Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, småcellet
Fase Fase 2
Stadie Stadie 4, Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Kort titel DeLLphi-301
Forsøgets lange titel Et fase II forsøg med det formål at vurdere effekten, sikkerheden, tolerabiliteten og farmakokinetikken af tarlatamab for forsøgsdeltagere med recidiverende/refraktær småcellet lungecancer efter to eller flere behandlingslinjer
Overordnede formål

At vurdere effekten, sikkerheden, tolerabiliteten og farmakokinetikken af tarlatamab hos patienter med recidiveredne/refraktær småcellet lungecancer

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, multicenter fase 2 forsøg

Primære endpoints

Del 1

 • Objektiv responsrate jf. investigator
 • Objektiv responsrate jf. blindet uafhængig central review 
 • Bivirkninger
 • Serumkoncentrationer af tarlatamab

Del 2

 • Objektiv responsrate jf. blindet uafhængig central review
 • Serumkoncentrationer af tarlatamab

Del 3

 • Bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons jf. blindet uafhængig central review 
 • Sygdomskontrol jf. blindet uafhængig central review 
 • Varighed af sygdomskontrol jf. blindet uafhængig central review 
 • Progressionsfri overlevelse jf. blindet uafhængig central review 
 • Objektivt respons jf. investigator
 • Varighed af respons jf. investigator
 • Sygdomskontrol jf. investigator
 • Varighed af sygdomskontrol jf. investigator
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator
 • Absolut overlevelse jf. investigator
 • Bivirkninger
 • Serumkoncentrationer af tarlatamab
 • Anti-tarlatamb antistof dannelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret recidiveredne/refraktær småcellet lungecancer
 • Progression eller recidiv efter én platinum-baseret behandling og minimum én anden behandlingslinje
 • Accept at afgive arkiviret tumorvævsprøve eller at gennemgå pre-behandlings tumorbiopsi
 • Performance status 0-1
 • Forventet restlevetid minimum 12 uger
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1 inden for 21 dage op til første dosis af tarlatamab
 • Deltagere med behandlede hjernemetastaser kan inkluderes hvis de møder specifikke kriterier
Eksklusionskriterier
 • Ubehandlede eller symptomatiske hjernemetastaser og leptomeningeal sygdom
 • Tegn på interstitiel lungesygdom eller aktiv, non-infektiøs pneumonitis
 • Recidiverende pneumonitis (≥ grad 2) eller alvorlig, livstruende immun-medieret alvorlige events eller infusionsrelaterede reaktioner inklusiv reaktioner som har ført til permanent seponering af immun-onkologisk behandling
 • Vedvarende toksicitet fra tidligere anti-tumor behandling
 • Anamnese med anden malign sygdom inden for de seneste 2 år, med undtagelser
 • Myokardieinfarkt og/eller symptomatisk hjerteinsufficiens (NYHA > klasse 2) inden for 12 måneder op til første dosis af tarlatamab
 • Anamnese med arteriel trombose (apopleksi cerebri eller TCN) inden for 12 måneder op til første dosis af tarlatamab
 • Klinisk og/eller radiologisk tegn på akut og/eller ukontrolleret systemisk infektion inden for 7 dage op til første dosis af tarlatamab
 • Tilstedeværelse af tidligere andlagt dræn
 • Anamnese med hypofysitis eller hypofyse dysfunktion
 • Større kirurgisk indgreb inden for 28 dage op til første dosis af tarlatamab
 • Anamnese med eller tegn på alvorlig SARS-CoV-2 infektion
 • Tdligere behandling med tarlatamab
 • Tidligere anti-cancer behandling inden for 28 dage op til første dosis af tarlatamab
 • Diagnosticeret med immuninsufficiens eller modtager systemisk steroidbehandling eller andre immunsupprimerende behandlinger indenf or 7 dage op til første dosis af tarlatamab
 • Modtaget levende eller levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til første dosis af tarlatamab
Behandling

Eksperimentel del 1

10 mg eller 100 mg tarlatamab administreres intravenøst

Eksperimentel del 2 og 3

Tarlatamab i dosis baseret på resultaterne fra del 1 administreres intravenøst

Planlagt antal patienter

I alt 160 patienter, heraf 8 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

NCT05060016

2021-002566-40

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision