Gå til sygdomsliste

Plejeorlov

Et menneske, som er døende, har mulighed for at tilbringe den sidste tid i hjemmet og blive plejet af et familiemedlem eller en ven. Plejeren modtager enten fuld løn eller et plejevederlag.

Betingelser for at få plejeorlov

  • At al hospitalsbehandling med helbredende sigte efter lægelig vurdering er udsigtsløs, og levetiden forventes at være kort
  • At tilstanden ikke kræver indlæggelse på et hospital eller plejebolig
  • At den syge ønsker at blive plejet i hjemmet
  • At den syge er plejekrævende
  • At orloven ikke træder i kraft under indlæggelse (men ofte ved udskrivning)

Plejevederlaget udbetales af den kommune, hvor plejen foregår. Retten til plejevederlaget bevares i indtil 14 dage efter, at den plejekrævende person er død.

Læs mere på retsinformation:

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (kap. 46-58)

Der skal være en personlig relation mellem den syge og de nærtstående

Alle, der passer en nærtstående, kan få udbetalt plejevederlag. Det er ikke en betingelse, at man er i familie med hinanden.

Der er mulighed for, at flere personer kan dele plejevederlaget. Kontakt din kommune og hør nærmere.

Plejeorlov som lønmodtager, pensionister og studerende

Som lønmodtager har du ret til at få orlov i forbindelse med pleje af en døende. Du kan også være omfattet af en overenskomstmæssig ret til at få suppleret plejevederlaget op til fuld løn under plejeorlov.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, hjemmearbejdende ægtefælle, folke- eller førtidspensionist, studerende, efterlønsmodtager, kontanthjælpsmodtager eller modtager af arbejdsløshedsunderstøttelse, kan du også få plejevederlag. Personer, der modtager offentlig forsørgelsesydelse, kan vælge at fortsætte med denne, eller de kan vælge at få udbetalt basisbeløbet.

Plejeorlov ved bopæl i udlandet

Hvis man ønsker at holde orlov for at pleje en døende, og enten den døende, plejeren eller begge bor i udlandet, gælder der særlige regler for plejeorlov og for at få økonomisk støtte i form af plejevederlag. Læs mere:

Plejeorlov ved bopæl i udlandet

Plejevederlagets størrelse

Der kan højst udbetales 1,5 gange sygedagpenge (kr. 180,81 kr.  pr. time, hvis du er berettiget til sygedagpenge) eller 16.440  kr. pr. md. (2021) (hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge).

Plejevederlaget er skattepligtigt. Minimumsbeløbet kan ikke udbetales sammen med andre offentlige ydelser.

Plejeorlov med fuld løn

Ansatte i kommuner og regioner samt visse andre på det private arbejdsmarked har ifølge deres overenskomst ret til at få fuld løn under orloven. I de tilfælde vil arbejdsgiveren få refusion fra kommunen svarende til, hvad den ansatte ellers ville få i plejevederlag.

Plejeorlov på deltid

Der er mulighed for at vælge at gå på plejeorlov på deltid. Vælger du en plejeorlov på deltid, får du plejevederlag i forhold til det antal timer, du går ned i arbejdstid. Der er også mulighed for, at flere kan dele plejen imellem sig.

Plejeren har mulighed for at blive aflastet

Det kan være en krævende opgave at passe en døende i hjemmet. I forbindelse med plejeorlov skal du vide, at der er mulighed for at få hjælp og aflastning fra kommunen. Kommunen kan stille hjemmehjælp til rådighed til pleje af den syge og til praktiske gøremål. Kommunen kan også hjælpe med aflastning, så plejeren har mulighed for at holde fri. Det kan være nødvendigt, hvis der er tale om et længere forløb.

Aflastning kan også gives i form af et kortere ophold på plejehjem eller en 'åben indlæggelse' på sygehuset. Det er meget vigtigt at få truffet nogle aftaler om aflastning i forbindelse med etablering af en plejeordning.

Hvis den syge har udgifter til medicin, sygeplejeartikler, boligændringer, hjælpemidler eller hjemmehjælp, vil disse udgifter blive betalt af kommunen. Tanken med ordningen er, at det ikke skal koste mere at blive plejet hjemme, end hvis man var indlagt på et hospital.  

Overvejelser inden I beslutter jer for plejeorlov

Det kan være krævende at passe en døende hjemme. Det er derfor vigtigt, at man inden plejeorloven tænker det godt igennem. Læs mere om de forskellige overvejelser, der kan være gode at gøre sig. Læs mere her:

Pårørende på plejeorlov?

Læs mere

Lindrende behandling i hjemmet. Læs mere om, hvilken hjælp palliative teams kan give:

Palliativt team

Find information om, hvad et hospice er og et link til oversigt over hospices i Danmark:

Hospice 

Find gode råd om den sidste tid:

Den sidste tid

Læs alt om at passe og pleje syg pårørende:

Orlov til at passe syg pårørende

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning