Gå til sygdomsliste

Sygdom Blærekræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 3
Kort titel Keynote 866
Forsøgets lange titel Et fase 3, randomiseret, dobbelt-blindt studie, som evaluerer perioperativ pembrolizumab (MK-3475) + neoadjuverende kemoterapi versus perioperativ placebo + neoadjuverende kemoterapi hos cisplatin egenede deltagere med muskel invasiv blærekræft.
Overordnede formål

At evaluere effekten af perioperativ pembrolizumab givet sammen med neoadjuverende kemoterapi versus perioperativ pembrolizumab-placebo givet sammen med neoadjuverende kemoterapi hos cisplatin egenede blærekræft patienter.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindt, fase 3 studie

Primære endpoints
 • Patologisk komplet responsrate hos alle patienter
 • Patologisk komplet responsrate hos patienter, hvis tumorer udtrykker PD-L1
 • Eventfri overlevelse hos alle patienter
 • Eventfri overlevelse hos patienter, hvis tumorer udtrykker PD-L1
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse hos alle patienter
 • Absolut overlevelse for patienter, hvis tumorer udtrykker PD-L1
 • Sygdomsfri overlevelse hos alle patienter
 • Sygdomsfri overlevelse for patienter, hvis tumorer udtrykker PD-L1
 • Patologisk downstaging rate hos alle patienter
 • Patologisk downstaging rate for patienter, hvis tumorer udtrykker PD-L1
 • Bivirkninger
 • Perioperative komplikationer
 • Patient rapporteret outcome
 • Livskvalitet
 • Tid til forringelse i livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret diagnose med muskelinvasiv blærekræft (T1-T4aN1M0) med prædominant urothelial histologi (≥ 50%). Patienter hvis tumorer indeholder en neuroendokrin komponent kan ikke inkluderes. Urothelial carcinomer, som ikke udgår fra blæren, kan ikke inkluderes
 • Klinisk ikke-metastatisk blærekræft (N0M0) vurderet på billeddiagnostisk undersøgelse af pelvis og abdomen
 • Erklæret egnet til radikal cystektomi og pelvisk lymfeglandel dissektion af urolog og/eller onkolog og samtykker til at gennemgå denne behandling med kurativt sigte
 • Har fået foretaget transurethral resektion af en blæretumor (TUR-B), som er indsendt og egnet til at bestemme histologi, grad af muskelinvasion og PD-L1 status
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Anden kendt malign sygdom, som progredierer eller har krævet aktiv anti-cancer behandling ≤ 3 år op til randomiseringen (for undtagelser, se protokol)
 • Tidligere modtaget systemisk anti-neoplastisk behandling for muskelinvasiv blærekræft
 • Ikke egnet til cisplatinbehandling
 • Tidligere modtaget behandling med et anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2 lægemiddel, eller et lægemiddel rettet mod andre stimulerende eller co-inhibitoriske T-celle receptorer
 • Modtaget behandling med hæmatopoetisk vækstfaktor som G-CSF eller GM-CSF inden for 14 dage op til randomiseringen
 • Modtaget systemisk anti-cancer behandling inklusiv forsøgslægemidler inden for 3 år op til randomiseringen
 • Tidligere modtaget strålebehandling mod blæren
 • Modtaget levende, svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgslægemidlet
 • Deltager eller har tidligere deltaget i et studie af et forsøgslægemiddel inden for 4 uger op til første dosis forsøgsbehandling i dette studie
 • Diagnosticeret med immundefekt eller modtager systemisk steroidbehandling eller anden form for immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis forsøgslægemiddel
 • Hypersensitivitet over for monoklonale antistoffer
 • Alvorlig hypersensitivitet (≥ grad 3) over for cisplatin og/eller gemcitabin
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling inden for de seneste 2 år
 • Anamnese med ikke-infektiøs pneumonitis, som har krævet steroidbehandling, eller har pneumonitis på nuværende tidspunkt
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk behandling
Behandling

Arm 1: Pembrolizumab + gemcitabin + cisplatin + kirurgi
200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage
1000 mg/m2 gemcitabin administreres i.v. på dag 1 og 8 i 4 serier af 21 dage
70 mg/m2 cisplatin administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage

Herefter udføres radikal cystektomi med resektion af pelviske lymfeglandler efterfulgt af 13 serier postoperativ pembrolizumab

Arm 2: Placebo + gemcitabin + cisplatin + kirurgi
200 mg pembrolizumab placebo administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage
1000 mg/m2 gemcitabin administreres i.v. på dag 1 og 8 i 4 serier af 21 dage
70 mg/m2 cisplatin administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage

Herefter udføres radikal cystektomi med resektion af pelviske lymfeglandler efterfulgt af 13 serier postoperativ pembrolizumab placebo

Planlagt antal patienter

Total: 870

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003808-39

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03924856

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01