Gå til sygdomsliste

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel GCT3013-03
Forsøgets lange titel Et forsøg til undersøgelse af sikkerheden og virkningen af epcoritamab hos personer med recidiveret/refraktær kronisk lymfatisk leukæmi
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og præliminær effektivitet af epcoritamab hos patienter med recidiveret/refraktær kronisk lymfatisk leukæmi

Undersøgelsesdesign

Et fase 1b/2 åbent studie

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Tid til respons
 • Responsvarighed
 • Anti-drug antistoffer
Inklusionskriterier
 • Recidiveret/refraktær kronisk lymfatisk leukæmi, som blev behandlet med minimum 2 linjer systemisk antineoplastisk behandling inkl. BTK-hæmmere
 • Målbar sygdom med ≥ 5 x 109/L B lymfocytter i blod eller evidens for målbar lymfadenopati og/ eller organomegali
 • CD20 positivitet
 • Performance status 0-1
 • Modtager TLS-profylakse
 • Modtaget kumulativ dosis af kortikosteriod ≤ 250 mg prednison inden 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Adækvate laboratorieværdier
 • Tilgængeligt frisk knoglemarvsprøve
Eksklusionskriterier
 • Transformation af kronsik lymfatisk leukæmi til aggressivt non-hodgkin lymfom
 • Tidligere behandling med antistoffer der targeterer CD3 eller CD20
 • Større kirurgi indenfor 3 uger op til screening
 • CNS-lymfom eller kendt CNS-involvering
 • Kendt hypersensitivitet overfor epcoritamab eller andre komponenter af forsøgsmedicinen
 • Toksicitet fra tidligere anti-cancer behandling, som ikke er nået baseline eller grad 1
 • Modtaget en levende vaccine indenfor 28 dage op til første dosis af epcoritamab
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Anden signifikant, ukontrolleret sygdom der kan påvirke kompliance og kan interferere med studiets resultater
 • CAR-T-cellebehandling indenfor 4 uger op til første dosis af epcoritamab
 • Kemoterapi og strålebehandling indenfor 2 uger op til første dosis af epcoritamab
 • Modtaget organtransplantation
 • Modtaget autolog hæmatopoietisk stamcelletransplantation indenfor 100 dage op til første dosis af epcoritamab eller allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation
 • Kendt hepatitis B eller C
 • HIV-positiv
 • Anamanse med anden malign sygdom
 • Har autoimmun sygdom som kræver kontinuerlig eller højdosis immunsupprimerende behandling
Behandling

Studiet består af to dele: dosiseskalerende del og ekspanderende del.
Epcoritamab administreres s.c. i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

32 patienter

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-000848-57

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-08-01