Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 2
Kort titel Lynx
Forsøgets lange titel Et fase 2 forsøg som sammenligner behandlingen med daratumumab i kombination med carfilzomib og dexamethason sammenlignet med carfilzomib og dexamethason til patienter med myelomatose, der tidligere har været i behandling med daratumumab
Overordnede formål

At sammenligne effekten af subcutan daratumumab (Dara-SC) i kombination med carfilzomib og dexamethason med effekten af carfilzomib og dexamethason hos patienter med recidiverende myelomatose, som tidligere har været behandlet med intravenøst daratumumab (Dara-IV), for at evaluere genbehandling med daratumumab.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet fase 2 studie

Primære endpoints

Procentdel af deltagerne, der opnår meget godt partielt respons (VGPR) eller bedre

Sekundære endpoints
 • Absolut responsrate
 • Procentdel af deltagerne, der opnår komplet respons eller stringent komplet respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Procentdel af deltagerne med negativ minimal residual sygdom
 • Tid til næste behandling
 • Serum koncentrationer af daratumumab
 • Antal af deltagere med anti-daratumumab antistoffer
 • Antal af deltagere med anti-rHuPH20 antistoffer
Inklusionskriterier
 • Evidens for respons på i.v. daratumumab behandling med responsvarighed på mindst 4 måneder
 • Recidiverende eller refraktær sygdom defineret som:
  a) Initielt respons på tidligere behandling efterfulgt af bekræftet progression ved IMWG kriterier > 60 dage efter afsluttet behandling
  b) Mindre end 25% reduktion i M-protein eller bekræftet progression ved IMWG kriterier under tidligere behandling eller > 60 dage efter afsluttet behandling
 • Modtager én eller to tidligere behandlingslinjer, hvoraf mindst én har indeholdt i.v. daratumumab, som er afsluttet mindst 3 måneder før randomiseringen. En behandlingslinje kan bestå af ét eller flere lægemidler og kan indeholde induktions, hæmatopoetisk stamcelletransplantation og vedligeholdelsesbehandling. Strålebehandling, bisfosfonat eller kortvarig kortikosteroidbehandling betragtes ikke som behandlingslinjer
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med daratmumab inden for de seneste 3 måneder op til randomiseringen
 • Afbrydelse af daratumumab behandling grundet daratumumab relaterede bivirkninger
 • Anamnese med anden malign sygdom, med mindre al behandling af denne sygdom er afsluttet mindst 2 år før inklusion i studiet, og der ikke er evidens for restsygdom
 • Allergi, hypersensitivitet eller intolerance over for daratumumab, hyaluronidase, monoklonale antistoffer, humane proteiner eller deres indholdsstoffer, eller kendt overfølsomhed over for mammalske deriverede produkter
 • Seropositiv for HIV, hepatitis B eller hepatitis C
Behandling

Arm A: Carfilzomib + dexamethason
20 mg/m2 carfilzomib administreres i.v. på dag 1 i serie 1, herefter administreres 70 mg/m2 på dag 8 og 15 i serie 1 og i de efterfølgende serier
40 mg dexamethason administreres i.v. eller p.o. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-9, og herefter på dag 1, 8 og 15 i serie 10 og de efterfølgende serier
Længden af behandlingsserierne er 28 dage

Arm B: Daratumumab + carfilzomib + dexamethason
1800 mg daratumumab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1 og 2, på dag 1 og 15 i serie 3-6 og på dag 1 i serie 7 og i de efterfølgende serier
20 mg/m2 carfilzomib administreres i.v. på dag 1 i serie 1, herefter administreres 70 mg/m2 på dag 8 og 15 i serie 1 og i de efterfølgende serier
40 mg dexamethason administreres i.v. eller p.o. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-9, og herefter på dag 1, 8 og 15 i serie 10 og de efterfølgende serier
Længden af behandlingsserierne er 28 dage

Planlagt antal patienter

Total: 230, heraf op til 6 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Gentofte Hospital (Lukket)
 • Regionshospitalet Gødstrup (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-004185-34

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03871829

Sponsor protokol nr.: 54767414MMY2065, CR108598

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01