Gå til sygdomsliste

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 1
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel LYM1002
Forsøgets lange titel Fase 1b forsøg med MALT1-hæmmeren JNJ-67856633 i kombination med ibrutinib mod tilbagevendende eller behandlingsresistent B-celle non-Hodgkin lymfom og kronisk lymfatisk leukæmi
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effekt af kombinationsbehandling med JNJ-67856633 og ibrutinib hos patienter med recidiverende/refrakrær B-celle non-Hodgkin lymfom eller kronisk lymfatisk leukæmi

Undersøgelsesdesign

Ublindet, ikke-randomiseret, fase 1b studie

Primære endpoints
 • Dosis limiterende toksicitet (DLT)
 • Bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Absolut responsrate
 • Komplet responsrate
 • Meget god partial respons (VGPR) rate
 • Tid til respons
 • Responsvarighed
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret resistent/refraktær B-celle non-Hodgkin lymfom eller kronisk lymfatisk leukæmi som kræver behandling (for detaljer se protokol)
 • Performance status 0-1
 • Kardiale parametre inden for bestemte grænser vurderet ved EKG
 • Tilgængeligt tumorvæv
 • Villig og i stand til at følge forsøgets retningslinjer
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kendt CNS involvering
 • Tidligere behandling med JNJ-67856633 eller anden MALT1 inhibitor associeret med sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet
 • Tidligere solid organtransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 3 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Allogen stamcelletransplantation inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen, tegn på graft-versus-host sygdom (GvHD) eller kræver immunsupprimerende behandling for GvHD inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Tidligere kemoterapi, målrettet behandling, immunterapi, strålebehandling (undtagen palliativ strålebehandling mod begrænsede områder) inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Tidligere behandling med BTK-inhibitor, hvor behandlingen blev seponeret grundet sygdomsprogression under behandlingen eller lav tolerance af BTK-inhibitoren
 • Tidligere CAR-T celle terapi eller T-celle antistoffer inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen. Toksiciteter fra behandlingen skal være forbedret til grad 1 eller baseline ved første dosis af forsøgsmedicinen
 • Tidligere behandling med anden forsøgsmedicin inden for 2 uger eller 5 halveringstider op til første dosis af forsøgsmedicinen i dette forsøg
 • Toksiciteter fra tidligere anti-cancer terapier ≥ grad 2 (undtagen alopecia, vitiligo og perifer neuropati)
 • Langtidsbehandling med kortikosteroider (ækvivalent til ˃10 mg daglig prednison) (se protokol for undtagelser)
 • Kendt hypersensitivitet over for ibrutinib, JNJ-67856633 eller nogle af dets hjælpestoffer
 • Anamnese med klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Klinisk signifikant pulmonal komprimering, der kræver iltbehandling
 • Abnorme koagulationsværdier
 • Aktiv levercirrhose (Child Pugh klasse B eller C)
 • Ude af stand til at sluge forsøgsmedicinen eller malabsorptionssyndrom, sygdom der påvirker gastrointenstinal funktion, resektion af ventrikel eller tyndtarmen, symptomatisk inflammatorisk tarmsygdom eller colitis ulcerosa, eller tarmobstruktion
 • Tegn på aktiv infektion, der kræver systemisk anti-infektiøs behandling inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • HIV-positiv
 • Aktiv eller kronisk hepatitis B eller C
 • Klinisk signifikant traume eller større operation inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen 
 • Anden alvorlig medicinsk eller psykisk lidelse, der kan påvirke patientens evne til at overholde forsøgets retningslinjer eller som kan påvirke forsøgets resultater
 • Behov for anden behandling som ikke er tilladt under forsøget
 • Modtaget en levende vaccine inden for 1 måned op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Aktiv autoimmun sygdom inden for 12 måneder, som kræver systemisk immunsupprimerende behandling
 • Anden malign sygdom inden for det seneste år (undtagen planocellulær eller basalcelle hudkarcinom, in situ karcinom i cervix eller malign sygdom, som er vurderet kureret eller har minimal risiko for recidiv)
Behandling

Arm A: dosis eskalering

JNJ-67856633 administreres per os i  eskalerende doser i serier af 21 dage

420 mg eller 560 mg ibrutinib administreres per os én gang dagligt i serier af 21 dage

 

Arm B: kohorteekspansion

JNJ-67856633 administreres per os i fastsat dosis i serier af 21 dage

420 mg eller 560 mg ibrutinib administreres per os én gang dagligt i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

i alt ca. 80 patienter, heraf 10 danske patienter

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2021-000191-12

Clinicaltrials.gov: NCT04876092 

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision