Gå til sygdomsliste

Relativity-098

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Modermærkekræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Relativity-098
Forsøgets lange titel Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet forsøg af adjuverende immunterapi med nivolumab i kombination med fast dosis relatlimab versus nivolumab monoterapi efter komplet resektion af stadium III-IV melanom (RELATIVITY-098)
Overordnede formål

At undersøge effektiviteten af behandling med relatlimab i kombination med nivolumab i forhold til behandling med nivolumab alene efter operation for stadium III-IV melanom

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, dobbeltblindet, multicenter fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Recidivfri overlevelse 
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Fjernmetastase-fri overlevelse
 • Bivirkninger 
 • Immunrelaterede bivirkninger
 • Død
 • Klinisk signifikante ændringer i laboratorieværdier
 • Varighed af kommende behandlinger
 • Progressionsfri overlevelse 2 (under den næste behandling)
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med stadie IIIA/B/C/D eller stadie IV melanom og have histologisk verificeret melanom som er kirurgisk radikalt fjernet med negativ margin 
 • Performance status ≤ 1
 • Komplet resektion inden for 90 dage op til randomisering
 • Dokumenteret sygdomsfri status ved objektiv undersøgelse inden for 14 dage op til randomisering og ved radiologisk undersøgelse inden for 35 dage op til randomisering
 • Tilgængelig tumorvævsprøve til biomarkør analyser
 • Adækvat hæmatologisk og organ funktion
Eksklusionskriterier
 • Okulær melanom
 • Ubehandlede/ikke-resecerede CNS og leptomeningeale metastaser
 • Aktiv, kendt eller mistænkt autoimmun sygdom
 • Alvorlige eller ukontrollerede medicinske tilstande
 • Anden malign sygdom inden for 2 år op til randomisering
 • Medicinsk tilstand som kræver systemisk kortikosteroidbehandling inden for 14 dage op til opstart af forsøgsmedicin eller anden immunsupprimerende behandling inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin 
 • Alvorlig respiratorisk syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infektion inden for 4 uger op til screening
 • Tidligere immunterapi for enhver tidligere malign sygdom. Ingen tidligere immunterapier tillades
 • Tidligere LAG-3 målrettet behandling
 • Modtaget levende svækket vaccine inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin 
 • Positiv for hepatitis B infektion
 • Positiv for hepatitis C infektion
 • HIV-positiv
 • Anamnese med hypersensitivitet eller allergi over for forsøgsmedicin
Behandling

Arm A: nivolumab i kombination med relatlimab

480 mg nivolumab administreres i.v. i serier af 28 dage

160 mg relatlimab administreres i.v. i serier af 28 dage

Arm B: nivolumab monoterapi

480 mg nivolumab administreres i.v. i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

1050 patienter

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

NCT05002569 

2021-001641-13

 

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision