95.800 kr. (2023). Med formue menes penge i banken og værdipapirer. Formue er ikke hus, bil og sommerhus.
Dit helbredstillæg beregnes i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Helbredstillægget kan dække op til 85 pct. af din egenbetaling.

Hvis du vil søge helbredstillæg, skal du rette henvendelse til din kommune og bede om et ansøgningsskema eller gå ind på borger.dk. Opfylder du betingelserne, vil du få tilsendt et helbredstillægskort, som automatisk vil blive fornyet hvert år. Kortet skal medbringes på apoteket.

Tilskud til døende i eget hjem (terminaltilskud) 

Hvis en døende person vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem frem for på sygehuset, ydes der 100 pct. tilskud til alle lægeordinerede lægemidler, uanset om medicinen er tilskudsberettiget eller ej. Det er den behandlende læge, der skal søge Lægemiddelstyrelsen om tilskuddet.

Man har mulighed for at søge dækning af ens egne udgifter til lægeordinerede ernæringspræparater.

Tilskud til økonomisk dårligt stillede

Hvis man ikke er pensionist og ikke har økonomisk mulighed for at betale sin medicin, kan man søge kommunen om hjælp til betaling af medicinudgifterne. Kommunen vil efter at have modtaget ansøgningen om økonomisk hjælp til betalingen af medicinen i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af, om der ud fra en såkaldt "trangsvurdering" af de økonomiske og sociale forhold kan ydes hjælp eller ej.

Tilskud fra sygeforsikringen "danmark"

Medlemmer af den private sygeforsikring "danmark" har som gruppe 1 og 2 medlemmer ret til 100 pct. dækning af egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin, mens gruppe 5 medlemmer får 50 pct.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning