Gå til sygdomsliste

Plejeorlov

Et menneske, som er døende, har mulighed for at tilbringe den sidste tid i hjemmet og blive plejet af et familiemedlem eller en ven. Plejeren modtager enten fuld løn eller et plejevederlag.

Betingelser for at få plejeorlov

  • At al hospitalsbehandling med helbredende sigte efter lægelig vurdering er udsigtsløs, og levetiden forventes at være kort
  • At tilstanden ikke kræver indlæggelse på et hospital eller plejebolig
  • At den syge ønsker at blive plejet i hjemmet
  • At orloven ikke træder i kraft under indlæggelse (men ofte ved udskrivning)

Det karakteristiske ved pleje af døende er, at vægten flyttes fra behandling med helbredende sigte til omsorg og lindring.

Plejevederlaget udbetales af den kommune, hvor plejen foregår. Retten til plejevederlaget bevares i indtil 14 dage efter, at den plejekrævende person er død.

Læs mere på retsinformation:

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (kap. 46-58)

Der skal være en personlig relation mellem den syge og de nærtstående

Alle, der passer en nærtstående, kan få udbetalt plejevederlag. Det er ikke en betingelse, at man er i familie med hinanden.

Der er mulighed for, at flere personer kan dele plejevederlaget. Kontakt din kommune og hør nærmere.

Plejeorlov som lønmodtager, pensionister og studerende

Som lønmodtager har du ret til at få orlov i forbindelse med pleje af en døende. Du kan også være omfattet af en overenskomstmæssig ret til at få suppleret plejevederlaget op til fuld løn under plejeorlov.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, hjemmearbejdende ægtefælle, folke- eller førtidspensionist, studerende, efterlønsmodtager, kontanthjælpsmodtager eller modtager af arbejdsløshedsunderstøttelse, kan du også få plejevederlag. Hvis du modtager offentlig forsørgelsesydelse, kan du vælge at fortsætte med det, eller du kan vælge at få udbetalt basisbeløbet.

Plejeorlov ved bopæl i udlandet

Hvis man ønsker at holde orlov for at pleje en døende, og enten den døende, plejeren eller begge bor i udlandet, gælder der særlige regler for plejeorlov og for at få økonomisk støtte i form af plejevederlag. Læs mere:

Plejeorlov ved bopæl i udlandet

Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom -ca. 29.575 kr. i 2023. Du får udbetalt et basisbeløb på 17.086 kr. (2023), hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge.

Plejevederlaget er skattepligtigt. Minimumsbeløbet kan ikke udbetales sammen med andre offentlige ydelser.

Plejeorlov med fuld løn

Ansatte i kommuner og regioner og visse andre på det private arbejdsmarked har ifølge deres overenskomst ret til at få fuld løn under orloven. I de tilfælde vil arbejdsgiveren få refusion fra kommunen svarende til, hvad den ansatte ellers ville få i plejevederlag.

Plejeorlov på deltid

Der er mulighed for at vælge at gå på plejeorlov på deltid. Vælger du en plejeorlov på deltid, får du plejevederlag i forhold til det antal timer, du går ned i arbejdstid. Der er også mulighed for, at flere kan dele plejen imellem sig.

Plejeren har mulighed for at blive aflastet

Det kan være en krævende opgave at passe en døende i hjemmet. I forbindelse med plejeorlov skal du vide, at der er mulighed for at få hjælp og aflastning fra kommunen. Kommunen kan stille hjemmehjælp til rådighed til pleje af den syge og til praktiske gøremål. Kommunen kan også hjælpe med aflastning, så plejeren har mulighed for at holde fri. Det kan være nødvendigt, hvis der er tale om et længere forløb.

Aflastning kan også gives i form af et kortere ophold på plejehjem eller en 'åben indlæggelse' på sygehuset. Det er meget vigtigt at få truffet nogle aftaler om aflastning i forbindelse med etablering af en plejeordning.

Hvis den syge har udgifter til medicin, sygeplejeartikler, boligændringer, hjælpemidler eller hjemmehjælp, vil disse udgifter blive betalt af kommunen. Tanken med ordningen er, at det ikke skal koste mere at blive plejet hjemme, end hvis man var indlagt på et hospital.  

Den døende bor i Grønland eller på Færøerne

En person, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, og hvor den døende er bosiddende i Grønland eller på Færøerne, har ret til plejevederlag. Det er et krav at man opfylder betingelserne om ret til plejevederlag. Ansøgningen behandles i plejerens hjemkommune i Danmark

Overvejelser inden I beslutter jer for plejeorlov

Det kan være krævende at passe en døende hjemme. Det er derfor vigtigt, at man inden plejeorloven tænker det godt igennem. Læs mere om de forskellige overvejelser, der kan være gode at gøre sig. Læs mere her:

Pårørende på plejeorlov?

Læs mere

Læs om lindrende behandling i hjemmet, og hvilken hjælp palliative teams kan give:

Palliativt team

Find information om, hvad et hospice er og oversigt over hospices i Danmark:

Hospice 

Find gode råd om den sidste tid:

Den sidste tid

Læs alt om at passe og pleje en syg:

Orlov til at passe syg pårørende


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning