Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel ProWide
Forsøgets lange titel ProWide - Patientrapporterede outcomes brugt til ugentlig internetbaseret opsporing af progressiv sygdom i lungekræft; et randomiseret, kontrolleret studie.
Overordnede formål

At undersøge, om ugentlig supplerende internetbaseret selv-monitorering af 12 kernesymptomer kan øge overlevelsen blandt danske lungekræftpatienter i follow-up eller vedligeholdelsesbehandling. En tærskel mekanisme vil automatisk sende en advarsel til hospitalet i tilfælde af alarmerende eller forværrede symptomer, og patienten bliver i så fald indkaldt af behandlingsteamet.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, kontrolleret studie

Primære endpoints

Absolut overlevelse

Sekundære endpoints
 • Performance status ved tidspunktet for progression
 • Progressionsfri overlevelse
 • Livskvalitet. Median og umiddelbart før sygdomsprogression
 • HADS score (Hospital Anxiety And Depression Score). Median og umiddelbart før sygdomsprogression
 • Kvalitative interviews
 • Baseline spørgeskema blandt patienter, der opfyldte inklusionskriterierne, men besluttede sig for ikke at deltage i studiet
 • Type af behandling ved progression
Inklusionskriterier
 • Lungekræftpatienter (både NSCLC og SCLC), som har modtaget 1. linje induktionsbehandling og ikke viser tegn på progressiv sygdom ved første evaluerings CT scanning.
  Induktionsbehandling omfatter:
  - Standard dublet kemoterapi
  - Immunterapi
  - Targeteret behandling
  - Palliativ stråleterapi
  - Lokal behandling af oligometastatisk sygdom inklusive kiurgi og stereotaktisk stråleterapi
  - Alle kombinationer af ovenstående. Patienterne kan inkluderes uanset om de på inklusionstidspunktet skal fortsætte med vedligeholdende behandling eller ej
 • Diagnosticeret med stadie III sygdom og behandlet med palliativ intention og stadie IV uanset behandlingsintentionen
 • Diagnosen er verificeret cytologisk eller histologisk
 • Performance status ≤ 2 inden for 15 dage op til inklusionen
 • Første evaluerings CT scanning er foretaget inden for 4 uger fra inklusionen
 • Adgang til internet, mobiltelefon og E-boks
Eksklusionskriterier
 • Progression på første evaluerende CT scanning
 • Demens, mental retardering eller psykiatrisk sygdom
 • Deltagelse i et andet interventionsstudie under overvågningsperioden
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet dette studie. Interventionen består af ugentlige spørgeskemaer.

Arm 1: PRO intervention
Ugentlige internetbaserede patient rapporteret outcome spørgeskemaer. Hospitalet modtager en notifikation, hvis der er tilstrækkelig forværring af kernesymptomer
Livskvalitet vurderes hver 2. måned

Arm 2: Standard observation
Livskvalitet vurderes hver 2. måned

Planlagt antal patienter

Total: 492

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Hillerød - Nordsjællands Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03608410

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01