Gå til sygdomsliste

Sygdom Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Fase Fase 3
Kort titel CABL001J12301
Forsøgets lange titel Et åbent (ikke-blindet), randomiseret fase 3-multicenterforsøg med oral asciminib versus investigatorvalgt TKI hos patienter med nyligt diagnosticeret Philadelphia-kromosom-positiv kronisk myeloid leukæmi (CML-CP) i kronisk fase
Overordnede formål

At undersøge effektivitet af asciminib versus investigatorvalgt tyrosinkinasehæmmere (TKI) hos patienter med nyligt diagnosticeret Philadelphia-kromosom-positiv kronisk myeloid leukæmi (CML-CP) i kronisk fase

 

Undersøgelsesdesign

Et åbent randomiseret fase 3-multicenterforsøg

Primære endpoints

Større molekylært respons ved uge 48

Sekundære endpoints
 • Større molekylært respons ved uge 96
 • Tid til seponering af forsøgsmedicin pga. bivirkninger
 • Komplet hæmatologisk respons
 • Komplet cytogenetisk respons
 • Varighed af større molekylært respons
 • Tid til første større molekylære respons
 • Event-fri overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • CML-CP inden for 3 måneder fra diagnosen
 • Diagnose af CML-CP med cytogenetisk verifikation af Philadelphia-kromosom
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
 • Normale laboratorieværdier
 • Bevis på BCR-ABL1 transskriptet ved screening
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling af CML med andre anticancer medicin inklusiv kemoterapi og/eller biologiske stoffer eller tidligere stamcelletransplantation med undtagelse af hydroxyurea og/eller anagrelid. Behandling med enten imatinib, nilotinib, dasatinib eller bosutinib i ≤ 2 uger er tilladt, men ingen anden behandling med tyrosinkinasehæmmere før randomisering tillades
 • Kendt cytopatologisk bekræftet CNS infiltration
 • Nedsat hjertefunktion (se protokol for yderligere detaljer)
 • Alvorlig og/eller ukontrolleret samtidig sygdom, som kan påvirke deltagelse i forsøget eller risiko for bivirkninger
 • Anamnese med signifikant blødersygdom
 • Større operation inden for 4 uger op til studiestart
 • Anamnese med andre maligne sygdomme inden for 3 år op til studiestart med undtagelse af basalcelle hudcancer eller carcinoma in situ behandlet kurativt
 • Akut pancreatitis inden for 1 år op til randomisering eller anamnese med kronisk pancreatitis
 • Anamnese med kronisk leversygdom eller igangværende akut leversygdom
Behandling

Eksperimentel arm:

80 mg asciminib administreres oralt dagligt

Non-eksperimentel arm:

Investigatorvalgt tyrosinkinasehæmmere (imatinib, nilotinib, bosutinib eller dasatinib) administreres oralt dagligt

Planlagt antal patienter

i alt 402 patienter

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

NCT04971226

2021-000678-27

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision